Verkiezingsprogramma 2022 – 2026

Created with Sketch.

Samenleving

Onze Nederlandse cultuur vindt zijn oorsprong in onze rijke historie. Dat kan je niet meer veranderen zoals sommige groeperen graag willen zien. Onze normen, waarden en tradities zijn uit deze geschiedenis voortgekomen en vormen een belangrijk onderdeel bij het in stand houden van een stuk Nederlandse maatschappelijke stabiliteit. Tradities als Pakjesavond, Sinterklaas, Koningsdag, vrijmarkten, stamppot eten, onze fietscultuur, Elfstedentocht, beschuit met muisjes, zuinig zijn, oudejaars vuurwerk, draaiorgelmuziek, Raad van Elf en Carnaval, enz., enz., vormen een onderdeel van onze Nederlandse Cultuur. Hart voor Katwijk is een voorstander van behoud van onze Nederlands normen, waarden en tradities.

 • Je bent wie je bent en dat mag. Ondanks de vele verschillende culturen, achtergronden en geloofsovertuigingen vormen Katwijk, Rijnburg en Valkenburg samen de Katwijkse samenleving. Hier hoort acceptatie en respect van en naar iedereen, gebaseerd op onze Nederlandse normen, waarden en tradities. Dat is en moet het uitgangspunt zijn.

 • Hart Voor Katwijk is een seculiere partij. Dat houdt in dat wij zijn voor een totale scheiding van kerk en staat. De overheid bemoeit zich niet met de kerk en de Kerk bemoeit zich niet met de overheid. Zo moet het ambtsgebed geen onderdeel zijn van de raadsvergadering en mogen de BOA’s en toezichthouders geen religieuze uitingen uitdragen.

 • Elke inwoner of bezoeker moet zich in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, overal en altijd, geaccepteerd voelen (ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, geaardheid, politieke voorkeur, handicap of religie).

 • Ondermijning van onze bestaande (en tolerante) waarden en normen door andere culturen moet actief worden tegengegaan.

 • Hart Voor Katwijk wil dat inburgeren en/of integreren een minder vrijblijvend karakter krijgt. Groeperingen die zich tegen onze westerse samenleving opstellen behoren geen geld van de overheid te krijgen.

 • Immigratie is van alle tijden. Politiek asiel is een groot goed. Maar er zijn wel grenzen aan wat een samenleving kan verwerken en opnemen. Hart Voor Katwijk pleit richting de Rijksoverheid voor minder immigratie en minder asielzoekersopvang in Nederland.

 • Er is geen ruimte in Katwijk meer voor een permanent AZC.

 • De naburige regiogemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen in de opvang en niet altijd deze verantwoordelijkheid afwentelen op Katwijk en haar inwoners.

 • Het AZC mag geen extra belasting vormen voor de Katwijkse inwoners, politie, reguliere medische capaciteit of de gemeentelijke financiën.

 • De gemeente Katwijk communiceert in het Nederlands naar haar inwoners.

Economie

Hart Voor Katwijk vrij ondernemerschap belangrijk met zo min mogelijk bureaucratie. De gemeente bemoeit zich hier niet mee door allerlei extra regels boven op het landelijke wetgevingskader te bedenken. De taak van de overheid is om de juiste omstandigheden te bevorderen waaronder ondernemers hun activiteiten kunnen uitvoeren. De gemeente beperkt zich voornamelijk het realiseren van infrastructuur, zoals wegen, verkeersvoorzieningen, parkeergelegenheid, bedrijventerreinen of winkelcentra.

 • Vestigingsbeperking in de Zwaaikom en langs de Prins Hendrikkade moet verdwijnen.

 • Alle winkels mogen open op zondag. De ondernemer mag dit zelf beslissen, niet de gemeente.

 • Winkeliers, maar ook horecaondernemers moeten meer mogelijkheden krijgen om zelf hun sluitings- en openingstijden te bepalen.

 • Lokale inhuur door de gemeente als dat lokaal kan en niet veel uitmaakt qua prijs. De grenzen van de Mededingingswet moeten zo nodig worden opgezocht.

 • De gemeente is vriendelijk voor (nieuwe) bedrijven en initiatieven vanuit het MKB.

 • Grote en kleine ondernemers moeten het aantrekkelijk vinden om zich in Katwijk te vestigen. Op die manier krijgen we weer bruisende winkelcentra en het zorgt voor werkgelegenheid. MacDonalds is welkom, maar ook een tabakswinkel of slijterij. Het is niet aan de overheid voedings- en gezondheidsvoorschriften voor haar burgers voor te schrijven.

 • Bedrijventerreinen zijn goed onderhouden en bieden mogelijkheden tot uitbreiding.

 • De aanwezige tuinbouw, zowel handel als productie, wordt geholpen bij de herstructurering en behoud van haar concurrentiepositie door verduurzaming.

 • Andere economische dragers vinden voor Katwijk blijft een prioriteit.

 • Hart Voor Katwijk stimuleert de ontwikkelingen rond Unmanned Valley Valkenburg omdat het een extra boost kan geven aan het ecosysteem van hightech georiënteerde industrie met daaraan gekoppelde dienstverlening en de betrokken kennis- en onderwijsinstellingen. Daarnaast kan hierdoor tenminste een deel van het open landschap op het voormalig vliegveld behouden worden.

 • Bedrijfsterreinen zijn er voor bedrijven, niet om winkels te vestigen die de winkels in onze winkelstraten niet eerlijk beconcurreren. Afgegeven vergunningen worden op dit punt kritisch gemonitord en gehandhaafd.

 • Overal in de gemeente moet snel en hoogwaardig internet zijn.

Bereikbaarheid

Onze samenleving is ruwer en harder geworden. Niet iedereen voelt zich altijd veilig op straat. Hart voor Katwijk zet zich in om het leven van onze inwoners veilig(er) te maken. Veiligheid vinden wij niet vanzelfsprekend. Hier moet hard aan gewerkt worden. Verkeer moet zich op een veilige wijze door de Gemeente kunnen bewegen, kinderen moeten zich veilig kunnen voelen in het verkeer. De Inwoners moeten met een veilig gevoel kunnen wonen.

 • Hart Voor Katwijk zet voldoende financiën in op verkeersveiligheid en bereikbaarheid. 

 • De straten en wegen in alle kernen en wijken zijn veilig; voldoende verlichting, goed bestraat, toegankelijk en overzichtelijk.

 • Er wordt actief op parkeer- en verkeersoverlast gehandhaafd.

 • Hart Voor Katwijk blijft onverminderd strijden voor ondertunneling van de N206 ter hoogte van Katwijk aan den Rijn. Hart Voor Katwijk heeft sinds haar bestaan gestreden voor een fatsoenlijke oplossing van de inpassing van de Rijnlandroute. Zowel wat betreft het eerste deel, de Tjalmaweg, als m.b.t. het vervolgdeel tot aan de gemeentegrens met Noordwijk. Het probleem is dat de N206 een provinciale weg is waar de gemeente geen zeggenschap over heeft, en ook omdat er in de vorige raadsperiodes slecht onderhandeld is met de provincie. Geluidsoverlast en fijnstof zijn enorme problemen en die concentreren zich straks rond de Rijnlandroute.

 • Het tunneltje onder de N206 moet nu voor autoverkeer openblijven om Katwijk aan de Rijn en de Zanderij goed te verbinden.

 • Bij de inrichting van de wegen-infrastructuur wordt fietsverkeer zoveel mogelijk gescheiden van het autoverkeer met name bij oversteekpunten en kruisingen.

 • Er moeten meer fietstunnels komen bijvoorbeeld onder de Hoorneslaan en Biltlaan. Dit laatste ook om schoolgaande kinderen veilig drukke wegen over te kunnen laten steken en de doorstroming van het autoverkeer te bevorderen wat leidt tot vermindering van uitlaatgassen.

 • Er komt een veilige oplossing rond het oversteken van de Meeuwenlaan en Julianalaan welke steeds problematischer is voor fietsers.

 • De gemeente gaat niet over openbaar vervoer; dat doet de provincie. Daarom moet zij actief met de provincie onderhandelen om voldoende en regelmatige bus aansluitingen met de regio te behouden en zelfs te doen uitbreiden.

 • Er worden geen milieuzones in Katwijk ingevoerd om bepaalde voertuigen uit Katwijk te weren. Dat moet sowieso een landelijke beslissing worden.

 • Er is voldoende preventie wat betreft inbraak en diefstal. Drugsoverlast wordt hard aangepakt.

 • Er is en blijft voldoende politie in Katwijk.

Wonen

Hart Voor Katwijk heeft niet direct een oplossing voor de huidige woningnood. Daarvoor is het onderwerp te complex. Er zijn verschillende oorzaken te benoemen die tot deze situatie hebben geleid met als resultaat een scheve verhouding tussen vraag en aanbod van woningen met het daarbij prijsopdrijvend effect. Denk hierbij aan een veel te grote instroom vanuit buitenland, de huidige extreem lage rente en gebrekkige doorstroming. In de gemeente Katwijk is eigenlijk nog nauwelijks ruimte voor uitbreiding. Er wordt nu volop gewerkt aan Valkenhorst op het voormalig vliegkamp maar Hart Voor Katwijk verwacht dat deze huizen voor het grootste deel naar inwoners vanuit de regio gaan en niet naar de inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. De uitdaging is en blijft om voldoende woningen te creëren voor alle lagen van de bevolking en daarnaast ook nog een leefbare (groene) omgeving te houden. Dat is geen makkelijke opgave.

 • We blijven streven naar voldoende en betaalbare starters- en doorstroom woningen.

 • Waar mogelijk werkt de gemeente mee aan de ombouw van bedrijfspanden tot woningen.

 • Er moeten meer betaalbare koopwoningen komen voor de middengroepen. Op de eerste plaats op het voormalig vliegveld Valkenburg (Valkenhorst). Met voorrang voor onze inwoners.

 • Geen vraag bevorderend activiteiten door de gemeente op koopwoningen (bijv. Startersleningen).

 • Het verdelen van huurwoningen moet op een eerlijke manier gebeuren. Met het principe “Gelijke monniken, gelijke kappen”, en dus geen voorrang aan nieuwkomers. Zij moeten net als alle andere inwoners van de gemeente gewoon hun beurt afwachten.

 • Er moet gebouwd worden voor de markt, c.q. er moeten woningen komen waar behoefte aan is. Er moet meer nadruk komen op het bouwen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Dit betreft zowel woningen voor starters als voor senioren De diverse woonwensen die daaruit voortvloeien moeten leiden tot voldoende verscheidenheid in het woningaanbod.

 • Er komt geen zelfbewoningsplicht in Katwijk. In Nederland mag iedere burger met zijn zuur verdiende geld doen wat hij zelf wil.

 • In alle woonwijken zijn er voldoende parkeerplekken, groen en speelruimten.

 • Na-scheiding van afval heeft onze voorkeur.

 • Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Initiatieven van inwoners op dit gebied worden gewaardeerd.

 • Het Rijk heeft als grondeigenaar de regie voor het bepalen van alle belangrijke aspecten van de gebiedsontwikkeling op Valkenhorst. Dat heeft geleid tot een wurgcontract. Dit moet worden vervangen door een beter contract. Het Rijk is projectontwikkelaar én hogere overheid, dat kan niet samengaan. De gemeente Katwijk moet de regie krijgen want dat is haar wettelijke rol.

 • Op Valkenhorst zijn wij voor een maximale bouwhoogte van 4 verdiepingen, dit leidt tot minder woningen maar wel meer water en groen, waardoor de leefbaarheid groter wordt.

 • Het is onlogisch en onwenselijk dat de financiële gevolgen alleen door de huidige inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg worden gedragen terwijl er voor de hele regio gebouwd wordt. De provincie en de regiogemeenten moeten ook een financiële bijdrage leveren. 

 • De belangen van de inwoners en ondernemers die nu in het voormalig vliegkamp wonen en werken staan voor Hart Voor Katwijk centraal bij de herinrichting van de groene buffers tussen Wassenaar en Katwijk en op de gebieden Mient Kooltuin en Valkenburgse Meer. Ja mits, is het uitgangspunt bij het verbeteren van dit gebied.

 • Er komt geen erfpacht voor de te bouwen huizen op de toekomstige wijk Valkenhorst.

 • Het gebruik van het onteigeningsinstrument of een Wet Voorkeursrecht Gemeenten wordt in Katwijk niet toegepast.

Groen

Katwijk heeft unieke dorpskernen en prachtige natuurgebieden als strand, duin en bos. We moeten in onze gemeente er alles aan doen om de woonomgeving schoon, groen en veilig te houden. Hart Voor Katwijk vindt dan ook dat de vergroening van wijken serieus aangepakt moet worden. Daar is vanuit de gemeente meer actie voor nodig. De afgelopen jaren is het hoofdzakelijk bij woorden gebleven maar ontbreken de daden. Het bekende spreekwoord “Praatjes vullen geen gaatjes’ is zeker van toepassing op de vorige coalitie.

 • In alle wijken wordt kritisch gekeken naar (verdere) verstening en maatregelen genomen om zo de noodzakelijke wateroverlast tegen te gaan. Meer tuin en groen moet worden gestimuleerd.

 • De Mient Kooltuin tot de eerste Mientlaan is bestemd voor recreatie, het gebied daartussen tot en met het Wassenaarse groene deel ligt het accent op handhaven van de bestaande natuur. De N441 wordt afgewaardeerd. Dit alles in goede samenspraak met Wassenaar.

 • Sloop van de barakken is voor Hart Voor Katwijk bespreekbaar om plaats te maken voor meer groen of bos.

 • Katwijk steunt een bouwverbod van de kustgebieden en stranden en verzet zich tegen eventuele kabinetsplannen om permanente bebouwing daar mogelijk te maken.

 • De Duinvallei moet op termijn een permanent park worden waarin een evenemententerrein is opgenomen, deels op een toekomstige ondertunneling van de N206.

 • Er wordt meer geld uitgetrokken voor onderhoud, handhaving en toegankelijkheid van het recreatieterrein Panbos.

 • Hart Voor Katwijk wil de uitbreiding met 600 huizen door het vorige college terugdraaien om zo een mooiere woonwijk te krijgen met meer laagbouw, maar vooral om het groen en waterbergend vermogen in de wijk te behouden in plaats van de lelijke hoge flats die nu zijn gepland.

Gemeentelijke financiën

De gemeente Katwijk was, zeker, na de verkoop van haar NUON-aandelen aan Vattenvall een rijke gemeente. De vorige colleges hebben dit geld uitgegeven en moeten nu “bedelbrieven” schrijven naar het Rijk omdat ze voor heel veel zaken geen voldoende geld meer heeft. Katwijk moet de tering naar de nering zetten nu er onvoldoende Rijksgeld binnenkomt. Dus niet meer uitgeven dan in haar portemonnee komt. Gezonde gemeentelijke financiën moeten gebaseerd zijn op nuchter en sober beleid. Dit is altijd een belangrijk uitgangspunt van Hart Voor Katwijk geweest en zal ook de komende jaren blijven.

 • Schrappen in het gemeentelijk takenpakket heeft de voorkeur boven het invoeren en/of verhogen van gemeentelijke heffingen of belastingen.

 • De Onroerende Zaak Belasting wordt niet verhoogd.

 • De hondenbelasting wordt afgeschaft, op het niet opruimen van hondenpoep wordt gehandhaafd.

 • De gemeente geeft niet meer uit dan dat er aan belastingen binnenkomt.

 • In principe geldt dat de gebruiker van een gemeentelijke dienst betaald, in laatste instantie pas de gehele gemeenschap.

 • Legeskosten voor dezelfde diensten moeten gelijk worden in de hele gemeente.

 • De gemeente is geen bank. Geld van haar inwoners uitgeven aan andere individuele burgers via bijvoorbeeld Blijversleningen, Duurzaamheidsleningen, Startersleningen en het beheer van een Woonlastenfonds is geen taak van de gemeente.

 • Maatschappelijk rendement is het belangrijkste criterium in het toekennen van gemeentelijk budget en gemeentelijke inspanningen.

Gemeentelijke organisatie

Hart Voor Katwijk vindt dat de gemeentelijke organisatie te veel zaken op zich heeft genomen die zij niet zouden moeten doenen is daardoor te groot en log geworden. Hart Voor Katwijk streeft naar een kleinere gemeentelijke organisatie gebaseerd op haar primaire kerntaken. Deze kleinere gemeente heeft voldoende ambtenaren in dienst waarbij de kennis in huis wordt gehouden, werkt efficiënter en effectiever en kan de burgers veel geld besparen ten opzichte van de huidige organisatie.

 • De inwoners staan centraal. De gemeente is er voor de burger, niet andersom. Meedenken en kijken wat mogelijk is als uitgangspunt. “Ja mits”-beleid eerst en “nee, tenzij”-beleid als het niet anders kan.
 • Wat door de inwoners zelf beter gedaan kan worden moet door inwoners worden gedaan.

 • Ieder raadsvoorstel bevat een mogelijkheid voor inwoners om met een eigen tegenvoorstel (het Uitdaagrecht) te komen hoe zij denken het zelf beter aan te kunnen pakken dan in het voorstel van de gemeente staat.

 • Hart Voor Katwijk wil een bezem halen door de overbodige en tegenstrijdige niet handhaafbare regels.

 • Hart Voor Katwijk wil een Katwijkse “Roemernorm” invoeren. Wat inhoudt dat de gemeente Katwijk niet meer dan 10% van haar personeelskosten aan extern advies mag besteden.

 • Betuttelende gemeentelijke campagnes over bijvoorbeeld bewegen, eten en dergelijke wordt gestopt. Onze inwoners kunnen dit soort dingen prima zelf bepalen.

 • Voor bepaalde dienstverlening hoeft men niet meer naar het gemeentehuis. Het verlengen van bijvoorbeeld een rijbewijs kan ook digitaal.

 • Bij de toenemende digitale communicatie wordt de (oudere) inwoner niet vergeten.

 • De gemeenteraad gaat weer op haar oude manier vergaderen. Eén keer per maand, met adviserende commissievergaderingen in de week ervoor. Burgerraadsleden worden afgeschaft.

 • Er worden zo min mogelijk zaken overgeheveld naar een (boven) regionaal orgaan om zo een verdere uitholling van onze lokale democratie tegen te gaan.

 • De gemeente is geen uitvoeringskantoor van de Rijkoverheid. Ze moet zich kritisch opstellen als de Rijkoverheid weer eens taken over de schutting naar de gemeente gooit.

 • Er wordt te veel geheim verklaard en in beslotenheid vergaderd in informele groepen. Het aantal geheime vergaderingen en besloten groepjes wordt zoveel als mogelijk teruggebracht. Alleen als de financiële belangen van de gemeente geschaad kunnen worden of als het gaat om personen is dit aan de orde. Transparantie en openheid is de regel.

 • Ieder gemeentelijk raadsvoorstel wordt voorzien van een lijst met wie is gesproken bij de totstandkoming. Dit om het beleid transparanter te maken in Katwijk en “vriendjespolitiek” te voorkomen.

Sociaal

 • De gemeente koestert haar mantelzorgers en is een belangrijk vangnet bij de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn, maar is niet de eerstverantwoordelijke. De omgeving (bijvoorbeeld familie en buurt) en samenleving spelen hier als eerste een rol in. Bij acute zorgvraag moeten zorginstanties snel kunnen schakelen.

 • Intensievere controle op fraude door uitvoeringsinstanties in de (jeugd)zorg.

 • De uitgaven van het jeugdwelzijnswerk moeten in proportie blijven ten opzichte van andere gemeentelijke uitgaven en beheersbaar blijven.

 • Minder validen kunnen overal zonder problemen meedoen.

 • Bij het leerlingenvervoer staat de zorg- en hulpvraag van de leerling weer centraal.

 • In de nieuwe wijk Valkenhorst wordt een openbare school opgezet.

 • Wijkverenigingen moeten weer een grote sociale rol gaan spelen in plaats van de gemeentelijke of daardoor gefinancierde instanties.

 • Wij willen bevorderen dat mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de overheid de kans wordt geboden om zo snel mogelijk in een positie te komen dat men zichzelf kan redden, dus zo kort mogelijk in de sociale vangnetten als bijv. de bijstand verblijven.

 • Mensen (of georganiseerde groepen) die dat niet kunnen moeten we (waar mogelijk) van overheidswege voorzien van datgene wat nodig is om te kunnen functioneren (“vangnet”).

 • Er komt een actieve controle op mensen in de bijstand zodat er niet naast de bijstand andere inkomsten kunnen worden verworven ten koste van gemeenschapsgeld.

 • Schoolzwemmen wordt in een badplaats als Katwijk weer gratis.

Klimaat

Het klimaatprobleem is een wereldwijd probleem. Lokaal gaan wij dit niet oplossen. Hart Voor Katwijk zet in op een beleid die zich richt op het beperken van de gevolgen van opwarming.

 • De energietransitie moet haalbaar en realistisch zijn en mag niet de welvaart van ons land op het spel zetten voor 0,0003 graden Celsius temperatuurstijging. Om die reden moet de gemeente Katwijk moet niet voorop willen lopen bij de energietransitie.

 • In de gemeente Katwijk blijft kustversterking een permanent aandachtspunt.

 • Geen steun voor regionale klimaatplannen zonder draagvlak bij onze Inwoners of plannen die leiden tot veel hogere lasten voor onze burgers.

 • Een energietransitie zoals het huidige kabinet voorstelt kan niet zonder gas. Hart Voor Katwijk is tegenstander van de aanleg van gasloze wijken en ook tegen het verwijderen van de gasaansluitingen in bestaande wijken zoals in de Hoornes.

 • Voorkomen moet worden dat door (extreem) links klimaatbeleid van een landelijk kabinet mensen letterlijk in de kou komen te staan en de energieprijzen de pan uit rijzen. De gemeente Katwijk moet niet meewerken aan te radicale en op ideologie gebaseerde energieplannen.

 • Er is te weinig ruimte voor windmolens op land in onze gemeente. Wij willen geen windmolens bij het Valkenburgs Meer, maar zoeken naar de nieuwste technieken op dit gebied.

 • Geothermie (warmte uit de aarde) wordt waar mogelijk bevorderd.

 • Zonnepanelen op daken worden waar mogelijk bevorderd.

 • De elektriciteitsnetten moeten worden opgewaardeerd. De gemeente werkt daar zoveel mogelijk aan mee.

Sport, Jongerenbeleid en Cultuur

 • Niet alles willen onderbrengen bij het Welzijnskwartier. Vrijwilligerswerk is eerste troef.

 • Verenigingen en stichtingen zijn zelfredzaam en niet afhankelijk van gemeentelijke subsidies.

 • Vriendjespolitiek bij het toekennen van gemeentelijke gelden voor verenigingen op basis van bijvoorbeeld kerkelijke gezindte, (old) boys netwerken en politieke vriendjes wordt streng bestreden.

 • De bibliotheek blijft gewoon de bibliotheek en decentraal op dezelfde plaatsen gehuisvest en krijgt geen andere taken.

 • Het uitgaansleven in Katwijk is schraal geworden. De gemeente zou het aantrekkelijker moeten maken, bij voorbeeld door versoepeling van de vergunningsvereisten voor horecaondernemers om zich in de gemeente Katwijk te vestigen.

 • Tekort aan inkomen van ouders/verzorgers mag kinderen er niet van weerhouden een sport te beoefenen die door een Katwijkse vereniging wordt aangeboden. De bijzondere bijstand blijft hiervoor beschikbaar. Daarnaast is er het “Jeugdfonds sport en cultuur” waar de door Katwijk gefinancierde organisatie Welzijnskwartier kan helpen bij het aanvragen.

 • De kosten van voetbalvandalisme mogen niet ten koste van gemeentelijke belastingbetaler komen.

 • In Katwijk moeten vuurwerkvrije zones komen. Vuurwerk op oudejaarsavond wordt niet verboden, wel wordt actief gehandhaafd op illegaal zwaar vuurwerk.