UPDATE: (26 mei 2016) Hart Voor Katwijk wil andere inpassing HOV

Created with Sketch.

UPDATE: (26 mei 2016) Hart Voor Katwijk wil andere inpassing HOV

Laatste nieuws uit een persbericht van de gemeente Katwijk (7 juli 2017) aan het begin van de zomervakantie. Hart Voor Katwijk is blij dat de rotondes -voorlopig- niet in kruispunten veranderen; er nog eens goed gekeken wordt naar de inrichting van het Vuurbaakplein; maar we blijven pleiten voor een hoofdbushalte langs de N206.

Verbeterde inpassing HOV in Katwijk

De aanvullende onderzoeken naar de inpassing van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen Leiden – Katwijk – Noordwijk zijn klaar. De resultaten laten zien dat minder maatregelen nodig zijn dan eerst gedacht. Ook wordt het HOV in 2 fasen uitgevoerd. De onderzoeksresultaten en de effecten hiervan op de inpassingsmaatregelen in Katwijk staan in de aangepaste Nota Voorkeursmaatregelen die is opgesteld in overleg tussen de provincie Zuid-Holland en gemeente. De provincie heeft deze onlangs aangeboden aan het college van B&W van Katwijk. Het college stemt ermee in deze te bespreken met de omgeving.

Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Het onderzoekstraject is een lang proces geweest, maar naar mijn mening met een mooie uitkomst. De inpassingsmaatregelen passen we dusdanig aan, dat we voor een heel groot deel tegemoet kunnen komen aan de wensen en bezwaren die de omgeving en gemeenteraad hebben geuit’.

Fasering en verbeteringen
Om aan de kwaliteitseisen van hoogwaardig openbaar vervoer te voldoen zijn verkeersmaatregelen in Katwijk nodig. De provincie heeft deze samen met de gemeente uitgewerkt in de Nota Voorkeursmaatregelen. De in 2015 gepresenteerde maatregelen zijn op basis van het aanvullende onderzoek aangepast en er zijn 2 fases aangebracht. In de eerste fase zijn er beperkte inpassingsmaatregelen. De verwachting is dat vanaf 2025/2030 de verkeersdrukte zo is toegenomen, dat er misschien als tweede fase extra maatregelen nodig zijn om het verkeer beter te laten doorstromen. De werkelijke verkeersdrukte wordt jaarlijks gemonitord.

Wijzigingen eerste fase
Belangrijkste wijzigingen voor de eerste fase zijn:

  • De rotondes op de Kon. Julianalaan/Zeeweg en de Kon. Julianalaan/Industrieweg blijven.
  • Er komt geen aparte busstrook aan de zuidzijde van de Zeeweg.
  • De bushalte Gemeentehuis komt niet bij het Waterloopje maar bij de rotonde Zeeweg – Koningin Julianalaan.
  • De Nieuwe Duinweg wordt geen doorgaande fietsroute.

In de eerste fase worden de haltes van het HOV langs de route aangelegd, waaronder een extra halte bij de Hoornespassage, er komt een fietstunnel onder de Zeeweg door, langs de Koningin Julianalaan wordt een busbaan aangelegd richting Zeeweg en het Vuurbaakplein wordt opnieuw ingericht. Ook wordt de kruising Biltlaan/Rijnsoever aangepast.

Rotondes
De rotondes op de Koningin Julianalaan/Industrieweg en Koningin Julianalaan/Zeeweg blijven er in ieder geval tot 2025. Uit jaarlijkse monitoring moet blijken of de doorstroming op de rotondes voor het verkeer en daarmee ook het busverkeer voldoende blijft. Als de rotondes het verkeer niet meer kunnen verwerken, wordt eerst gekeken of het functioneren van de rotondes nog verbeterd kan worden. Als laatste optie wordt gekeken naar omvorming naar een kruispunt met verkeerslichten. Dat besluit wordt pas genomen na behandeling in de gemeenteraad.

Aanpassingen fietspaden
De verkeersveiligheid is in het aangepaste plan duidelijker benoemd. De maatregelen zijn besproken met Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond en voldoen aan de landelijke CROW-richtlijnen en de Duurzaam Veilig Basiskenmerken. In de nieuwe fietsstructuur:

  • blijft het fietspad aan de zuidkant van de Zeeweg en de oversteek over de rotonde/kruispunt Zeeweg.
  • komt er een fietstunnel onder de Zeeweg dat de huidige oversteek bij het Waterloopje vervangt. De tunnel komt bij het Waterloopje of het Roversbrugpad. De omgeving wordt betrokken bij de keuze voor de juiste plek.

Kruispunt Biltlaan-Rijnsoever
De bestaande minirotonde wordt een voorrangskruispunt. Afslaan van en naar de wijk Rijnsoever wordt makkelijker door een opstelstrook. Ook komen er vrijliggende oversteekplekken voor fietsers om veilig over te kunnen steken. Om de rijsnelheid van het verkeer te beperken, worden er drempels aangelegd op de Biltlaan.

Integraal plan Vuurbaakplein
De gemeente maakt een integraal plan voor het opnieuw inrichten van het Vuurbaakplein. Omwonenden en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken. De gemeente heeft extra middelen uitgetrokken om bovenop de aanpassingen die het gevolg zijn van R-net aanvullende (kwaliteits-)maatregelen te nemen.

Vervolg
De gewijzigde plannen zijn inmiddels besproken met de klankbordgroep, de deelnemers aan de werkateliers en Katwijk Smart Village. Na de zomer wordt een informatieavond georganiseerd voor alle bewoners. Vervolgens wordt de aangepaste Nota Voorkeursmaatregelen met de gemeenteraad besproken. Op basis hiervan neemt de gemeente een definitief besluit en gaat de plek van de fietstunnel verder uitwerken. Naar verwachting is de definitieve plek voor de tunnel eind dit jaar bekend. Dit is de basis voor het sluiten van de realisatie-overeenkomst en de introductie van R-net tussen Leiden en het Vuurbaakplein in Katwijk, en tussen Leiden en ESA/Estec in Noordwijk in 2020.

Randstad-Netwerk (R-net)
De provincie Zuid-Holland en gemeente werken samen met de omliggende gemeenten en de regio Holland Rijnland aan een betere bereikbaarheid van Katwijk en de regio. Met R-net bussen wil de gemeente Katwijk aansluiten op het regionale Randstad-netwerk: frequent, betrouwbaar, snel en comfortabel openbaar vervoer. Doordat het HOV vaak en op tijd rijdt en goed aansluit op andere bussen en treinen, kunnen reizigers van en naar Katwijk ‘spoorboekloos’ gaan rijden. De R-net bussen komen in de plaats van buslijnen 30 en 31. De andere buslijnen blijven hetzelfde.

 

Onze vragen over het HOV, ons artikel op de website van 26 mei 2016 over het HOV

Katwijk Smart Village:  het burgerinitiatief en de petitiemakers