Gemeenteraad spreekt over doorontwikkeling gemeentelijke organisatie en kwaliteit trottoirtegels in de Molenwijk

Created with Sketch.

Gemeenteraad spreekt over doorontwikkeling gemeentelijke organisatie en kwaliteit trottoirtegels in de Molenwijk

Persbericht gemeente:
Op donderdag 20 april vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. Op de agenda staan twee debatten en besluitvorming over onder andere appartementen bij Villa Allegonda en de duurzaamheidsagenda.

Het besluitvormende deel van de raadsavond begint om 21.15 uur. Over het geven van een verklaring van geen bedenkingen bij de bouw van drie appartementen bij Villa Allegonda heeft de raad eerder al een debat gevoerd. Vier van de tien fracties hebben toen aangegeven tegen dit voorstel te zijn. De duurzaamheidsagenda is het overkoepelende beleidsdocument met de ambities voor de drie velden energie, afval en inkoop. Na een inspraakperiode is de vaststelling door de gemeenteraad nu aan de orde. In het voorafgaande debat is aan het college gevraagd om het  voorstel aan te vullen met de doelstelling en het inzetten van de opbrengsten voor nieuwe duurzaamheidsinitiatieven.

De twee debatten vinden gelijktijdig plaats en beginnen om 19.45 uur. Inspreken is hierbij mogelijk.

Het plan van aanpak voor de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie is het antwoord op de het onderzoek naar de werkcultuur, de haalbaarheid van de formatietaakstelling van 51 fte en het onderzoek naar het langdurig ziekteverzuim in de organisatie. Het college gaat hierbij in op de getroffen maatregelen en de nog uit te voeren acties: teamgesprekken, herijking van taken, managementcontracten, analyse van de benodigde capaciteit in relatie tot de taakstelling en afgezet tegen de beschikbare financiële middelen, en een nieuwe organisatievisie.

Bij de herinrichting van de openbare ruimte in de Molenwijk is de vervanging van het trottoir niet in de planvorming opgenomen. Er is dan ook geen budget voor beschikbaar gesteld. Naar aanleiding van de klachten van bewoners heeft het college de bewoners op 10 maart laten weten dat het binnenkort met de aannemer bekijkt welke tegels niet meer aan de kwaliteit voldoen. Vanuit de raad is behoefte aan een debat over het budget voor de vervanging van de tegels.

Inspreken en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van het debat. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.
Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. De vergaderingen in de raadzaal worden ook door RTV Katwijk uitgezonden. De vergadering in de Burgerzaal is via een livestream op de website van de gemeente te beluisteren.