Amendement ” Afwijzing van de bestuurlijke afspraken project locatie Valkenburg” ingediend

Created with Sketch.

Amendement ” Afwijzing van de bestuurlijke afspraken project locatie Valkenburg” ingediend

KiesKatwijk en Hart Voor Katwijk hebben tijdens de raadsvergadering van 7 mei 2020 een amendement ingediend omdat zij het niet eens zijn met de afspraken en hoe de zaken rondom de afspraken over Project Locatie Valkenburg met het RVB zijn verlopen.

Door de rest van de partijen werd tegen het amendement gestemd. Beide oppositie-partijen menen dat de wettelijke positie van de gemeenteraad als hoogste gezag in de gemeente gewaarborgd moet zijn in afspraken en werkwijzen. Dit sluit het uit de invloedssfeer van de gemeenteraad halen van bestuurlijke afspraken over essentiële zaken, door deze in privaatrechtelijke overeenkomsten te regelen, uit.
Hieronder de volledige tekst van het amendement:

Amendement
Bij voorstel “Bestuurlijke Afspraken Projectlocatie Valkenburg”
Betreft: afwijzing van de bestuurlijke afspraken project locatie Valkenburg
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 7 mei 2020,

Constaterende dat:
 Er op 5 maart 2020 door B&W van de gemeente Katwijk bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over de hoofdlijnen van beleid terzake van de voorgenomen gebiedsontwikkeling op het voormalig vliegkamp Valkenburg;
 De Staat der Nederlanden participant is in deze afspraken, hierbij vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken;
 Aangezien de gemeente Katwijk op haar grondgebied het bevoegd gezag is op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen, de rol en bevoegdheden van de rijksoverheid binnen deze overeenkomst slechts datgene kunnen betreffen dat in het verlengde van haar positie als grondeigenaar ligt;
 Deze bestuurlijke afspraken een vervolg, nadere uitwerking en uitbreiding van eerder
gemaakte bestuurlijke afspraken over (de ontwikkeling van) Unmanned Valley zijn, die door de gemeenteraad op 14 februari 2019 voor kennisgeving zijn aangenomen;
 B&W van de gemeente Katwijk gekozen heeft om de gemeentelijke besluitvorming over deze kwestie te laten verlopen via een procedure waarin de gemeenteraad slechts “wensen en bedenkingen” kan aangeven;
 Deze procedure mogelijk werd door het merendeel van de afspraken in een sideletter vast te leggen en deze sideletter als een bilaterale privaatrechtelijke overeenkomst te bestempelen;
 B&W er in deze casus tevens voor gekozen heeft om af te willen wijken van de normaal geldende procedures rond de besluitvorming rond bestemmingsplannen;
 B&W er daarnaast voor gekozen heeft, in strijd met het vigerende beleid om op deze locatie niet meer dan 5000 woningen toe te staan, de bouw van 600 extra woningen in de afspraken op te nemen;
 Het resulterende bouwprogramma niet voldoet aan de eisen van de Regionale Woonvisie Holland-Rijnland waaraan de gemeente Katwijk gebonden is.

Overwegende dat:
 Een complexe gebiedsontwikkeling als die van de Projectlocatie Valkenburg slechts succesvol kan verlopen en tot een goed eindresultaat kan leiden als er van meet af aan sprake is van echte samenwerking tussen de participanten;
 Er sprake is van “echte samenwerking” als voldaan kan worden aan de volgende minimale eisen:
o Gelijkwaardigheid, op basis van wederzijds respect en vertrouwen;
o De bereidheid om van beide zijden in voorkomende gevallen water in de wijn te
doen, en partners iets te gunnen;
o Het afzien van het gebruik van onwettige, buitenproportionele of anderszins
ongewenste dwang- en overredingsmiddelen;
o Volledige transparantie binnen het samenwerkingsverband, waardoor iedereen, dus
ook een beslisser zoals de gemeenteraad, kan beschikken over dezelfde relevante en
complete informatie;
o Een passende rol en positie in het samenwerkingsverband van zowel de lokale
overheid als de grondeigenaar conform de bedoelingen van de wetgever;
 Er niet voldaan wordt aan de eis van “echte samenwerking” zoals hiervoor gedefinieerd, omdat aan geen enkele van de vijf hierboven genoemde karakteristieken in voldoende mate wordt voldaan;
 Dat het voorgaande vervolgens impliceert dat de kans op een aanvaardbaar eindresultaat en een goed procesverloop in het vervolgtraject onvoldoende is gegarandeerd;
 Dat de voorgaande overweging in het traject in aanloop naar de voorliggende bestuurlijke afspraken al bewaarheid is geworden, en dat dit blijkt uit de volgende punten:
o In het procesverloop was van rijkswege sprake van intimiderend gedrag, een
eenzijdige en gekleurde voorstelling van zaken in externe communicatie, ook naar de
Tweede Kamer, en in het algemeen het gebruik van wat een machts-dwangstrategie
genoemd kan worden;
o Er was zelfs sprake van het gebruik van onwettige middelen (detournement de
pouvoir);
o De inhoud van de afspraken weerspiegelt een machtsverdeling waarbij de
grondeigenaar eenzijdig allerlei eisen oplegt aan het lokale bestuur en daarbij
sancties in het vooruitzicht stelt als niet wordt voldaan aan deze eisen;
o Er voor de gemeenteraad onvoldoende informatie beschikbaar is om alle aspecten
die een rol spelen bij het gevraagde besluit te kunnen beoordelen;
o Het woningbouwprogramma niet lijkt te voldoen aan minimaal te stellen eisen die in
het beleid van de gemeente, de regio en de provincie vastliggen;
 Van het gemeentebestuur niet verlangd kan worden zich te binden aan prestaties waarvan de realisatie grotendeels in handen van andere partijen ligt of die anderszins niet volledig beïnvloedbaar zijn door het gemeentebestuur.

Besluit, in plaats van de voorliggende beslispunten:
 De “Bestuurlijke afspraak Voortgang locatie Valkenburg” af te wijzen;
 Het college van B&W te verzoeken de onderhandelingen met de betrokken partners voort te zetten, zodat er geen vertraging optreedt in het voorbereidingstraject van de
gebiedsontwikkeling, en daarbij in ieder geval rekening te houden met de volgende
voorwaarden en wensen:
o De gemeenteraad kan niet op voorhand akkoord gaan met majeure
beleidsveranderingen, zoals het toevoegen van 600 woningen, als niet tegelijkertijd
ook beschikt kan worden over alle relevante informatie die in relatie staat met zo’n
besluit;
o De gemeenteraad gaat niet akkoord met berekeningen van percentages van
woningcategorieën in het totale bouwvolume die de 500 geplande topwoningen
buiten beschouwing houden;
o De gemeenteraad kan niet akkoord gaan met afspraken die in onvoldoende mate
recht doen aan de wettelijke positie van het lokale bestuur op het gebied van
ruimtelijke ordening en woningbouw;
o De gemeenteraad kan niet akkoord gaan met structuren en gedragswijzen die een
constructieve samenwerkingscultuur die nodig is om tot resultaten te komen in de
weg staan;
o De gemeenteraad kan niet akkoord gaan met bestuurlijke afspraken die strijdig zijn
met aangegane verplichtingen, zoals bijvoorbeeld neergelegd in de Regionale
Woonvisie Holland-Rijnland;
o De gemeenteraad kan als onderdeel van de overheid niet akkoord gaan met
maatregelen die tot doel hebben om belastingen en heffingen te vermijden;
o De gemeenteraad accepteert niet dat partners in de gebiedsontwikkeling onwettige,
of vanuit een ethische invalshoek als ongewenst te bestempelen, middelen
toepassen om hun positie in het onderhandelingsproces te verbeteren;
o De gemeenteraad streeft naar een evenwichtig resultaat, een evenwichtige machtsen invloedverdeling in de bestuurlijke en organisatorische structuren en processen
rond de gebiedsontwikkeling, en een evenwichtige kosten-, baten- en risicoverdeling,
en wenst op besluitvormingsmomenten over alle beschikbare informatie te
beschikken om deze aspecten te kunnen beoordelen;
o De wettelijke positie van de gemeenteraad als hoogste gezag in de gemeente moet
gewaarborgd zijn in afspraken en werkwijzen. Dit sluit het uit de invloedssfeer van de
gemeenteraad halen van bestuurlijke afspraken over essentiële zaken, door deze in
privaatrechtelijke overeenkomsten te regelen, uit.