update: Molenwijk 2.0? Onze vragen (6/4) en de antwoorden (18/4) van het college

Created with Sketch.

update: Molenwijk 2.0? Onze vragen (6/4) en de antwoorden (18/4) van het college

We kregen een brief over de herinrichting openbare ruimte van de Molenwijk (Molenwijk 2.0) van de bewoners van de Pioenhof. Namens de fractie van Hart Voor Katwijk is Anita van Ginkel langs geweest in de wijk en ze heeft met een aantal bewoners gesproken. Een aantal vragen en zorgen wil onze fractie graag voor een reactie aan het college voorleggen.

De Molenwijk werd opgeknapt want er is regelmatig grondwateroverlast, er ligt verouderde bestrating en het groen was aan een modernisering toe. Nu Fase 1 bijna is afgerond:

1) Alle oude tegels zijn niet ‘aan te trillen’ vanwege de ouderdom, een groot aantal liggen nu los. Dit is geen verbetering voor de (oudere) voetgangers. Wat gaat u hieraan verbeteren naast, wat u schrijft in uw brief “kapotte tegels worden uiteraard vervangen”?
Antw: De opnieuw bestraatte trottoirs in de Pioenhof zijn twee keer afgetrild. Bij het aftrillen van trottoirtegels komt het nagenoeg standaard voor dat er tegels breken, hiermee is ook in de aanschaf of benodigde te hergebruiken tegels rekening mee gehouden (inboet). Wij begrijpen dat dit een beeld opwekt alsof we dit laten liggen echter nadat de werkzaamheden zijn afgerond worden de gebroken tegels vervangen, dit vind nog voor de definitieve oplevering aan de gemeente plaats.
Omdat de uiteindelijk vraag voor ons onvoldoende duidelijkheid gaf waarop u antwoord wilde hebben heeft er telefonisch contact plaatsgevonden met een van de medewerkers.  

2) Waarom zijn er oude en (deels) verrotte paaltjes op de hoeken van de straat geplaatst?
2a) Waarom zijn deze niet –van te voren- netjes geschilderd?
2b) Wanneer gaat u ze nu restaureren?
Antw: Het parkeer en rijgedrag bleek bij in gebruik name dusdanig te zijn dat de automobilisten al gelijk over het nieuwe trottoir gingen rijden en/of parkeren. Dit trottoir is daar niet op berekend en heeft hier al schade van ondervonden. Op dat moment is besloten de palen direct te plaatsen om verdere schade te beperken. In de planning was daarmee geen rekening gehouden. De palen die opgeknapt teruggeplaatst zouden worden waren nog niet gereed en gekozen is om de palen geplaatst te gaan herstellen en verven. Er zijn twee palen bij die dusdanig slecht zijn, zoals ook op de foto te zien, die worden vervangen. De verwachting dat de paaltjes eind april zijn opgeknapt.

3) Ter hoogte van het zebrapad in de Zonnebloemstraat bij de voormalige bibliotheek nemen automobilisten de verkeerde inrit voor het parkeerterrein. Is daar met een markering (of een paaltje) iets aan te verbeteren?
Antw: Voor ons is het niet geheel duidelijk wat hiermee wordt bedoeld. De inrit naar het parkeerterrein is op de zelfde locatie gebleven en ook de legrichting van de tegels is zoals de situatie voor de herinrichting was. Het enige verschil met de oude situatie is dat er geen inritconstructie is maar dat de bestrating op een en het zelfde niveau is gelegd. Deze wijze van aanleg kan objectief als mooier worden beschouwd maar bovenal meer wegcomfort. Deze wijze van aanleg is ook specifiek in de bewonersavond, door de bewoners naar voren gebracht. Daarnaast zijn er ook paaltjes geplaatst, waarbij de paaltjes aan weerszijde van de inrit voor voertuigen voldoende uit elkaar staan. Wij zijn van mening dat deze legrichting van de tegels en de plaatsing van de paaltjes (die er voorheen niet stonden) voldoende zouden moeten zijn.   

4)Om overstorten te voorkomen zou via een eigen hemelwatersysteem de riolering  en de waterzuivering worden ontlast. Het huidige drainagesysteem zou vervangen worden.”
Waarom zijn er in de Pioenhof slechts 8 van de 24 woningen aangesloten op het speciaal hiervoor aangelegde HWA systeem?
4a) Bent u van plan de andere huizen in de Pioenhof alsnog aan te sluiten?
4b) Worden de huizen in de andere “hofjes” wel direct aangesloten?
Antw: In eerste instantie was het uitgaanspunt van de visie, die op 9 februari 2015 is gepresenteerd, om de bewoners te verzoeken om op eigen terrein de woning af te koppelen en drainage aan te leggen. Dit leidde tot veel weerstand vanuit de bewoners omdat zij hierdoor kosten moeten maken. Na intern overleg is besloten om hiervan af te stappen. Alleen woningen waar de gevel van de woning ook daadwerkelijk erfgrens is wordt de aan deze gevel hangende dakafvoer afgekoppeld, een voorbeeld hiervan zijn de woningen op de Lupinehof.

Tijdens de ontwerpsessies is aangegeven dat wanneer bewoners mee wilde doen in het afkoppelen van hun woning en of aanleggen van drainage, ze dit kenbaar konden maken bij de gemeente. Op de vraag om af te koppelen is een reactie binnengekomen, op de vraag om mee te doen in het traject van aanleggen van drainage zijn meerdere reacties binnengekomen, in totaal zijn hierop zeven woningen aangesloten op het drainage systeem. De door u genoemde acht woningen, zijn woningen waarvan de dakafvoer al op een andere wijze was aangesloten op het eigen terrein. Bij de bouw van de woningen is de dakafvoer kort gezegd in de aanbouw-schuur aangesloten op de huisaansluiting (vuil en schoonwater zijn inpandig op elkaar aangesloten). Enkele woningen hebben een soort van omleiding gemaakt waarbij het schone water via het dak op de erfgrens op het trottoir loost. De woningen met deze of soortgelijke constructie zijn wél op het afkoppelsysteem aangesloten. (zie ter verduidelijking de bijgevoegde foto)

Wij beseffen ons dat we dit wellicht actiever hadden kunnen communiceren echter blijft de situatie dat de bewoners hierin ook een verantwoordelijkheid hebben. Bij nieuwbouwprojecten is men verplicht om dergelijke duurzaamheidsmaatregelen te treffen, bij renovatieprojecten is dit een verzoek en geen verplichting.

In die gebieden waar we reeds klaar zijn is het alsnog aansluiten binnen dit project niet mogelijk. Wanneer men dit toch wil is het te realiseren maar tegen de gangbare kosten.

Op uw vraag: Worden de huizen in de andere “hofjes” wel direct aangesloten? Ja, dit wordt gedaan omdat hier sprake is van de situatie dat de dakafvoer uitkomt op de erfgrens.

Tot zover de beantwoording.

Wethouder Knape is dinsdag 11 april op wijkbezoek geweest.
Donderdag 20 april, 19.45 u, spreken we in de gemeenteraad over de Molenwijk.

Hier leest u ons eerdere artikel Scheve verhouding Andreasplein en de Molenwijk