Hart Voor Katwijk stelt (weer) vragen over problemen leerlingenvervoer

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk stelt (weer) vragen over problemen leerlingenvervoer

Het nieuwe schoolseizoen is nog niet begonnen of er zijn alweer problemen met het leerlingenvervoer. Het wil in Katwijk blijkbaar maar niet lukken om dit goed georganiseerd te krijgen. De afgelopen jaren waren de problemen met vervoerder Willemsen-de Koning niet van de lucht. Al deed de betreffende afdeling van de gemeente soms anders geloven; klachten en ontevredenheid was er bij betrokkenen genoeg.

Dat bleek ook tijdens de informatie-avond op 8 juli jl. waar de nieuwe vervoerder Noot het een en ander toe kwam lichten. Eén van die toelichtingen was dat zij op dat moment al wisten dat ze te weinig chauffeurs in dienst hadden.

Op de vraag of ze konden garanderen dat dat bij de start van het schoolseizoen opgelost zou zijn waren ze duidelijk; Nee, dat is niet te garanderen.

In de praktijk blijkt dit nu dus waarheid te zijn geworden met als resultaat dat niet alle leerlingen hun benodigde vervoer krijgen. Bij ouders en betrokkenen bleek er tijdens de informatie-avond veel scepsis te heersen over de nieuwe vervoerder en het oplossen van het chauffeurstekort. Al voor de start van het schoolseizoen lijkt dit gegrond te zijn.

Hart Voor Katwijk vindt het ongelooflijk dat dit gebeurt. Kwetsbare leerlingen moeten nu in grotere bussen vervoert worden. De situatie is zelfs ontstaan dat ze NIET thuis opgehaald kunnen worden maar naar een opstapplek gebracht moeten worden.
Wij vragen ons af hoe de ouders, die vaak al genoeg aan hun hoofd hebben, dit moeten organiseren. Zelf naar school brengen zou ook een tijdelijke ‘oplossing’ zijn. Hart Voor Katwijk wil graag weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat de rol van het college is geweest en had kunnen zijn om dit te voorkomen.

Hart Voor Katwijk heeft het college de volgende vragen gesteld:

 1. Was het college al eerder op de hoogte van het personeelstekort bij de vervoerder? Zo ja, sinds wanneer? Is er met regelmaat contact met hen hierover geweest? Welke acties zijn er hierbij ondernomen?

 2. Is het college met ons van mening dat het weinig realistisch is om in een werkveld met een tekort aan chauffeurs, kort voor aanvang van de zomervakantie, er van uit te gaan dat het lukt ruim 20 nieuwe chauffeurs aan te trekken? Zo nee, hoe zag het college deze situatie opgelost?

 3. Is het college het met onze fractie eens dat gezien de korte periode en met de kennis van een chauffeurstekort, de gemeente door het gunnen van de opdracht aan van Noot zelf een groot risico aangegaan is?

 4. Door de noodoplossing worden diverse gezinnen met kwetsbare kinderen, nu met onnodige extra problemen geconfronteerd. In hoeverre had dit voorkomen kunnen worden door voor een aanbieder te kiezen die – op het moment van gunning – wel het vereiste aantal chauffeurs in dienst had en/of kon garanderen?
 5. Welke oplossingen zijn/worden er aangedragen voor ouders die, door welke persoonlijke omstandigheden dan ook, niet in staat zijn hun kind(eren) naar een opstapplaats te brengen of zelf naar school te vervoeren?
 6. Kan het college de gedupeerde ouders en leerlingen garanderen dat vanaf 1 november het leerlingenvervoer verloopt zoals gewenst?
 7. Wat zijn de consequenties voor van Noot wanneer zij op 1 november nog steeds niet voldoen aan de eis over voldoende chauffeurs te beschikken? Welke acties gaat het college dan nemen?
 8. Wat is de resultaat van het spoedoverleg van 27 augustus jl.?
 9. Hoe gaat het college de gang van zaken, waaronder o.a. kwaliteit van vervoer, chauffeurs, communicatie van deze vervoerder monitoren? Gaat u daar de raad over informeren?
 10. Is het college het met onze fractie eens dat de communicatie – ook vanuit de gemeente – met ouders en betrokkenen omtrent het leerlingenvervoer in het verleden niet optimaal is geweest?
  Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat de communicatie er in de toekomst uit zien?