Vragen over gevaar asbest branden.

Created with Sketch.

Vragen over gevaar asbest branden.

Vandaag heeft de fractie vragen gesteld aan het college over asbestbranden:

Geacht College, n.a.v. de recentelijke asbest branden in Roermond en Wateringen heeft Hart Voor Katwijk de volgende informatieve vragen:

  1. Is bij U goed in beeld wat de ”asbestrisicofactoren” zijn die kunnen optreden op bepaalde plaatsen in Katwijk bij brand?
  2. Zijn er door u uitgebreid gegevens verzameld van de (bij)gebouwen met asbest dakdekking in de hele gemeente Katwijk, ook de buitengebieden? Zo ja, op welke manier worden deze gegevens actief gebruikt richting de eigenaren om zo het wettelijk verbod op asbestdaken vanaf 2024 te kunnen effectueren?
  3. Zo nee, bent u bereid een inventarisatie te maken van de gebouwen met asbestdaken, schuttingen ed. en extra beleidsinspanningen op dit punt te overwegen zodat Katwijkse burgers in de toekomst nooit ernstige gezondheidsschade kunnen oplopen door het inademen van asbestdeeltjes die vrijkomen bij brand en sloop ?
  4. Wordt er actief aan voorlichting gedaan over de subsidiemogelijkheden voor huiseigenaren bij het saneren van de asbest houdende daken, bijvoorbeeld http://www.asbestvanhetdak.nl/? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?

In afwachting van uw reactie,
namens Hart Voor Katwijk,
info@hartvoorkatwijk.nl