Eindelijk: Bezwaar tegen gebruik Cantineweg ingetrokken

Created with Sketch.

Eindelijk: Bezwaar tegen gebruik Cantineweg ingetrokken

Persbericht van de gemeente Katwijk:

Goed nieuws voor de bewoners van de Zanderij: de lopende bezwaarprocedure tegen het gebruik van de Cantineweg voor doorgaand verkeer is ingetrokken. Stichting Duinbehoud, de natuurorganisatie die hier sinds jaar en dag op tegen was, is er na de raadsvergadering van eind november gerust op dat de gemeente met een goede oplossing komt voor de verkeerssituatie in dat gebied, die ook de natuur minder belast. De gemeenteraad was unaniem positief over het plan de Westerbaan vanaf de rotonde Parnassia als 30 km/uur route door te trekken naar de Kon. Julianalaan. Dit nieuwe wegdeel gaat het huidige gebruik van de Cantineweg voor doorgaand verkeer richting Katwijk aan Zee vervangen. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Een mijlpaal binnen dit project, en voor ons een belangrijk signaal dat we op de goede weg zijn!’

Tijdelijke oplossing
Door de Westerbaan op deze manier te verlengen, komt de doorgaande verkeersroute verder af te liggen van het duingebied, waardoor de belasting van de natuur vermindert. De Katwijkse wethouder is zeer tevreden over de stap die nu gezet wordt, maar heeft tegelijkertijd een einddoel voor ogen. ‘Een doorgaand verkeerroute op die plek is belangrijk voor de leefbaarheid en de ontsluiting van de Zanderij, maar ook voor de bereikbaarheid van de gemeente. Het gebruik van de Cantineweg was een tijdelijke oplossing. We gaan nu een eerste stap zetten naar een permanente oplossing’. Als uiteindelijke doel heeft de gemeente een doorgaande 50 km/uur route van de Westerbaan naar de Boslaan voor ogen, via de Meeuwenlaan of de Kon. Julianalaan. Deze route is op dit moment vanwege de strenge milieueisen niet mogelijk. Maar een 30 km/uur route, zoals het nieuwe wegdeel wordt aangelegd, kan wel.

Inpassing nieuwe weg
De precieze plek waar de nieuwe weg komt te liggen bekijkt de gemeente in samenspraak met de omgeving. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘In oktober zijn we gestart met een bijeenkomst voor de omgeving. We hebben daar al veel aandachtspunten en suggesties van de omwonenden meegekregen. Ook is er een klankbordgroep opgericht, die eind december voor de eerste keer bij elkaar komt om te kijken naar manieren waarop de weg kan worden ingepast. De natuurorganisaties worden hier ook voor uitgenodigd. Ik vind het belangrijk om met alle betrokken partijen in gesprek te blijven, en te weten wat er vanuit verschillende kanten leeft.’

Planning
Naar verwachting heeft de gemeente aan het eind van het eerste kwartaal van 2017 zicht op hoe de nieuwe weg kan worden ingepast. Het college van B&W zal dan gevraagd worden het inpassingsplan vast te stellen, en als basis voor het op te stellen bestemmingsplan te gebruiken. Na vaststelling van het bestemmingsplan kan de aanleg van de weg in 2018 plaatsvinden. Gedurende het hele traject wordt de omgeving bij het project betrokken. Informatie over de voortgang is te vinden op www.katwijk.nl/westerbaan.