Update: Schriftelijke vragen ‘spoedzoekers’ in Duinvallei en antwoorden college.

Created with Sketch.

Update: Schriftelijke vragen ‘spoedzoekers’ in Duinvallei en antwoorden college.

Uit de zogenoemde QuickScan van 15 december 2016 die is uitgevoerd naar locaties en gebouwen die geschikt zijn (of te maken zijn) voor het realiseren van 20 tot 40 kleine en betaalbare woningen voor de categorie spoedzoekers, blijkt dat de locatie Duinvallei het meest geschikt is. Terwijl dit gebied door college én gemeenteraad nu juist voor burgerinitiatieven was bestemd.
Over alle initiatieven (van een Ringpark tot woningen van een kinderboerderij tot evenemententerrein) spreken we nadat het Q-Team er een keuze heeft gemaakt.

Onze fractie heeft naar aanleiding van het daarop verschenen persbericht “Ruimtereservering Duinvallei voor spoedzoekers” de volgende vragen gesteld, de antwoorden staan er schuingedrukt onder:

 

Vraag 1
Het gebied Duinvallei is gereserveerd voor burgerinitiatieven, u heeft zelfs de raad geadviseerd zich afzijdig  te houden van de voorstellen. Nu komt het college zelf met een ruimtelijke invulling en vraagt Dunavie dit voor u in te vullen. Vindt u dit niet tegenstrijdig?

Antw: Het college heeft een reservering gedaan om een initiatief voor huisvesting spoedzoekers te kunnen faciliteren. Dunavie is door ons gevraagd om hier een initiatief voor in te dienen dat als een van de initiatieven voor het gebied door het Q-team beoordeeld zal worden op basis van het toetsingskader voor Duinvallei. De vorm, locatie en mogelijkheden voor het combineren van dit initiatief met andere initiatieven is een zaak voor het Q-team en daar hebben ze alle ruimte voor.
Er is al in een eerder stadium in een collegevoorstel – d.d. 5-10-2016 inzake “Projectplan en ontwikkelkader tijdelijke initiatieven Duinvallei” – sprake geweest van een reservering in het gebied voor deze groep woningzoekenden, maar het definitief worden ervan was afhankelijk van de uitkomsten van een onderzoek waarbij meerdere locaties en bestaande gebouwen zijn onderzocht op (mogelijke) geschiktheid voor het realiseren van 20-40 woningen voor deze groep kleine huishoudens. Dit voorstel van het college is op 3 november 2016 in de raad aan de orde geweest.
Op basis van het uitgevoerde onderzoek bleek dat de locatie Duinvallei de meest geschikte locatie is om huisvesting voor deze groep snel te kunnen realiseren. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek is de reservering definitief gemaakt.

Vraag 2
Bent u het als college met Hart Voor Katwijk eens dat het richting de burgers een vreemde indruk maakt dat u nu zelf wel met initiatieven komt?

Antw: Nee. De communicatie over dit besluit is niet helemaal vlekkeloos is gelopen en duidelijker had gekund. Zoals we bij vraag 1 hebben toegelicht komen we echter niet zelf met een initiatief. We maken een eerder besproken reservering definitief. Dit betekent dat als er initiatieven komen voor huisvesting van de groep spoedzoekers dat die gefaciliteerd kunnen worden. Aangezien wij niet zelf met een initiatief komen – het concreet realiseren van huisvesting is geen taak voor de gemeente – hebben wij die vraag bij Dunavie neergelegd.
Het besluit over de ruimtereservering doet overigens niets af aan de ruimte en de vrijheid die het Q-team heeft bij de toetsing van de initiatieven en de ruimtelijke inpassing ervan. Ook kan het Q-team combinaties maken van verschillende initiatieven als dit een positief effect heeft voor het gebied.

Vraag 3
U schrijft in het persbericht dat u woonruimte voor tijdelijke huisvesting van spoedzoekers zoekt. Het gaat om 20 tot 40 woningen. Wat zijn de percentages van ‘jonge starters, Katwijkers en vergunninghouders’ in deze woningen?

Antw: Wij hebben op dit moment daar nog geen exact beeld over. In het land zijn verschillende voorbeelden en de samenstelling is afhankelijk van de lokale vraag en de mate waarin de kenmerken van de locatie aansluiten bij de wensen/eisen vanuit de doelgroep. Dit heeft onder meer te maken met de bereikbaarheid van de locatie en de (in de nabije omgeving) aanwezige voorzieningen. Wij streven naar een goede en evenwichtige verdeling van de verschillende categorieën spoedzoekers. Deze optimale afstemming – die afhankelijk is van lokale (markt)omstandigheden en de kenmerken van de betreffende locatie – wordt in de literatuur aangeduid als “de magic mix”.

Vraag 4
Verwacht u dat Dunavie een plan voor dit gebied wil indienen? Zo ja, wanneer.

Antw: Dunavie heeft voor 31 januari een initiatief voor huisvesting van spoedzoekers ingediend.

 

Inmiddels is er ook een Podkat gemaakt.