Leerlingenvervoer nog steeds een rommeltje

Created with Sketch.

Leerlingenvervoer nog steeds een rommeltje

In 2019 heeft fractielid Leon Krijgsman al verschillende vragen gesteld over de uitvoering van het leerlingenvervoer door het bedrijf Willemsen-De Koning. De problemen rondom haal- en brengtijden, het gedrag van chauffeurs en de gebrekkige communicatie die (te)veel ouders en verzorgers ervaarden, waren toen aanleiding.
Problemen met de nieuwe vervoerder NOOT, waren er direct in het begin al aangezien het bedrijf niet de overeengekomen benodigde aantal chauffeurs en busjes kon leveren.

De afgelopen periode duiken er in de streek waar NOOT het leerlingenvervoer verzorgd, nog steeds/weer veel klachten van ouders en gebruikers op. Hart Voor Katwijk is hier zeer bezorgd over en vraagt zich af of de toegezegde controle, evaluatie en communicatie in Katwijk voor een betere situatie heeft gezorgd of dat de problemen nooit zijn weg geweest en wat het college daaraan gaat doen.

De volgende vragen hebben wij aan het college gesteld:

 1. Wanneer zijn er evaluatiegesprekken en/of andere gesprekken met vervoerder NOOT
  geweest? Kunt u ons de verslagen van deze gesprekken toesturen?
 2. Hoeveel, welke, wanneer en door wie zijn er klachten over het leerlingenvervoer gemeld bij de
  gemeente Katwijk en de vervoerder zelf?
 3. Houdt de vervoerder zich volgens het college aan alle afspraken van het gegunde contract
  rondom leerlingenvervoer? Zo ja, kunt u dit duidelijk toelichten? Zo nee, waar, hoe en wanneer
  gaat het fout?
 4. Kunnen er sancties worden opgelegd wanneer blijkt dat de vervoerder de prestatie-afspraken
  niet kan nakomen? Zo ja, welke? Zo nee, welke actie gaat het college hier dan in nemen?
 5. Heeft de gemeente Katwijk overleg/contact met de andere gemeenten in de streek die gebruik
  maken van de dezelfde vervoerder en problemen ervaren? Zo ja, met welke gemeenten en
  wanneer? Kunt u ons hier van de verslagen toesturen? Zo nee, waarom niet en bent u van zins dit
  op kort termijn wel te gaan doen?
 6. Wanneer heeft er een tevredenheidsonderzoek over het leerlingenvervoer plaats gevonden?
 7. Bent u het met ons eens dat, gezien de onrust en ontevredenheid, op kort termijn een nieuw
  tevredenheidsonderzoek, zowel bij gebruikers (ouders en zo mogelijk leerlingen), scholen,
  chauffeurs, de vervoerder, de gemeente en andere personen/instellingen die met het vervoer te
  maken hebben, gewenst is? Zo ja, op welk termijn gaat dit plaats vinden? Zo nee, waarom niet en
  kunt u dit duidelijk toelichten?