Beantwoording vragen Leerlingenvervoer

Created with Sketch.

Beantwoording vragen Leerlingenvervoer

We hebben de antwoorden van het college ontvangen op onze schriftelijke vragen over de problemen rondom het leerlingenvervoer. Daar waar het college zich niet lijkt te kunnen vinden in onze waarnemingen zijn wij op ons beurt niet tevreden met alle antwoorden.

Daarom zullen we ons sterk blijven maken om de aanhoudende problematiek rondom het vervoer van leerlingen met een indicatie helemaal in beeld te krijgen en hier oplossingen voor te vinden! Heeft u ook ervaringen met problemen rondom dit vervoer?  Laat het ons weten!  fractie@hartvoorkatwijk.nl

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Geachte heer Krijgsman,

In uw reeds ingediende brief heeft u vragen gesteld over het leerlingenvervoer.

1. In de brief van 5 september 2017 wordt er gesproken over een evaluatie met de vervoerder van de toegezegde oplossingen. Heeft deze evaluatie plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten?
Er hebben meerdere evaluaties plaatsgevonden.
De resultaten hiervan zijn dat de klachten die toen speelden, zijn opgelost. Er is ook een Klant Tevredenheid Onderzoek uitgevoerd. Deze is beoordeeld met een 7,3.

2. Vinden er gedurende het schooljaar meerdere evaluaties met vervoerder plaats? Zo nee, waarom niet. Zo ja, hoeveel en wanneer vinden die plaats? Wat zijn de resultaten van die evaluaties?
Er vinden meerdere evaluaties plaats.
Bij de start van het leerlingenvervoer door Willemsen de Koning is in het begin om (ongeveer) de 2 maanden een evaluatie geweest naar aanleiding van de problemen die speelden bij de start van de overeenkomst. Het resultaat is dat deze problemen verholpen zijn.
Heden zijn de evaluaties om (ongeveer) de 3 maanden.

3. Welke middelen en methodes worden er gebruikt om de service, kwaliteit van vervoer en ervaringen van ouders en leerlingen hiermee te toetsen? Zijn deze volgens u afdoende om een duidelijk beeld van de bestaande problematiek te schetsen?
Er is in het schooljaar 2017-2018 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit werd beoordeeld met een 7,3. Ook wordt het aantal klachten en opmerkingen gemonitord. Er zijn daarnaast evaluaties tussen de verschillende gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en Willemsen de Koning om de kwaliteit van het vervoer te continueren dan wel te verbeteren. Bij deze evaluaties is het mogelijk dat de klankbordgroep van het leerlingenvervoer aansluit. Deze inspanningen geven een duidelijk beeld van de kwaliteit van de uitvoering van het leerlingenvervoer.

4. Is het college het met ons eens dat Willemsen en de Koning als professioneel aanbieder van het leerlingenvervoer hier grove steken laat vallen die, gezien de kwetsbare doelgroep en de niet uitgevoerde toegezegde oplossingen een jaar geleden, onacceptabel zijn?
Het college is van mening dat Willemsen de Koning de mogelijke inspanningen heeft geleverd om alle leerlingen in het vervoer te plaatsen en naar school te vervoeren. Zelfs bij leerlingen waar de ouders te laat een aanvraag hadden ingediend, heeft Willemsen de Koning de nodige inspanningen verricht om de leerling toch te vervoeren. Zie antwoord op vraag 7.

5. Is het college met ons van mening dat vervoerder moet worden aangesproken op het niet adequaat uitvoeren van het vervoer en er op zeer kort termijn uitleg gegeven dient te worden door de vervoerder over de wel toegezegde maar niet opgeloste problemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven wanneer deze plaats vindt en wat het standpunt van het college in deze is?
Het college deelt de mening dat de vervoerder aangesproken moet worden wanneer het vervoer op een niet adequate manier wordt uitgevoerd. Bij aanvang van een nieuw schooljaar is altijd nauw contact met de vervoerder vanwege eventuele opstartproblematiek. Het is in de afgelopen maanden slechts in incidentele gevallen niet goed gegaan. Er waren diverse oorzaken aan te wijzen voor deze incidenten, welke maar ten dele binnen de beïnvloedingssfeer van de vervoerder lagen.

6. Is het college van plan om bij blijvende klachten en problematiek en niet (volledig) uitgevoerde toezeggingen door de huidige vervoerder, een andere aanbieder te overwegen? Zo nee, welke acties gaat het college dan ondernemen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen?
In het begin van het schooljaar is er een aantal klachten geweest. Het nieuwe schooljaar is nu een aantal weken bezig en de gemeente ontvangt slechts af en toe nog een telefoontje van een ouder. Bij blijvende klachten zal een passende procedure worden ingezet.

7. Hoe kan het dat dit jaar wederom, ruim een week na het starten van de scholen en het leerlingenvervoer nog steeds tientallen kinderen nauwelijks, onregelmatig, niet of niet op tijd op vervoer kunnen rekenen?
Het aantal kinderen komt het College niet bekend voor. Begin van dit schooljaar heeft de gemeente slechts van een aantal klanten klachten ontvangen dat hun kind niet of niet op tijd werd opgehaald.
Dit jaar heeft het doorvoeren van mutaties meer tijd in beslag genomen door het gebruik van een ander systeem voor het aanleveren van de gegevens bij de vervoerder. Daarbij is het ondanks meerdere brieven en het nabellen van klanten toch voorgekomen dat leerlingen te laat werden aangemeld door ouder(s). De sluitingsdatum van de aanlevering was in principe 1 juli 2018. Dit heeft de gemeente nog schriftelijk verlengd naar 8 juli 2018 om ouder(s) tegemoet te komen.

8. Is het college het met Hart Voor Katwijk eens dat – aangezien het hier een kwetsbare doelgroep betreft waarbij duidelijkheid en herkenbaarheid van het grootste belang is – dit een onacceptabele situatie is?
Het College is zich er van bewust dat het hier om een kwetsbare groep gaat en handelt samen met de vervoerder de aanvragen zorgvuldig af.

9. In hoeverre vindt het college de ad hoc oplossing van de vervoerder acceptabel om deze kwetsbare leerlingen toch bijna 2 uur vooraf op te halen terwijl de maximum reistijd op 90 minuten is gesteld?
In de regel is een ophaaltijd van bijna 2 uur voorafgaand aan de begintijd van de school niet acceptabel. Er zijn hier afspraken met Willemse de Koning over. Als het om een ad hoc oplossing gaat, die incidenteel voorkomt, is het op dat moment een praktische oplossing geweest.
Dit vindt het College heel vervelend voor de klant.

10. In hoeverre vindt het college de reactie van de vervoerder naar ouders acceptabel wanneer deze verbaal agressief en onwelwillend reageert op vragen van hen?
Het college verwacht van de vervoerder dat deze professioneel reageert. Wanneer er signalen zijn dat dit anders is, zal de gemeente hierop direct actie ondernemen richting de vervoerder. Tijdens de driemaandelijkse evaluatie met de vervoerder zullen we de signalen meenemen.
Genoemde signalen zijn niet bekend.

11. Is het college op de hoogte van de achterstand/te late verwerking (ergo; het niet
behalen van de servicenorm) van de aanvragen en van de keuringen van leerlingen
bij de aanvraag van leerlingenvervoer? Zo ja, wat is de reden dat deze er (nog steeds)
is? Zo nee, wat gaat het college doen om de servicenorm in de toekomst te behalen?
Alle aanvragen zijn voor de sluitingstermijn van 13 juli 2018 afgehandeld en er was geen sprake van een
achterstand. De vertraging is in een aantal gevallen opgetreden bij het opvragen van medische adviezen bij
de GGD, door grote drukte bij hen. Ook waren er ouders die pas in de zomervakantie een aanvraag hebben
ingediend. Deze heeft de gemeente zo snel mogelijk afgehandeld.