Antwoorden m.b.t. organisatie referendum 6 april.

Created with Sketch.

Antwoorden m.b.t. organisatie referendum 6 april.

De antwoorden op onze vragen over de organisatie van het stembureau (en het minder aantal stembureaus) zijn binnen.

Beantwoording raadsvragen Hart Voor Katwijk m.b.t. de organisatie van het referendum.
Op 22 december 2015 hebben wij uw vragen ex artikel 41 RvO ontvangen met betrekking tot de organisatie
van het referendum ontvangen. Hieronder treft u onze reactie op uw vragen aan:
1. Bent u het met de fractie van Hart Voor Katwijk eens dat een kleiner aantal stembureaus en/of een grotere reisafstand naar stembureaus de opkomst voor het referendum kan verkleinen? Zo niet, welke aanwijzingen heeft het college dan dat de opkomst optimaal zal zijn?
Nee. Er is een inschatting gemaakt van het aantal benodigde stembureaus. Hierbij is rekening gehouden met de spreiding van het aantal stembureaus over de gemeente en de te overbruggen afstand voor de kiezers. Daarnaast zijn alle stembureaus in de verzorgingstehuizen gehandhaafd.
De afstand is voor ons overigens niet het hoofdcriterium voor het aantal stembureaus. Zo hebben we in het verleden regelmatig twee stembureaus naast elkaar gehad in dezelfde ruimte. De doorlooptijd en het verwerkingsproces zijn de hoofdcriteria. Er is geen reden om aan te nemen dat de opkomst hierdoor lager wordt. De kiezers worden uitvoerig geïnformeerd over het referendum en de locaties van de stembureaus.
2. Hoe kunt u op deze manier het democratisch gehalte van het referendum waarborgen? Immers u werpt een drempel op nu inwoners ‘op zoek’ moeten naar hun stembureau.
Kiezers worden op diverse manieren geïnformeerd over de locaties van de stembureaus (brief bij stempassen, website van de gemeente, gemeentepagina, verwijzing bij “oude” stembureau locatie. Voor ongeveer 90% van de kiezers bevind zich een stembureau binnen een straal van 600 meter van hun woonadres. Deze afstand kan naar onze mening dan ook geen belemmering zijn voor de kiezers om te gaan stemmen. Voor de overige kiezers is de afstand tot het stembureau niet groter dan 1000 meter (de buitengebieden buiten beschouwing gelaten).
3. U schrijft in een persbericht richting publiek dat de maximale afstand naar een stembureau niet meer dan 600 m bedraagt. Dit is volgens uw nota 590787 alleen het geval in Valkenburg. In Rijnsburg en Katwijk zijn maximale afstanden 1000 m. Vanwaar dit verschil?
Zie beantwoording van vraag 2.
4. Het college schrijft in genoemde nota “Reductie van het aantal stembureaus en daardoor de inzet van een kleiner aantal stembureauleden kan een deel van deze vermindering (van Rijksmiddelen) opvangen.” Bent u het met Hart Voor Katwijk eens dat kostenoverwegingen nooit reden mag zijn om het aantal stembureaus te beperken en daardoor het democratisch gehalte onvoldoende te kunnen waarborgen?
De kosten waren slechts een bijkomend argument. De aard en de soort verkiezing hebben geresulteerd in de keuze voor het gewijzigde aantal stembureaus. Een referendum verloopt anders dan reguliere verkiezingen. Verkiezingen gaan over veel partijen, met lange kandidatenlijsten en een ingewikkeld telproces. Bij een referendum gaat het om een eenvoudige ja/nee-vraagstelling. Het gaat ons om een goed functioneren van het democratisch proces. Wij zijn het met u eens dat de kosten dat niet mogen schaden. Dat is hier ook niet het geval. Een ander belangrijk principe is dat we zorgvuldig omgaan met het geld van de burgers. Het is niet nodig om meer stembureaus in te richten.
5. Zet u zich actief in richting VNG om voldoende middelen van het Rijk te krijgen voor het organiseren van een referendum?
Nee, dat is niet nodig. De VNG heeft dit met verve gedaan en een extra bijdrage van 10 miljoen Euro is ondertussen door het Rijk toegezegd.
6. U stelt dat er al kostenbesparing plaatsvindt doordat de telling na de zitting van het stembureau eenvoudiger en sneller zal verlopen. Waarom niet die besparing benutten bij het openen van het gebruikelijk aantal stembureaus?
Kostenbesparing vindt in ieder geval plaats door het verminderen van het aantal stembureaus. Het is duidelijk dat het aantal tellers ook lager kan zijn bij deze verkiezing. Daar is reeds rekening mee gehouden. Het is onze bedoeling ondertussen om geen extra tellers in te zetten. Dat levert een additionele besparing op van € 1360,-. Als er 33 stembureaus gehandhaafd worden vervalt de besparing van € 12.000,-, maar kan bovenop het genoemde bedrag van € 1360,- nog € 1280,- extra bespaard worden. Per saldo zijn de extra kosten van deze variant ongeveer € 11.000,-.
7. Bent u bereid het aantal stembureaus alsnog in te richten zoals te doen gebruikelijk?
Als daar goede redenen voor zijn zullen wij dat zeker doen.
Er is inmiddels deze week extra 10 miljoen door het Rijk toegezegd voor de organisatie.
Vanavond in de gemeenteraad om 21.30 u praten we verder over de organisatie van het referendum met het College. (KiesKatwijk heeft een 10-minuten debat aangevraagd).