Start leerlingenvervoer nieuw schooljaar weer problematisch

Created with Sketch.

Start leerlingenvervoer nieuw schooljaar weer problematisch

Een groot aantal Katwijkse kinderen volgt speciaal onderwijs buiten de gemeente en heeft daardoor recht op vervoer van en naar de schoollocatie. De start van het nieuwe schooljaar blijkt qua vervoer echter nog steeds niet voor alle leerlingen vlot te verlopen.
Hart Voor Katwijk heeft vanuit verschillende hoeken diverse klachten gehoord over zowel de aanvraag, afhandeling en toetsing door de gemeente en de praktische afhandeling van het vervoer en communicatie van de vervoerder “Willemsen-de Koning”.

Aanvragen die in mei zijn ingeleverd, waren tot op de dag van de start van het schooljaar zelfs nog niet behandeld. In de praktijk hield dat voor leerlingen in dat ze op de eerste schooldag geen vervoer hadden. Sommigen werden ad hoc in een route gepland. Hierdoor stond bijvoorbeeld – zonder dit van te voren te communiceren met ouders –  de bus om 07:00 op de stoep voor vervoer naar Leiden waar de school om 08:45 uur begint en zaten de leerlingen 1,5 uur in de bus. Anderen moesten onaangekondigd door ouders zelf gebracht worden. Zowel voor ouders als kinderen een zeer onacceptabele situatie, met alle onwenselijke psychische en gedrags-gerelateerde reacties en gevolgen van dien.

Dezelfde problemen hebben zich vorig jaar ook al voorgedaan. Ondanks de toezeggingen  van de vervoerder in september 2017 deze problemen prioriteit te geven en op te lossen lijkt er niets veranderd.

Hart Voor Katwijk heeft naar aanleiding van deze situatie het college middels schriftelijke vragen om uitleg gevraagd.

(Hieronder de vragen)

 1. In de brief van 5 september 2017 wordt er gesproken over een evaluatie met de vervoerder van de toegezegde oplossingen. Heeft deze evaluatie plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten?
 2. Vinden er gedurende het schooljaar meerdere evaluaties met vervoerder plaats? Zo nee, waarom niet. Zo ja, hoeveel en wanneer vinden die plaats? Wat zijn de resultaten van die evaluaties?
 3. Welke middelen en methodes worden er gebruikt om de service, kwaliteit van vervoer en ervaringen van ouders en leerlingen hiermee te toetsen? Zijn deze volgens u afdoende om een duidelijk beeld van de bestaande problematiek te schetsen?
 4. Is het college het met ons eens dat Willemsen en de Koning als professioneel aanbieder van het leerlingenvervoer hier grove steken laat vallen die, gezien de kwetsbare doelgroep en de niet uitgevoerde toegezegde oplossingen een jaar geleden, onacceptabel zijn?
 5. Is het college met ons van mening dat vervoerder moet worden aangesproken op het niet adequaat uitvoeren van het vervoer en er op zeer kort termijn uitleg gegeven dient te worden door de vervoerder over de wel toegezegde maar niet opgeloste problemen. Zo nee, waarom niet. Zo ja, kunt u aangeven wanneer deze plaats vindt en wat het standpunt van het college in deze is?
 6. Is het college van plan om bij blijvende klachten en problematiek en niet (volledig) uitgevoerde toezeggingen door de huidige vervoerder, een andere aanbieder te overwegen? Zo nee, welke acties gaat het college dan ondernemen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen?
 7. Hoe kan het dat dit jaar wederom, ruim een week na het starten van de scholen en het leerlingenvervoer nog steeds tientallen kinderen nauwelijks, onregelmatig, niet of niet op tijd op vervoer kunnen rekenen?
 8. Is het college het met Hart Voor Katwijk eens dat – aangezien het hier een kwetsbare doelgroep betreft waarbij duidelijkheid en herkenbaarheid van het grootste belang is – dit een onacceptabele situatie is?
 9. In hoeverre vindt het college de ad hoc oplossing van de vervoerder acceptabel om deze kwetsbare leerlingen toch bijna 2 uur vooraf op te halen terwijl de maximum reistijd op 90 minuten is gesteld?
 1. In hoeverre vindt het college de reactie van de vervoerder naar ouders acceptabel wanneer deze verbaal agressief en onwelwillend reageert op vragen van hen?
 1. Is het college op de hoogte van de achterstand/te late verwerking (ergo; het niet behalen van de servicenorm) van de aanvragen en van de keuringen van leerlingen bij de aanvraag van leerlingenvervoer? Zo ja, wat is de reden dat deze er (nog steeds) is? Zo nee, wat gaat het college doen om de servicenorm in de toekomst te behalen?

Leon Krijgsman

Hart Voor Katwijk