Schriftelijke vragen (en beantwoording) over tuinderij Wassenaarseweg.

Created with Sketch.

Schriftelijke vragen (en beantwoording) over tuinderij Wassenaarseweg.

Geacht College,

De fractie van Hart Voor Katwijk ontving afgelopen jaar verschillende vragen voor behoud van de kassen, koelcellen en voortgezet gebruik van tuinbouwgrond aan de Wassenaarseweg van een door de gemeente aan gekochte tuinderij. Onze fractie heeft deze verzoeken ook doorgespeeld aan het college. Ook de ondernemers hebben hierover op 18 oktober 2016 contact gehad met wethouder Van der Spijk. N.a.v. dat gesprek en op verzoek van de wethouder hebben zij toen een en ander uitgezocht en op papier gezet. De ondernemers hebben hierop nog steeds geen formele reactie!

Onze fractie heeft de volgende vragen:
1. De ondernemers hebben in oktober 2016 een schriftelijke uitleg gegeven, en aangeboden dit toe te lichten, welke mogelijkheden er zijn de grond, kassen, koelcellen etc. te blijven gebruiken. Wat is de reden dat het college hier niet op heeft gereageerd?
2. Pas afgelopen vrijdag (17 februari 2017) is er een telefonisch gesprek geweest. Waarom duurde dit zo lang?
3. Ook de buurman wilde graag, tijdelijk, de rolkassen (her-)gebruiken. Wat is de reden dat u dit ook niet toestaat maar overgaat tot sloop?
4. De ondernemers moeten nu per 1 juni het gehuurde (kassen, koelcel) schoon opleveren. Is het college zich bewust van het feit dat dit in het seizoen valt en de jonge ondernemers nog volop met de tulpenbroei bezig zijn?
5. Voor het gepachte is geen andere functie dan leegstand bekend. Wat is de reden van het college om op dit moment de huurders de wacht aan te zeggen?
6. De gemeente loopt door deze actie huurinkomsten mis. Waarom kiest u toch voor sloop?
7. De ondernemers hebben De Grondkamer benaderd en de uitkomst aan het college per (genoemde) brief gestuurd. Bent u het met Hart Voor Katwijk en de ondernemers eens dat afbraak en sloop slechter is dan verhuur via de mogelijkheden die De Grondkamer geeft?
8. Bent u bereid uw besluit tot sloop te herzien en het gepachte te verhuren en ontheffing aan te vragen via De Grondkamer?
9. Heeft u sinds oktober wel nagedacht over mogelijkheid waarbij dit voor de gemeente
én huurders op een wettelijke basis gebeurd waarbij de gemeente niet met ongewenste verplichtingen ten aanzien van de pachters wordt geconfronteerd omdat, ik citeer, “er wel degelijk mogelijkheden zijn van voortgezet gebruik voor de huidige gebruikers zonder knellende verplichtingen uit hoofde van de Pachtwet voor de gemeente Katwijk”?

De beantwoording is hier te lezen via een pdf.

Hieronder volgt de beantwoording:

Op 2 juni 2016 (kenmerk: 571760) heeft de gemeenteraad besloten om de gronden gelegen aan de Wassenaarseweg te Katwijk aan te kopen. De insteek was om uiterlijk 31 december 2016 de gronden juridische en feitelijk geleverd te krijgen. Hierop hebben de eigenaren van de gronden verzocht of uitstel van feitelijke levering mogelijk zou zijn, in verband met het teelseizoen waar al aankopen voor waren gedaan.

De gemeente is hierop akkoord gegaan met uitstel van feitelijke levering op voorwaarde dat juridische levering evenmin zou plaatsvinden en dat de eigenaren een allonge op de koopovereenkomst zouden ondertekenen waarmee zij verklaren akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden. In overleg met de huidige eigenaren van de gronden is als nieuwe leveringsdatum 1 juni 2017 afgesproken. De eigenaren moeten alsdan de gronden leeg, ontruimd en vrij van huur en pacht opleveren, zoals gesteld in de overeenkomst. Hierna hebben de ondernemers (niet zijnde de eigenaren van de gronden) contact gezocht met wethouder Van der Spijk.

  1. de ondernemers hebben in oktober 2016 een schriftelijke uitleg gegeven en aangeboden dit toe te lichten, welke mogelijkheden er zijn de grond, kassen, koelcellen etc. te blijven gebruiken. Wat is de reden dat het college hier niet op heeft gereageerd?

Ons direct aanspreekpunt aangaande de aankoop van deze percelen zijn de eigenaren en niet de feitelijke gebruikers van de betreffende percelen. Dit laat onverlet, dat we hadden moeten reageren op de brief van de ondernemers. Uiterlijk week 11 kunnen de ondernemers alsnog een antwoord op hun brief verwachten.

  1. Pas afgelopen vrijdag (17-02-2017) is er een telefonisch gesprek geweest. Waarom duurde dit zo lang?

Dit hadden wij inderdaad eerder moeten doen. In het genoemde telefoongesprek hebben wij hiervoor reeds onze excuses aangeboden.

  1. Ook de buurman wilde graag, tijdelijk, de rolkassen (her-)gebruiken. Wat is de reden dat u dit ook niet toestaat maar overgaat tot sloop?

Wij hebben in deze een zakelijke relatie met de verkopende partij. De sloop van de rolkassen is een afspraak tussen de verkopende partij en de gemeente, zie hiervoor de inleiding.

  1. De ondernemers moeten nu per 1 juni het gehuurde (kassen, koelcel) schoon opleveren. Is het college zich bewust van het feit dat dit in het seizoen valt en de jonge ondernemers nog volop met de tulpenbroei bezig zijn?

Het college doet zaken met de eigenaren van de gronden en zij zijn akkoord gegaan met de leveringsdatum van 1 juni 2017. Deze datum is al, zoals vermeld in de inleiding, opgeschoven, rekening houdend met de teelt. Indien de ondernemers hier problemen mee hebben, moeten zij dit oplossen met de eigenaren. De gemeente speelt in deze (nog) geen rol.

  1. Voor het gepachte is geen andere functie dan leegstand bekend. Wat is de reden van het college om op dit moment de huurders de wacht aan te zeggen?

Dit is naar ons inzien onjuist, er is geen sprake van dat door de gemeente de huurders de wacht is aangezegd. Zie punten 3 en 4.

  1. De gemeente loopt door deze actie huurinkomsten mis. Waarom kiest u toch voor sloop?

Voor ons is er op dit moment geen sprake van mislopen van huurinkomsten, wij ontvangen op dit moment geen huuropbrengsten. Na levering van de gronden gaan wij in elk geval over tot het saneren van het aanwezige asbest met als gevolg dat de bestaande opstallen worden gesloopt. Hierna kunnen de gronden (tijdelijk) worden verhuurd. De huidige huurders krijgen de optie om als eerste aan te geven of zij deze gronden willen huren.

  1. De ondernemers hebben De Grondkamer benaderd en de uitkomst aan het college per (genoemde) brief gestuurd. Bent u het met Hart Voor Katwijk en de ondernemers eens dat afbraak en sloop slechter is dan verhuur via de mogelijkheden die De Grondkamer geeft?

Neen, dit zijn wij niet met u eens.

  1. Bent u bereid uw besluit tot sloop te herzien en het gepachte te verhuren en ontheffing aan te vragen via De Grondkamer?

Neen, hiertoe zijn wij op dit moment (nog) niet bereid.

  1. Heeft u sinds oktober wel nagedacht over mogelijkheid waarbij dit voor de gemeente en huurders op wettelijke basis gebeurd waarbij de gemeente niet met ongewenste verplichtingen ten aanzien van de pachters wordt geconfronteerd omdat, ik citeer, “er wel degelijk mogelijkheden zijn van voortgezet gebruik voor de huidige gebruikers zonder knellende verplichtingen uit hoofde van de Pachtwet voor de gemeente Katwijk”?

Er is zeker over nagedacht, echter het heeft voor de gemeente geen prioriteit. De verkopende partijen zijn in deze hoofdverantwoordelijke. Zie ook punten 1, 3, 4 en 5.

Aanvullend kunnen wij berichten dat op 2 maart jl., er een constructief gesprek heeft plaatsgevonden met de huidige huurders waarin is aangegeven dat ze na overdracht in principe en onder voorwaarden een overeenkomst kunnen aangaan. Over de vorm en inhoud van de overeenkomst vinden nadere gesprekken plaats, voor 31 mei 2017.