ANBI

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk heeft een ANBI* status, een RSIN** (fiscaal nr) 8532.31.515, KvK*** 58904298

Wettelijk moet daarvoor de volgende informatie op deze website staan: 1) samenstelling bestuur en beloningsbeleid 2) de doelstelling, 3) het beleidsplan, 4) een verslag van de uitgeoefende activiteiten en 5) een financiële verantwoording.

1) Op de eerste ledenvergadering (2 juni 2014) is het bestuur gekozen: Björn Moonen (voorzitter), Rodney Verhaegh (secretaris), Arriënne Ouwehand-van Vulpen (penningmeester). Bestuursleden van Hart Voor Katwijk krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden zoals dit ook in de statuten staat vermeld. Ten hoogste kunnen zij eventuele gemaakte kosten, na goedkeuring, declareren. In elke laatst gehouden ledenvergadering geeft het bestuur, bij monde van de penningmeester, verslag van de financiële situatie. Sinds oktober 2021 is er een vacature op het secretariaat en heeft een ad-interim de werkzaamheden opgepakt.

Via info@hartvoorkatwijk.nl kunt u contact met het bestuur opnemen.

2) Doelstelling van Hart Voor Katwijk (zoals te vinden in de statuten): “De vereniging stelt zich ten doel als onafhankelijke, seculiere partij in het algemeen belang van de inwoners van, in eerste instantie, Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, en wellicht later Zuid-Holland politiek te bedrijven.”

3) Het beleidsplan is het vierjaarlijkse verkiezingsprogramma te vinden elders op deze website, telkens aan het begin van de nieuwe raadsperiode. Laatstelijk vastgesteld d.d. 12-12-2021.

4) Hart Voor Katwijk is opgericht om mee te doen aan de verkiezingen op 19 maart 2014. Na de oprichting zijn er leden bijgekomen die kandidaat zijn voor de gemeenteraad van Katwijk. Deze groep richtte zich met name op het verkiezingsprogramma en de campagne naar 19 maart toe. Door een website bij te houden, een Facebookpagina, werkbezoeken en wekelijks berichten in de media is Hart Voor Katwijk zichtbaar actief in de samenleving.
Maart 2014: Hart Voor Katwijk (Lijst 11) komt met drie raadszetels in de gemeenteraad en is de 5e partij in de raad. Na de verkiezingen zijn de activiteiten met name gericht op het raadswerk: voor actuele verslagen hiervan verwijzen we naar deze website onder “nieuws”. De drie raadsleden (Van Ginkel, Oosterlee, Schrijvers) vertegenwoordigen Hart Voor Katwijk in de raad.
Maart 2015: Hart Voor Katwijk heeft als mede-oprichter van de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland een poging gedaan één of meer zetels in de Provincie te halen.
Maart 2018: Hart Voor Katwijk doet met LIJST 5 opnieuw mee met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. We behalen 3 zetels met 3007 stemmen: Van Ginkel (2050), Krijgsman (273, voorkeurzetel) en Schrijvers (173).
Maart 2019: Hart Voor Katwijk heeft opnieuw meegedaan met de Provinciale Staten verkiezingen op 20 maart met de samenwerkende partijen in LPZH.
Januari 2022: Na 8 jaar samenwerking en vlak voor de verkiezingen van 2022 zijn 2 gekozen leden (uit Katwijk Zee) van onze fractie overgelopen naar een andere partij en hebben ook hun raadzetel meegenomen. Ons raadslid Van Ginkel (Katwijk) en burgerraadslid Koster (Valkenburg) zijn de vertegenwoordigers in de raad.
Maart 2022: Op de website van Kandidatenkaart ziet u al onze kandidaten in het kader van de verkiezingen van 14, 15 en 16 maart.
Maart 2022: Hart Voor Katwijk heeft onvoldoende stemmen gehaald voor 1 of meerdere zetels in de gemeenteraad.

5) Geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van leden, bijdragen van donateurs, fractiebijdragen en andere baten. Jaarlijks is er uitgebreide kascontrole en een financiële verantwoording naar de leden.

Na de verkiezingen storten de raadsleden met regelmaat een bijdrage in de partijkas ter financiering van diverse activiteiten (zaalhuur voor partijbijeenkomsten, website kosten, bankkosten).

Leden betalen contributie en doen donaties, lid worden van Hart Voor Katwijk kost €10 per jaar. Van dit geld werden diverse oprichtingskosten betaald en de eerste campagne activiteiten.

Meer over de contributie.

Omdat Hart Voor Katwijk erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, kunt u uw contributie of giften van de inkomstenbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels:

A. Contributie
De contributie aan Hart Voor Katwijk is aftrekbaar.

B. Giften of donaties
Gewone giften en donaties zijn aftrekbaar.

Voor meer informatie en de mogelijkheden zie de website van de Belastingdienst.

* ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

** RSIN Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer

*** KvK Kamer Van Koophandel