Beantwoording vragen evaluatie pilot avondopenstelling milieustraat

Created with Sketch.

Beantwoording vragen evaluatie pilot avondopenstelling milieustraat

Eerder heeft Hart Voor Katwijk vragen gesteld aan het college over de evaluatie (en de getrokken conclusies) van de pilot van de avondopenstelling van de milieustraat.
Wij publiceren de antwoorden van het college die vandaag zijn binnen gekomen.


Met de brief van 15 januari jl. heeft meneer Krijgsman namens de fractie van Hart voor Katwijk vragen gesteld over de evaluatie van de pilot avondopenstelling milieustraat.
Hieronder herhalen wij de vragen, met daaronder in cursief onze antwoorden.
U schrijft dat het streven was om de bezoekers van de milieustraat te spreiden. Tegelijkertijd is de start van de
avondopenstelling uitgesteld door de drukte en de lange rijen die ontstonden.

 1. Kunt u deze tegenstrijdige keuze uitleggen? Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk geweest voor deze keuze?
  Ten tijde van de start van de avondopenstelling ontstonden er lange rijen als gevolg van de maatregelen om het COVID-virus in te dammen. Enerzijds waren er op de milieustraat maatregelen van kracht, zo mochten er minder bezoekers tegelijk hun afval aanbieden. Anderzijds waren veel mensen hun schuur of huis aan het opruimen en wilden zij dit afval aanbieden in de milieustraat. Dat maakte dat er zorgen
  waren over hoe we de veiligheid voor bezoekers en medewerkers konden garanderen. De start van de avondopenstelling was gepland voor begin april en het was gezien de voorbereidingen, en de toegenomen drukte op de milieustraat, niet mogelijk deze eerder van start te laten gaan. Het college heeft besloten de pilot op 16 april van start te laten gaan en heeft de gemeenteraad hierover per brief geïnformeerd.
 2. Bent u het met ons eens dat een eerdere start van de avondopenstelling, in combinatie met een duidelijke communicatie naar de inwoners, wellicht voor spreiding had kunnen zorgen? Zo nee waarom niet.
  De pilot ‘’Avondopenstelling milieustraat’’ viel ongelukkig samen met de eerste lockdown van de COVIDpandemie. In verband met de drukte was de oproep om alleen als dit noodzakelijk was naar de milieustraat te komen. Om verwarring te voorkomen is er gekozen om beperkt te communiceren over de avondopenstelling.
  Het streven is altijd om zo duidelijk mogelijk te communiceren naar de inwoners. In de voorbereidingen van de pilot is het uitgangspunt ook geweest om uitgebreid te communiceren over de avondopenstelling. Echter gezien de onvoorziene geldende maatregelen, zou dit als tegenstrijdig kunnen worden ervaren. De veiligheid van onze
  bezoekers en medewerkers had op dat moment de hoogste prioriteit.
 3. Waarom is het streven o.a. om niet meer bezoekers te trekken? Staat dit niet haaks op de visie om zo veel mogelijk mensen afval op een juiste manier gescheiden in te laten leveren. Kunt u dit toelichten?
  Wij zijn groot voorstander van maatregelen om tot meer afvalscheiding te komen. Echter was het gezien de drukte en de geldende maatregelen op de milieustraat niet mogelijk om meer bezoekers te verwelkomen. De bezoekersaantallen in de periode van de pilot (april-oktober) waren ca. 20% hoger dan in dezelfde periode in 2019.
  U concludeert dat er weinig animo is geweest voor de avondopstelling. Tegelijkertijd zegt u dat de beperkte communicatie heeft er mogelijk mede toe geleid heeft dat het aantal bezoekers beperkt is gebleven.
 4. Waarom is er voor een beperkte communicatie gekozen?
  Er is gekozen voor het low-profile opstarten van de pilot ten opzichte van volledige communicatie door de drukte bij de milieustraat. Het streven was om niet meer bezoekers te trekken, maar bezoekers vooral te spreiden over de
  dagen. We gingen er overigens toen nog vanuit dat we op een later moment intensiever konden communiceren. De kennis over het verloop van de COVID-pandemie was toen nog erg beperkt.
 5. Ook zegt u dat er door corona weinig ruchtbaarheid aan gegeven kon worden. Vanuit de gedachte van spreiding vinden wij dit niet logisch. Kunt u dit toelichten?
  Het uitgangpunt was dat door de gewijzigde openingstijden op de website van de gemeente Katwijk weer te geven, vooral die mensen zouden worden bereikt die al een bezoek hadden gepland. Ervan uitgaande dat veel mensen de website raadplegen voor de openingstijden. We hoopten zo een eerste begin te maken om het aantal bezoekers te
  doen spreiden. Uit de bezoekerscijfers van de website blijkt dat in de periode dat de pilot liep, de webpagina waarop de openingstijden van de milieustraat te vinden zijn bijna 19.000 keer is bezocht. Daarnaast wordt de algemene webpagina over openingstijden, waar de openingstijden van de milieustraat ook worden genoemd, nog veel drukker bezocht.
 6. Kunt u toelichten wat de verwachting was – en waar deze op gebaseerd was – van het aantal bezoekers van de avondopstelling, met de wetenschap dat de inwoners niet/nauwelijks op de hoogte waren van de mogelijkheid?
  De verwachting was dat een deel van de bezoekers die voorheen op zaterdag of doordeweekse dagen hun afval aanboden, nu op donderdagavond hun afval zouden aanbieden. De bezoekersaantallen op donderdagavond waren, gezien de toegenomen drukte bij de milieustraat in combinatie met de beperkte communicatie, moeilijk in
  te schatten.
 7. Bent u het met ons eens dat door het niet inzetten van duidelijke communicatie, bij voorbaat een valse start is gemaakt voor de pilot? Zo nee, waarom niet?
  Achteraf gezien heeft de beperkte communicatie mogelijk geleid tot minder bezoekers tijdens de avondopenstelling. Ondanks de beperkingen op de milieustraat hebben we toch gekozen om midden in de COVID-pandemie de pilot op te starten. Zo is de inwoners een extra mogelijkheid geboden om hun afval aan te bieden. Dit met het beoogde doel om de drukte overdag en op zaterdag te kunnen spreiden.
 8. Bent u het met ons eens dat de afgelopen testperiode niet representatief is geweest om de door u aangedragen conclusies te trekken en het daarom logischer is de pilot met dezelfde openingstijden, gedurende het hele jaar, maar wel met een duidelijke communicatie, te verlengen? Zo nee, waarom niet.
  Ja, de testperiode is niet volledig representatief. Er is daarom besloten om de pilot te herhalen. Rekening houdend met de wens om de pilot budgetneutraal uit te voeren is er gekozen om de pilot in de zomermaanden te herhalen. Zo kan er worden ingezet op de maanden waarin de bezoekersaantallen het hoogst zijn. In de wintermaanden
  verwachten we minder bezoekers waardoor de pilot naar verwachting niet volledig budgetneutraal zal kunnen zijn in die periode. De pilot kan na de zomerperiode opnieuw worden geëvalueerd en vervolgens kan er een keuze worden gemaakt over het eventueel verlengen van de pilot in de wintermaanden. We zullen dit jaar zeker meer
  doen aan het promoten van de extra avondopenstelling.