Moties en Amendementen

Created with Sketch.

Om de verhoging van de OZB, die het college i.v.m. de grote bezuinigingen te kunnen voorkomen, hebben wij dekking gezocht op andere vlakken. Hart Voor Katwijk heeft tijdens de Algemene Beschouwingen 2020 heeft Hart Voor Katwijk de volgende amendementen en moties ingediend:

 1. Ontmoeten in de wijk       (6 voor – tegen 27)
 2. Buitensportaccomodaties   (6 voor – tegen 27)
 3. Afstoten eigendommen      (6 voor – tegen 27)
 4. Inburgering statushouders   (3 voor – tegen 30)
 5. Geen verhoging OZB  (6 voor – tegen 27)
 6. Geen deelname vorming Cultuurbedrijf  (6 voor – tegen 27)
 7. Versoberen van inzet op cultuur (3 voor – tegen 30)
 8. Sport en bewegen (3 voor – tegen 30)
 9. VVV  (7 voor – tegen 23)
 10. MAG subsidies (Motie) (3 voor – tegen 30)
 11. Bereikbaarheid Duinvallei (Motie) (9 voor – 24 tegen)

Het onderstaande overzicht is een deel van de moties en amendementen van Hart Voor Katwijk uit de afgelopen raadsperiode. We proberen de lijst binnen korte tijd compleet te kunnen maken.

Tijdens de Algemene Beschouwingen november 2018
heeft onze fractie de volgende moties en amendementen ingediend:

We wilden omdat we ons aan onze verkiezingsbeloftes houden: allereerst de geld middelen die er zijn voor de bibliotheek ook uitgeven aan de bibliotheek, maar niet alles. Ons amendement  ging er om de bieb aan de Schelpendam op te knappen en de rest van de 7/8 miljoen terug naar de reserve. Géén van de andere partijen steunde dit (inderdaad, ook de VVD-fractie niet).

We dienden samen met o.a. de SGP een amendement in met betrekking tot de personeelsformatie. Deze is aangenomen.

We steunden twee amendementen om de OZB niet te verhogen (ons eigen amendement tégen de OZB verhoging hebben we, omdat deze hetzelfde behelsde, niet ingediend. Beiden haalden onvoldoende steun.

Een flink aantal moties zijn door ons ingediend:

Hart Voor Katwijk wil de voorrangsregeling statushouders op de woningmarkt schrappen. Ook SGP, VVD en Durf wilden dat ook maar tóch steunden zij onze motie niet zodat alleen KiesKatwijk en onze fractie hier voor stemde.

De Ruitergroep Katwijk heeft een Burgerinitiatief ingediend van het voorjaar bij de raad. De provincie heeft nu 3 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van ruiterpaden. Hart Voor Katwijk vraagt de wethouder via een motie de ruitergroep te helpen bij de Subsidieaanvraag Provincie voor aanleg ruiterpaden maar de wethouder zei “dit geen prioriteit te vinden”.  De fracties in de raad doen niks met het Burgerinitiatief en steunden de motie niet.

Ook wilde de wethouder weinig met de aanpak van de Veiligheid in de Tramstraat ook al ligt een (goedkope) oplossing voor de hand en heeft hij bewoners gezegd “er aan te werken”. Ook hier, geen steun van andere partijen.

Onze motie m.b.t. aansluiting zoeken SolaRoad is (met een tegenstemmen van SGP, VVD en Durf) aangenomen.

We hebben mede ingediend twee moties die het beide zijn aangenomen:

Aanpassing vlaggenprotocol zodat nu eindelijk in oktober op de Coming Out Day de regenboogvlag óp het gemeentehuis terrein gehesen wordt. Ook de motie emancipatie van LHBTers in de maatschappelijke agenda is aangenomen.

In de media staat het bericht dat ChristenUnie de locatie in de Noordzeepassage niet de beste plek vindt. Onze fractie dacht direct, dan is er nu een meerderheid dit project te stoppen. In de raad van 15 februari hebben we een motie ingediend om te stoppen met de locatie Noordzeepassage en de bibliotheek op de Schelpendam te behouden en op te knappen

Een amendement (samen met GB) voor het afschaffen van de hondenbelasting, bij de Algemene Beschouwingen van november 2017

Er werden veel elektrische fietsen gestolen in de zomer van 2017. Daarom heeft Hart Voor Katwijk voorgesteld met een motie om in de zomer in Katwijk aan Zee een proef met een bewaakte fietsenstalling uit te voeren. De coalitie was daar helaas niet voor.

De afgelopen vier jaar zijn er diverse wisselingen geweest bij de burgerleden. Hart Voor Katwijk wil dat daar verder regels voor komen en daarom hadden we een initiatiefvoorstel m.b.t. burgerleden, januari 2017

Motie “geen duurzaamheidslening maar een lagere OZB”, Hart Voor Katwijk wil burgers belonen in plaats van gemeentelijke leningen uitgeven, december 2016

Amendement bij de profielschets voor de nieuwe burgemeester waarin Hart Voor Katwijk geen passage over welk geloof dan ook wil. Welke religie de nieuwe burgemeester aanhangt is geen zaak voor de raad. november 2016

Motie over het belang van samenwerking met Wassenaar inzake het voormalig vliegkamp. We kregen de expliciete toezegging van de wethouder dat hij dat oppakt. Inderdaad zijn de gesprekken weer op gang gekomen tussen beide gemeenteraden, november 2016

Hart Voor Katwijk was de indiener van de Motie van wantrouwen, aangenomen door oppositie, over miljoenenstrop van 2,9 miljoen bij het project Haven Fase2, april 2016

Amendement (CU) dat financiële besparing die het gevolg is van duurzame investeringen wordt gebruikt voor het uitvoeren van nieuwe duurzame maatregelen, december 2015

Ons amendement (gesteund door KK) geen tuintje c.q. plantsoen achter de Andreaskerk komt en de vissen die bij het waterkunstwerk horen hun huidige locatie behouden, oktober 2015

Amendementen (met de oppositie) niet verplaatsen viskiosk Andreasplein, en het niet opnieuw bestraten Andreasplein, oktober 2015

Ons amendement (gesteund door GB en De Lokalen) om de Hondenbelasting niet te verhogen, juli 2015

Ons amendement (gesteund door SGP en GB) over “tarieven precariobelastingen voor terrassen en strandpaviljoens”, juli 2015

Amendement (met de oppositie) over rekenkamercommissie, juli 2015

Onze motie om ook de Regenboogvlag op het gemeentehuis te laten wapperen in de raad van 18 juni 2015 heeft het niet gehaald maar later is tóch het besluit genomen de Regenboogvlag uit te hangen. Voor dit initiatief kreeg Gijsbert Schrijvers op 8 februari de Henk van Putten Aanmoedigingsprijs.

We steunden het Amendement (van ChristenUnie) over Reductie inwonerbijdrage met 25% bij Holland Rijnland, december 2014

Ons amendement voor het behouden van parkeerplaatsen Baljuwplein heeft het niet gehaald, oktober 2014

Aangenomen amendement (alleen CDA en SGP stemmen tegen) om de weekmarkt niet te verplaatsen, oktober 2014

Amendement (met de oppositie) om het winkelgebied te vergroten met Voorstraat-Noordeinde-Zwaaikom omdat hier jarenlang een vestigingsbeperking op was, juni 2014

Amendement met de oppositie voor ruimere openingstijden terrassen en strandpaviljoens, mei 2014

Ons initiatiefvoorstel om het ambstgebed in de raadsvergadering te laten vervallen werd door géén van de andere partijen gesteund, april 2014.

Een eerste amendement die we in de raad indienden ging over het afschaffen van startersleningen, november 2013

En de eerste motie namens Hart Voor Katwijk in de gemeenteraad ging over betaald parkeren op zondag, november 2013