Informatieavond HOV voor bewoners

Created with Sketch.

Informatieavond HOV voor bewoners

Het college van B&W heeft dinsdag 26 mei een positief besluit genomen over de provinciale ‘Nota Voorkeursmaatregelen R-net buscorridor Leiden – Katwijk – Noordwijk’. Op woensdag 10 juni organiseert de gemeente samen met de provincie een informatieavond voor bewoners over de inpassing van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV).
De informatieavond begint om 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis.
Tijdens de informatieavond krijgen bezoekers informatie over het HOV: het concept R-net, de route tussen Leiden – Katwijk- Noordwijk, de maatregelen die hiervoor onder andere in de bebouwde kom van Katwijk moeten worden genomen en het vervolgtraject. Ook is er ruimte om vragen te stellen en met plannen mee te kijken.

Nota Voorkeursmaatregelen R-net buscorridor Leiden – Katwijk – Noordwijk

In de nota staat de meest optimale route voor het HOV, samen met de maatregelen die nodig zijn om het HOV, onder andere in de bebouwde kom, op dit traject goed in te passen. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Het plan zoals het er nu ligt is een aanwinst voor Katwijk. Gebruikers van het openbaar vervoer kunnen straks sneller en comfortabeler reizen, terwijl het bestaande onderliggende busnet grotendeels intact blijft’.

Route HOV

Vanuit Leiden CS, via de Plesmanlaan, rijdt het HOV vanaf de Knoop Leiden West tot aan Postmus over de nieuwe RijnlandRoute. Hier verlaat het HOV de RijnlandRoute, en rijdt tot aan het Zeewegviaduct over een nieuwe vrije busbaan naast de Tjalmaweg. De bussen rijden verder over de Zeeweg. Bij het kruispunt met de Koningin Julianalaan is een splitsing in twee routes: een route Zeeweg – Boulevard – Vuurbaakplein en een route Koningin Julianalaan – Biltlaan – ESA/Estec. Bij de eindhaltes Vuurbaakplein en ESA/Estec keren de bussen en rijden dezelfde route weer terug naar beginpunt Leiden CS.

Maatregelen HOV

De R-net bussen rijden binnen vastgestelde tijden. Er worden doorstroommaatregelen getroffen op stukken waar de bussen met het gewone verkeer meerijden. Dit is vooral in de bebouwde kom van Katwijk. Voor de inpassing van de route van de bus worden de volgende maatregelen getroffen:

  • De rotonde bij het gemeentehuis wordt een kruispunt met verkeerslichten. De bus krijgt hier voorrang op het andere verkeer.
  • De oversteekplaats voor langzaam verkeer bij het Waterloopje vervalt. Hiervoor in de plaats komt een tunnel voor fietsers en voetgangers.
  • De rotonde in de Koningin Julianalaan (ter hoogte van de Industrieweg) en de minirotonde Rijnsoever worden omgevormd tot kruispunten.
  • Het Vuurbaakplein wordt heringericht zodat bussen daar kunnen keren.
  • Verder wordt de bestaande infrastructuur op het hele traject waar nodig enigszins aangepast om het HOV goed te laten doorstromen en om R-net haltes aan te leggen. De verkeersveiligheid is en blijft bij deze aanpassingen een belangrijk uitgangspunt.

Het vervolgtraject

De gemeenteraad kijkt op 18 juni (informatief) en 2 juli (oordeelsvormend) naar de plannen. De gemeenteraad neemt geen besluit omdat het vaststellen van de Nota een taak is van het college. Het college neemt na het oordeel van de gemeenteraad op 14 juli een besluit. Daarna wordt het plan verder uitgewerkt tot Voorontwerp, en tekenen provincie en gemeente in het najaar een realisatieovereenkomst. De bedoeling is dat de gemeente het ontwerp verder detailleert tot Definitief Ontwerp, en de realisatie op zich neemt. Bij het opstellen van het Definitief Ontwerp worden op plaatsen waar het relevant is directe omwonenden betrokken.

Eerdere optimalisaties

Tijdens de eerdere overleggen met de provincie zijn er een aantal optimalisaties in de planvorming opgenomen.  De HOV-route werd eerst via Katwijk doorgetrokken naar Noordwijk Picképlein. Deze route blijkt bijna geen reistijdverkorting tussen Leiden en Noordwijk op te leveren. Het voorstel is nu om het HOV te laten rijden tot ESA/Estec. Wethouder Van der Bent: ‘Door dit besluit is er ruimte gekomen om de huidige frequentie van de Q-Liner 385 en de lijnen 20 en 21 te handhaven. Dat is goed nieuws voor bewoners van Katwijk en Rijnsburg die behoefte hebben aan een goede verbinding naar Den Haag Centraal en Leiden Centraal’. Ook zijn er voor de inpassing van het HOV binnen de bebouwde kom minder grote maatregelen nodig dan waar eerst van uit gegaan werd.

Persbericht gemeente Katwijk