Beantwoording vragen problemen leerlingenvervoer Katwijk

Created with Sketch.

Beantwoording vragen problemen leerlingenvervoer Katwijk

Op 22 oktober heeft fractielid Leon Krijgsman vragen gesteld over de nog steeds aanhoudende problemen binnen het leerlingenvervoer in Katwijk. Hieronder de beantwoording van het college.

 1. Wanneer zijn er evaluatiegesprekken en/of andere gesprekken met vervoerder NOOT geweest? Kunt u ons de verslagen van deze gesprekken toesturen?
  Als uitgangspunt geldt dat er drie evaluatiegesprekken met de vervoerder worden gehouden. We evalueren na het begin van het schooljaar hoe de start van het leerlingenvervoer is verlopen. De evaluatie van de start van het huidige schooljaar heeft plaatsgevonden op 14 oktober jl. In de bijlage treft u het verslag van het evaluatiegesprek over de start van het schooljaar aan.
  De komende reguliere evaluaties zullen halverwege het schooljaar en aan het einde van het schooljaar plaatsvinden. Gezien de negatieve berichtgeving in de media over de dienstverlening van Noot begin oktober en het chauffeurstekort waar Noot helaas mee te maken heeft, hebben we extra gesprekken ingepland met Noot en de Duin- en Bollenstreekgemeenten, die ook met deze vervoerder een overeenkomst hebben voor het leerlingenvervoer. Deze extra gesprekken vinden maandelijks plaats zolang de situatie daarom vraagt.
 2. Hoeveel, welke, wanneer en door wie zijn er klachten over het leerlingenvervoer gemeld bij de gemeente Katwijk en de vervoerder zelf?
  De start van het schooljaar is goed verlopen met weinig klachten. De afgelopen zes weken zijn er negen klachten gekomen van ouders van leerlingen uit de gemeente Katwijk. Deze klachten komen rechtstreeks bij Noot of via de gemeente. Noot informeert de gemeente over de klachten. De strekking van de klachten is dat de route anders is dan normaal, de rit daardoor langer duurt en er soms geen warme overdracht is tussen Noot en ouder(s)/verzorger(s). Het gevolg is soms dat er te veel spanning in de bus is en de kinderen daardoor gestrest thuis of op school komen.
 3. Houdt de vervoerder zich volgens het college aan alle afspraken van het gegunde contract rondom leerlingenvervoer? Zo ja, kunt u dit duidelijk toelichten? Zo nee, waar, hoe en wanneer gaat het fout?
  Noot heeft net als de meeste vervoersbedrijven in Nederland een tekort aan chauffeurs en centralisten bij de belcentrale. Als gevolg van dit tekort ondervindt het leerlingenvervoer hinder en komen er klachten. Noot heeft alle zeilen bijgezet om gaten in de vervoersplanning te voorkomen en vervoert conform afspraak alle leerlingen. Routes zijn samengevoegd en taxibussen hebben een hogere bezettingsgraad gekregen. Hierin is rekening gehouden met het maximaal toegestane aantal leerlingen in de taxibussen. Nieuwe leerlingen kunnen het hele jaar door instromen. Dit leidt vaak tot aanpassing van de routeplanning en dus tot veranderingen bij de huidige kinderen. Dit jaar zijn er regio-breed in een maand tijd al ruim 40 nieuwe leerlingen ingestroomd. Dit heeft impact op de planning. Zoals hierboven reeds is aangegeven leiden de veranderingen en vollere taxibussen soms helaas tot meer spanning bij kinderen. De routes zijn vaak ook langer dan de betreffende leerlingen gewend zijn en voor sommige leerlingen duren ze langer dan contractueel afgesproken is. Ook de overdracht gaat helaas niet altijd goed. Contractueel is afgesproken dat kinderen voorgesteld worden aan ‘hun’ chauffeur, dat ouders en kind op de hoogte gesteld worden van veranderingen en dat kinderen ‘warm’ overgedragen worden aan hun ouder of verzorger. Door het personeelstekort, de genoemde latere instroom en onvoldoende communicatie bij Noot is dit, na de start van het schooljaar, in een aantal gevallen niet (goed) gebeurd. Als gevolg van deze situatie zijn al tijdens het evaluatiegesprek met Noot verbeterafspraken gemaakt over onder andere tijden, communicatie en overdracht.
 4. Kunnen er sancties worden opgelegd wanneer blijkt dat de vervoerder de prestatie-afspraken niet kan nakomen? Zo ja, welke? Zo nee, welke actie gaat het college hier dan in nemen?
  Contractueel zijn er geen afspraken over een boetebeding. De gemeente kan Noot in gebreke stellen en in het uiterste geval het contract ontbinden. Dat is een zeer vergaande maatregel waar de leerlingen geen baat bij hebben. Nieuwe vervoerspartijen zullen immers ook een chauffeurstekort hebben. Bovendien heeft Noot door de Corona-maatregelen net als veel andere bedrijven behoorlijk hinder ondervonden. Samen met Noot het leerlingenvervoer zo optimaal mogelijk organiseren binnen de huidige omstandigheden, biedt de grootste kans van slagen en de meeste rust voor de leerlingen.
 5. Heeft de gemeente Katwijk overleg/contact met de andere gemeenten in de streek die gebruik maken van de dezelfde vervoerder en problemen ervaren? Zo ja, met welke gemeenten en wanneer? Kunt u ons hier van de verslagen toesturen? Zo nee, waarom niet en bent u van zins dit op kort termijn wel te gaan doen?
  De gemeente Katwijk heeft overleg met de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen met wie het leerlingenvervoer regionaal is ingekocht. Dit overleg vindt op ambtelijk niveau plaats tussen beleidsmedewerkers. Van deze overleggen is geen verslaglegging. Wanneer wenselijk worden actiepunten verstuurd.
 6. Wanneer heeft er een tevredenheidsonderzoek over het leerlingenvervoer plaats gevonden?
  Binnen het huidige contract heeft er geen tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden.
 7. Bent u het met ons eens dat, gezien de onrust en ontevredenheid, op kort termijn een nieuw tevredenheidsonderzoek, zowel bij gebruikers (ouders en zo mogelijk leerlingen), scholen, chauffeurs, de vervoerder, de gemeente en andere personen/instellingen die met het vervoer te maken hebben, gewenst is? Zo ja, op welk termijn gaat dit plaats vinden? Zo nee, waarom niet en kunt u dit duidelijk toelichten?
  Een klanttevredenheidsonderzoek vraagt veel tijd en aandacht en zal afleiden van het verbeteren van de dienstverlening en zal het niet helpen meer chauffeurs te vinden. De klachten over Noot komen vooral uit de gemeenten in de Bollenstreek en in mindere mate uit Katwijk. Uiteraard nemen de gemeenten samen altijd de geuite onvrede en klachten serieus. Gezien de aard van de problemen en de onmacht bij alle partijen om het grootste probleem (een chauffeurs- en personeelstekort) op korte termijn op te lossen, focussen we ons op het verbeteren van de dienstverlening. De warme overdracht van kind op ouder/verzorger moet altijd geborgd zijn, veiligheid in (en rondom) de route staat voorop, en communicatie over wijzigingen in routes is essentieel. Zodra de grootste uitdagingen in het leerlingenvervoer achter de rug zijn, onderzoeken we hoe we een klanttevredenheidsonderzoek op termijn kunnen uitvoeren. Daarnaast zullen we met de Bollenstreekgemeenten in overleg gaan in hoeverre we ouderparticipatie binnen de context van het leerlingenvervoer op een goede manier kunnen vormgeven.