ANBI

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk heeft een ANBI* status, ons RSIN** (of fiscaal nr) is 8532.31.515

Wettelijk moet daarvoor de volgende informatie op deze website staan: 1) samenstelling bestuur en beloningsbeleid 2) de doelstelling, 3) het beleidsplan, 4) een verslag van de uitgeoefende activiteiten en 5) een financiële verantwoording.

1) Op de eerste ledenvergadering (2 juni 2014) is het bestuur gekozen: Björn Moonen (voorzitter), Rodney Verhaegh (secretaris), Arriënne Ouwehand-van Vulpen (penningmeester). Bestuursleden van Hart Voor Katwijk krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden zoals dit ook in de statuten staat vermeld. Ten hoogste kunnen zij eventuele gemaakte kosten, na goedkeuring, declareren. In elke laatst gehouden ledenvergadering geeft het bestuur, bij monde van de penningmeester, verslag van de financiële situatie.

Via info@hartvoorkatwijk.nl kunt u contact met het bestuur opnemen.

2) Doelstelling van Hart Voor Katwijk (zoals te vinden in de statuten): “De vereniging stelt zich ten doel als onafhankelijke, seculiere partij in het algemeen belang van de inwoners van, in eerste instantie, Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, en wellicht later Zuid-Holland politiek te bedrijven.”

3) Het beleidsplan is het verkiezingsprogramma te vinden elders op deze website.

4) Hart Voor Katwijk is opgericht om mee te doen aan de verkiezingen op 19 maart 2014. Na de oprichting zijn er leden bijgekomen die kandidaat zijn voor de gemeenteraad van Katwijk. Deze groep richtte zich met name op het verkiezingsprogramma en de campagne naar 19 maart toe. Door een website bij te houden, een Facebookpagina, werkbezoeken en wekelijks berichten in de media is Hart Voor Katwijk zichtbaar actief in de samenleving.
Hart Voor Katwijk (Lijst 11) kwam met drie raadszetel in de raad. Na de verkiezingen zijn de activiteiten met name gericht op het raadswerk: voor actuele verslagen hiervan verwijzen we naar deze website onder “blog” en “nieuws”. De drie raadsleden (Van Ginkel, Oosterlee, Schrijvers) vertegenwoordigen Hart Voor Katwijk in de raad.
Maart 2015: Hart Voor Katwijk heeft als mede-oprichter van de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland een poging gedaan een zetel of meer in de Provincie te halen.
Maart 2018: Hart Voor Katwijk doet met LIJST 5 opnieuw mee met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

5) Geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van leden, bijdragen van donateurs, fractiebijdragen en andere baten.

Na de verkiezingen en met het behalen van drie raadszetels storten de raadsleden met regelmaat een bijdrage in de partijkas ter financiering van diverse activiteiten (zaalhuur voor partijbijeenkomsten, website kosten, bankkosten).

Leden betalen contributie en doen donaties, lid worden van Hart Voor Katwijk kost € 20 per jaar. Van dit geld werden diverse oprichtingskosten betaald en de eerste campagne activiteiten.

 

Meer over de contributie.

Omdat Hart Voor Katwijk erkend is als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, kunt u uw contributie of giften van de inkomstenbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels:

A. Contributie

De contributie aan Hart Voor Katwijk is aftrekbaar.

B. Giften of donaties

Gewone giften en donaties zijn aftrekbaar. De aftrekbaarheid van de gift hangt samen met de hoogte van het inkomen. Hierbij geldt hoe hoger het inkomen des te hoger de drempel.

Drempel en maximum aftrekbedrag
De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van jouw drempelinkomen, maar minimaal 60,-. Indien met 3.500,- schenkt is (3.500 minus 1% (250,-) is 3.250,-) echter maximum 2.500,- aftrekbaar (tot ten hoogste 10% aftrekbaar). Wanneer met 2.500,- schenkt is 2.250,- aftrekbaar. Afhankelijk van het inkomen krijgt u als donateur 34% tot 52% van de schenking terug.

* ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

** RSIN Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer