Beantwoording vragen Campagne “Laat je peuk niet alleen”.

Created with Sketch.

Beantwoording vragen Campagne “Laat je peuk niet alleen”.

Katwijk. 11 juni 2015 (verzenddatum 23 juni)
Beantwoording, vragen Campagne “Laat je peuk niet alleen”.
Met de datum 4 juni jI., hebben wij schriftelijke vragen ex art.41 RvO campagne Laat je peuk niet alleen” van u ontvangen, middels deze brief gaan wij puntsgewijs in op uw vragen.

1) Was het college van te voren op de hoogte van de ophef over de actie in voorgaande jaren in andere kustgemeenten zoals Vlissingen en Noordwijk?
Ja
Zo ja, heeft het college zich afgevraagd wat de gevolgen zijn van negatieve publiciteit voor Katwtijk?
Het college is geïnformeerd dat er in voorgaande jaren ophef is geweest over de campagne, echter primair doen wij zaken met de gerenommeerde Organisatie Nederland Schoon”. Hierin zien wij geen negatieve publicitaire gevolgen voor de gemeente, juist het omgekeerde, dat wij een zo schoon mogelijk strand voor inwoners en gasten willen realiseren. De acties in Vlissingen en Noordwijk hebben ook daadwerkelijk een daling van het aantal peuken in het milieu laten zien, dit is voor ons een extra argument geweest om in deze actie te participeren.

2) is het college van plan om deze samenwerking met Japan Tobacco International te beëindigen? Zo nee, wat als de rechtszaak gewonnen wordt door Tabaknee?
Neen, wij zien de samenwerking met Japan Tobacco International (JTI) als een maatschappelijk verantwoorde samenwerking. Wanneer deze samenwerking niet zou bestaan mu het een zeer moeilijke opgave zijn om een actie als deze gefinancierd te krijgen. Aan de maatschappelijk veel gehoorde term “dc vervuiler betaalt” wordt hiermee gehoor gegeven. Vanuit dit oogpunt zijn wij de samenwerking aangegaan. De volledige naam, Japan Tobacco International, geeft weer dat het om een bedrijf uit de tabaksindustrie gaat, echter de afkorting JTI is nagenoeg onbekend in de maatschappij. Daarnaast is het voor ons duidelijk dat de term JTI niet voor een bepaald sigarettenmerk staat.
Een eventuele rechtbankuitspraak zullen wij respecteren.

3) is het college bereid de actie als gemeente over te nemen maar dan zonder Nederland Schoon? Zo nee, wat is daarvan de reden?
De impact van peuken op het milieu is groot, door de concentratie van chemische toxische stoffen in het filter. Wanneer een filter contact maakt met water of bodem (door de regen) logen deze stoffen uit in het milieu (1 filter vervuild ongeveer 8 liter water). Daarnaast duurt het afbreken van het filter 2 tot 12 jaar. De gebruikelijke strandreinigingsmachines kunnen de peuken niet verwijderen vanwege het formaat van de zeven van de machines. Hierdoor is het probleem hardnekkig. De peuken zijn in het zand uitgedrukt en (door het belopen van het zand geraken de peuken onder het zand hierdoor is het handmatig verwijderen van de peuk ondoenlijk. Kleine kinderen, vogels, honden en ook vissen eten de peuken op. De samenwerking biedt juist de mogelijkheid het Hantai peuken op voor de gemeente relatief goedkope wijze terug te dingen. In de andere badplaatsen waar deze actie heeft plaatsgevonden is er ook daadwerkelijk succes geboekt op dit gebied. Het gaat uiteindelijk om een gedragsverandering, dit heeft tijd nodig en veel aandacht.

4) wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bakken (er is inmiddels op de boulevard één half omgevallen, door wind of vernielinq)?
De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bakken. Bij de dagelijkse ronde worden scheefstaande bakken rechtgezet of wordt er bij een melding buitenruimte naar deze hak gegaan door een medewerker van de gemeente voor herstel.

College van Burgemeester & Wethouders