Huisvesting RTV Katwijk in de knel?

Created with Sketch.

Huisvesting RTV Katwijk in de knel?

Op 14 maart heeft de fractie van Hart Voor Katwijk schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting voor RTV Katwijk. We kregen deze antwoorden van het college:

1) In 2018 eindigt het huurcontract voor RTV Katwijk locatie Visserijkade. Is er wel voldoende tijd om RTV op tijd te verhuizen naar een nieuwe locatie?
RTV Katwijk huurt momenteel een ruimte waarvan het contract tot 1 mei 2018 loopt. Het is niet zeker of het contract verlengd kan worden. De doorlooptijd van de optie “aankoop en verbouwing bibliotheek Fresiastraat” schatten wij in op 12 maanden (3 maanden voorbereiding, 9 maanden uitvoering). Besluitvorming door college en raad op korte termijn is derhalve nodig om herhuisvesting per 1 mei 2018 voor RTV Katwijk gerealiseerd te hebben. RTV Katwijk is momenteel in gesprek met de Plusstate (verhuurder) over verlenging van de huur tot en met 31 december 2018. Indien het contract tot deze datum verlengd kan worden, is de noodzaak minder groot om op korte termijn een besluit over de herhuisvesting te nemen.

2) Er is voor het onderzoek al duidelijk geworden dat er achterstallig onderhoud was in de bibliotheek, waaronder een slecht dak. Had hier niet in een snelle berekening veel eerder duidelijkheid geweest over de haalbaarheid van de plannen?
De eerste berekeningen in 2015 waren gebaseerd op een zo voordelig mogelijke inhuizing in het pand. In de afgelopen maanden zijn er echter diverse onderzoeken uitgevoerd over het totale gebouw, binnen en buiten, inclusief de installaties. Daarnaast wordt nu voorgesteld om subsidiabele duurzaamheidsmaatregelen te implementeren om te komen tot een nul-op-de-meter gebouw met een duurzaamheidslabel A.

3) Gooit dit nu roet in het eten m.b.t. de keuze van de nieuwe bibliotheek in de Noordzeepassage door het niet doorgaan van de verkoop van de oude bibliotheek in de Fresiastraat?
Nee. Het bibliotheekgebouw is eigendom van de Stichting Openbare Bibliotheek Katwijk (SOBK). De middelen die beschikbaar komen door de verkoop kan de SOBK aanwenden om verder te bouwen aan haar infrastructuur en ambities. De gemeente ziet het mede als haar taak om zich optimaal in te spannen een passende bestemming voor het bedoelde pand te vinden om zodoende een opbrengst voor de bibliotheek te genereren. Een andere bestemming is er op dit moment nog niet, maar achten wij zeker mogelijk.

4) Zo ja, kunt u aangeven op welk gebied dit effect heeft op de begroting van de nieuwe bibliotheek in de Noordzeepassage?
Zie antwoord op vraag 3.

5) Een omroep dient te voldoen aan de opgelegde ICE normen, opgesteld door het Commissariaat van de Media en de OLON. In hoeverre geeft de verhuizing en/óf de vertraging druk op de zendmachtiging van de omroep?
Wij gaan ervan uit dat RTV Katwijk ook na 1 mei 2018 adequaat (conform de geldende normen) gehuisvest is en dat RTV katwijk de werkzaamheden kan voortzetten.

6) Er zijn inmiddels veel locaties onderzocht. Geen van alle bleek geschikt, met als laatste kans het gebouw aan de Fresiastraat. Welke garantie kunt u geven dat er nu binnen een maand wel een locatie komt die voldoet aan de eisen en budget?
De afgelopen periode is onderzocht of het voormalige bibliotheekgebouw Katwijk aan den Rijn aan de Fresiastraat door middel van een verbouwing geschikt te maken is voor huisvesting van RTV Katwijk. In overleg met het bestuur van RTV Katwijk is besloten in de maanden februari/maart 2017 onderzoek te doen naar drie andere locaties. Hierbij zijn de beschikbaarheid op korte termijn, het investeringsbedrag, het kunnen realiseren van het programma van eisen en het aanvaardbaar zijn van deze optie voor RTV Katwijk de belangrijkste uitgangspunten. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en voor de uitkomsten hiervan verwijzen wij u naar het raadsvoorstel over de herhuisvesting van RTV Katwijk.

laatste persbericht van de gemeete Katwijk:
https://www.katwijk.nl/nieuws/bericht/t-heen-in-beeld-als-nieuwe-locatie-rtv-katwijk/