Vragen Hart Voor Katwijk over het betaald parkeren in de nieuwe garage.

Created with Sketch.

Vragen Hart Voor Katwijk over het betaald parkeren in de nieuwe garage.

Hart Voor Katwijk heeft in april vragen gesteld over het betaald parkeren en vooral het (uitblijven) van het telsysteem van het aantal geparkeerde auto’s, in de nieuwe garage.
Anderhalf jaar geleden (19 maanden geleden) is er gestart met de ontwikkeling van de speciale ‘uitlees-sofware’ maar er is tot op heden nog geen systeem dat de parkeeracties telt!
Door het ontbreken van deze gegevens kunnen er geen berekeningen gemaakt worden over – bijvoorbeeld – hoeveel geld de gemeente misloopt door parkeren op zondag gratis te houden. Met zondagen zoals dit weekend hebben we het in ieder geval over duizenden euro’s per dag.
De antwoorden van het college heeft onze fractie voor de raad van donderdag 19 mei laten agenderen:

Op 11 april j.l. ontvingen wij schriftelijk vragen ex art. 41 RvO inzake parkeerregistratie parkeergarage. Met
deze brief gaan wij op deze vragen nader in.
1. Hoe komt het dat het gespecialiseerde bureau nog steeds (al 18 maanden) bezig is met het ontwikkelen van de software?
Het gaat om software die door de leverancier van het parkeermanagementsysteem moet worden ontwikkelt. Zonder deze software kan het gespecialiseerde bureau het systeem niet uitlezen. Omdat deze software voor het nieuwe parkeersysteem van Katwijk nog niet bestond, moest dit nog volledig ontwikkeld worden. Katwijk heeft, samen met enkele andere gemeenten, druk uitgeoefend bij de leverancier om dit zo snel mogelijk te regelen. De voorbereidingen voor implementatie zijn inmiddels gestart.
2. Is deze geavanceerde software welzo nodig om te bepalen hoeveel auto’s geparkeerd hebben? Autobestuurders krijgen immers een kaartje bij het inrijden en een kaartje bij het uitrijden.
Ja, zonder deze software kunnen de parkeertransacties niet uitgelezen worden en kan er geen managementinformatie worden opgesteld. Parkeerders krijgen een kaartje bij het inrijden en voeren dit kaartje in wanneer zij de garage verlaten. Daarmee is de parkeertransactie zelf compleet. Wanneer de software is geïnstalleerd, kan deze informatie voor alle parkeertransacties worden uitgelezen.
3. Is het bij de parkeerbeheerder echt onbekend hoeveel parkeerders erzijn geweest en van hoe laat en tot hoe laat die betreffende auto heeft geparkeerd?
Ja, dit is onbekend. Deze informatie zit wel in het parkeermanagementsysteem, maar kan nog niet worden uitgelezen. Wanneer dit wel mogelijk is, wordt gekeken of deze met terugwerkende kracht alsnog kunnen worden geleverd.
4. Hoe wordt nu de crosscheck gedaan tussen de ontvangen betalingen en de totale parkeertijd op
een dag?
Die crosscheck wordt nu op doordeweekse dagen gedaan door te kijken naar hettotaal van inkomsten en dit terug te rekenen naar parkeeruren. Voor de zondag kan dit echter niet, omdat er geen betalingen worden gedaan. Het parkeerkaartje wordt wel gevalideerd, maar er vindt geen betaling plaats.
5. De raad heeft op 3 december 2015 besloten voor de controle over 2015 door accountantskantoor Deloitte de geldstromen van het parkeerbeleid als aandachtspunt te benoemen. Op welke wijze garandeert het college dat de accountant, nu de registratie van de parkeertijd ontbreekt, de controle op dit aandachtspunt goed kan uitvoeren?
De gevraagde informatie over 13 maart 2016 betreft een zondag. Dan geldt er geen betaald parkeren en is er geen sprake van een inkomstenstroom die gecontroleerd moet worden. Voor de betaalde dagen geldt dat de accountant kijkt naar: a. juistheid van de ingestelde tarieven op de betaalautomaten; b. registratie van de geldstroom van de betaalautomaat naar de verwerker van de gelden; c. volledigheid van de geregistreerde parkeerinkomsten met de daadwerkelijk bijgeschreven parkeergelden op rekening van de gemeente;
Er vindt geen aparte toetsing plaats op het aantal verkochte parkeeruren. Wanneer het onder a) genoemde ingestelde tarief goed is, zijn de inkomsten terug te rekenen naar een aantal verkochte parkeeruren. Voor de accountantscontrole zijn de gegevens ook in deze vorm aangeleverd.