Hart Voor Katwijk tegen een permanent AZC.

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk tegen een permanent AZC.

Voorzitter, leden van de raad, geacht publiek en luisteraars,

Het verzoek voor een permanent AZC en de actuele asielzoekersproblematiek zijn gevoelige en emotie oproepende onderwerpen. Voor Hart Voor Katwijk zijn deze twee onderwerpen met elkaar verbonden maar zijn het ook verschillende zaken. Over beide gaan we daarom wat zeggen.

Voorzitter, al ruim 8 jaar hebben wij een tijdelijk AZC. Dit AZC is hier neergezet met de gedachte dat dit ook tijdelijk zou blijven, althans dat is wat er de burgers  en gemeenteraad is gezegd. Nu wordt er gesproken over een omzetting van dit tijdelijke AZC naar een permanente locatie. Net als meerdere omwonenden en de voetbalvereniging F.C.Rijnvogels is Hart Voor Katwijk hier tegen.

Wij waren één van de twee partijen in de Raad die ook tegen een onderzoek naar de locatie voor een permanent AZC. De opmerkingen, ook de gevoelige, bijvoorbeeld, over het bespuwen van winkelende vrouwen, de onveiligheid op het fietspad en het vermeende stelen van fietsen hebben wij als Hart Voor Katwijk wél politiek durven te benoemen.

We zetten onze argumenten voor u nog eens uiteen.

Belangrijk is het verschil in humanitaire opvang (het vluchtelingenbeleid) en een permanent AZC (ruimtelijke ordening). De beslissing die we vanavond gaan nemen gaat over de ruimtelijke ordening. Namelijk het inpassen van een woonwijk voor 600 personen, COA-kantoren en faciliteiten, middenin de groene buffer, de Mient Kooltuin. Niets meer, niets minder.

In het licht van de ruimtelijke ordening, is het Masterplan duidelijk, de openheid is een belangrijke kwaliteit en versterkt de landschappelijke beleving. Openheid en de zichtlijnen van de Mient Kooltuin moet worden beschermd. Het Masterplan zegt dat in de Mient Kooltuin niet mag worden gebouwd, er is geen woonbestemming! Dat hebben wij met zijn allen, de achtereenvolgende Raden vastgesteld.
Een proces waarbij we burgers betrokken, schriftelijk en in lange inspraaksessies. En nu ineens wordt er nu in allerlei bochten een planologische truc bedacht waarin een asielzoekerscentrum met kantoren en diverse faciliteiten zal passen, een ‘campusachtige ontwikkeling’. Zo hebben nog de Provinciale Staten of de Tweede Kamer het niet gezien toen ze pleitten voor een “groene buffer ter ontlasting van de Duinen”.

In de huidige ontwikkeling van het Masterplan is zo’n campusidee een proefballonnetje geweest. Een bijzaak en zeker geen hoofdzaak. In het onderzoek naar een permanente locatie doet het college voorkomen dat het centrum over 20 jaar bijvoorbeeld als congrescentrum verder kan gaan. Hoe weet hij dat? Wie het verderop gelegen bouwwerk Hotel Wassenaar ziet dat dat landschappelijk, stedenbouwkundig en commercieel één grote flop is. Het is puur uit opportunisme gedreven beeld dat moet dienen om de zaak mooier te maken dan ze is, om het AZC te verkopen. Het haalbaarheidsonderzoek is dan ook een sterk staaltje ‘selffulfilling prophecy’, gemaakt door een ambtelijke projectgroep en gestuurd door de portefeuillehouder, die, althans dat hoop ik voor hem, er over twintig jaar niet meer zit als dit beeld ooit getoetst zou worden.

Ook wordt de toetsing in nauw overleg met COA en RVB gedaan, wat van grote invloed is op de uitkomst. Maar in welke bocht men zich ook wringt: de ruimtelijke impact van de nieuwbouwplannen zijn van grote invloed op de omgeving. Er wordt gebouwd voor 600 asielzoekers, woningen plus COA-kantoren en faciliteiten, en dat gaat niet zomaar passen op de huidige locatie. Dit kan alleen als  er dieper in de polder wordt uitgebreid, als er groen wordt verwijderd en bomen worden gekapt. Zeg maar eerlijk, met dit besluit komt er een zichtbare woonwijk in de polder. Met onherstelbare gevolgen voor de omgeving en beleving. Dit staat haaks op de Ontwikkelingsstrategie van Locatie Valkenburg die openheid en uitzicht van de Mient Kooltuin nastreeft. Nogmaals wat we in volle inspraak met burgers zo hebben bepaald. Tegen de raadsleden en met name de coalitie zeg ik dat als ze vanavond voor stemmen ze met ons nooit meer moeten beginnen over dat zij zo’n voorstander zijn van burgerparticipatie. Wie zo zijn burgers na afloop van een inspraak en consultatieprocedure behandeld heeft hier alle recht van spreken verloren.

Naast deze planologische afweging heeft de fractie van Hart Voor Katwijk nog een aantal andere bezwaren. We stellen ons de vraag of het wel zo humaan is om 600 mensen met verschillende nationaliteiten en religies geconcentreerd op een eiland ver buiten de samenleving te plaatsen? Men moet 4.2 km lopen om een boodschap te doen, de bushalte ligt een kilometer ver weg, veiligheid op de weg laat de wensen over. Landelijk kijkt men nu ook meer naar kleinschalige voorzieningen op beschikbare bouwgrond of gebouwen. De asielzoeker kan eerder worden opgenomen en er wordt dan door de gehele Katwijkse gemeenschap naar omgezien, en niet zoals nu het geval is dat 600 tot 1200 asielzoekers hun weg zoeken door de Mient-Kooltuin naar vooral de woonwijk het Molenwijk. Met name die wijk betaald de prijs, niet de inwoners van de boulevard.

Samenvattend: Nu niet inzetten op een permanente AZC, ten koste van leef- en omgevingskwaliteiten in de Molenwijk en middenin de polder de Mient Kooltuin. Nu niet vooruit lopen op de mogelijke ontwikkeling van Project Locatie Valkenburg en andere planvormingen.

Dit brengt ons op de vraag naar een tijdelijke verlenging van het huidige AZC. Nederland krijgt het komende jaar nog 60.000 asielzoekers te verwerken. Precies het totale inwoneraantal van de gehele gemeente Katwijk. Hier gaat het niet om een beslissing van ruimtelijke ordening maar om een beslissing van humanitaire aard. Dat Katwijk humanitaire opvang blijft verlenen op deze plek is gezien de ontstane situatie nodig. Hart Voor Katwijk is er niet tegen dat het tijdelijke azc nog open blijft tot 1 januari 2018 om de stroom asielzoekers op te gevangen maar met een streven naar uiteindelijk maximaal 600. Tegen (2018) verwacht men meer duidelijkheid te hebben over de bouwbehoeften, planning en andere ontwikkelingen op Project Locatie Valkenburg.

Nu nog voorzitter, wat over de actuele asielzoekersproblematiek.
Hart Voor Katwijk wil dat de gemeente Katwijk zich niet meer zo volgzaam opstelt richting onze Regering. De gemeenteraad van Katwijk moet maar eens een signaal naar Den Haag afgeven, omdat haar inwoners door de forse opgave de effecten extra ervaren en gaan ervaren. Wij vinden het huidige asielzoekersbeleid van de landelijke overheid te slap, niet effectief en rampzalig voor de toekomst van Nederland.
Gisteravond begon dat kwartje deels te vallen in de Tweede Kamer. Eindelijk begint men daar in te zien dat het geven van bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag en voorrang op de huizenmarkt ten koste van eigen burgers, aanzuigend werkt.
Maar er is meer.
Er moet een effectief terugkeerbeleid worden ontworpen. Maar veel belangrijker: veel van de huidige asielzoekers kunnen uit de aard van hun geloof zich nooit op essentiële zaken aanpassen aan de Westerse waarden en normen. Ik noem scheiding van kerk en staat, de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en homorechten. Naast een aanpassing aan onze waarden en normen mag men alleen blijven als men de Nederlandse taal beheerst en een zeker opleidingsniveau erkent krijgt of verwerft.

Zoals de Volkskrant vier weken geleden aantoonde: het is een mythe dat veel van deze mensen nodig zijn om in onze vergrijzende samenleving de opengevallen arbeidsplaatsen in te nemen. Zestig tot tachtig procent van de vorige grote asielinstroom zit nog steeds in de bijstand ondanks alle projecten.

Katwijkers zijn humane mensen, maar zij willen niet gebruikt worden om mislukt Rijksoverheidsbeleid te faciliteren. De rol van de de burgemeester die hij nu landelijk in de media speelt is van belang. Wij weten wel dat hij op televisie niet de mening van de gemeente Katwijk vertegenwoordigt. Wij weten dat hij namens een commissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten spreekt. Maar hij kan in deze commissie zitten juist ómdat hij burgemeester van Katwijk is.

Het is een dubbelfunctie die misschien ook gekomen is omdat wij hier een AZC hebben. Het is goed voor de VNG en wellicht ook voor de heer Wienen om zijn talenten publiekelijk te etaleren, maar bij menigeen in Katwijk roept dat het gevoel op van de “dubbele pet”. Daarbij vrezen we dat als het zo doorgaat in de Nederlandse landelijke politiek op dit punt, extreme partijen die zélf twijfelen aan onze parlementaire democratie ruim baan gaan krijgen.De Katwijkse  gemeenteraad mag niet uit politieke correctheid, in de toekomst verweten worden op essentiële momenten de andere kant op te hebben gekeken.