Doen wat je de kiezer hebt beloofd!

Created with Sketch.

Doen wat je de kiezer hebt beloofd!

Onderstaand de tekst van de Algemene Beschouwingen 2014.

Voorzitter, dit is de eerste begroting na de verkiezingen, gepresenteerd door het meest christelijke college in Nederland. Van een coalitie die het nodig vond alle niet-christelijke partijen uit te sluiten! Sommige oppositiepartijen (PvdA, VVD, D’66) hebben hierop de afgelopen maanden gereageerd door het landelijke gepropagandeerde (seculiere) gedachtengoed lokaal los te laten. En de niet landelijke, puur lokale partijen waren of uit het lood geslagen (GemeenteBelangen) of deden het omgekeerde wat ze kiezers hadden beloofd en werden dé gedoger van dit college (KiesKatwijk).
Hart Voor Katwijk zit niet in het college, hoeft geen compromissen te sluiten en zal in deze inbreng de voorliggende begroting slechts toetsen aan beloftes die wij in ons verkiezingsprogramma hebben gedaan. Niets meer of minder een inbreng dus gebaseerd op “doen wat je je kiezers hebt beloofd.”

Minder regels en bureaucratie
De portemonnee van de Katwijkse burger in deze crisistijden was een centraal thema van Hart Voor Katwijk. Daarom pleiten wij voor een gemeentelijke overheid die zo klein mogelijk moet zijn als verantwoord is. We willen een terughoudende gemeente als het gaat om oppakken van zaken die burgers en hun organisaties zelf zouden kunnen uitvoeren.

Hart Voor Katwijk doet daarom het voorstel tot een uitgebreide inventarisatie van alle niet-medebewindsregels die de gemeente heeft opgesteld sinds de fusie. Daarbij vragen we bij iedere regel een oordeel over het huidige beleid, de functionaliteit, de effectiviteit en de handhavingsmogelijkheden. We willen graag minder regels en minder bureaucratie en pas indien nodig, een goede handhaving. Een grote heroverwegingsoperatie naar voorbeeld van de gemeente Hollands Kroon.

Lagere lasten voor burgers en bedrijven zijn voor Hart Voor Katwijk een belangrijk uitgangspunt. U schrijft in een persbericht “de begroting is sluitend gemaakt zonder de belastingen te verhogen”. Maar dat klopt toch echt niet, er is wel degelijk sprake van een inflatiecorrectie op o.a. de onroerende zaak belasting! Terwijl de huizen minder waard zijn geworden, mede door het vele bouwen in onze gemeente zijn de opbrengsten niet gedaald.
Daarnaast wordt er door uw college gedreigd, ik citeer: “om de begroting op orde krijgen kunnen we de OZB omhoog doen”.

Parkeren
De parkeerproblematiek in Katwijk heeft het afgelopen jaar veel discussie opgeleverd zowel in de raad als bij de bewoners in Katwijk aan Zee. De garage in het duin is bijna klaar, maar voor de bewoners is er (een tweetal maanden voor de opening) nog veel onbekend over de nieuwe situatie. Hart Voor Katwijk heeft eerder gevraagd om meer duidelijkheid te verschaffen over de toekomstige tarieven voor parkeren in onze gemeente.
Tot op heden heeft het college hier terughoudend op gereageerd, de parkeernota is er nog steeds niet! Hart Voor Katwijk is bang dat met het openen van de garage de parkeertarieven de pan uit zullen rijzen. Hoe dan ook zullen de kosten voor deze garage en het onderhoud moeten worden betaald. Kunt u ons vermoeden wegnemen dat uiteindelijk de burger hier voor zal moeten opdraaien?

Hart Voor Katwijk wil in de parkeergarages en op straat ook op zondagen betaald laten parkeren. Dit kan de tarieven op andere dagen drukken. We kunnen toch niet straks inkomsten mislopen van toeristen die op zondag naar Katwijk komen – want daar is het gratis parkeren in de nieuwe parkeergarage! Graag een reactie.

Grondexploitatie, vliegkamp en bouwen
Katwijk is (en hier is het CDA de boosdoener) al compleet volgebouwd. Het geeft steeds meer een benauwd gevoel bij de burgers. Meer bouwen is niet goed. De babyboomgeneratie gaat haar huizen verkopen, de bevolking krimpt, leegstand ligt op de loer. Teveel nieuwbouw van doorsneehuizen vergroot het woningaanbod waardoor de prijzen in Katwijk nog meer gaan dalen dan in de rest van het land. Geacht college, Katwijk mag niet de bouwput van de regio zijn, toon lef en heb ruggengraat, breng de bouwambities terug. Concentreer u op het vervangen van verouderde afgeschreven woningen!

Waar de burger ook voor gaat betalen zijn de tekorten op de gronden. Wederom met dank aan CDA wethouders. Hart Voor Katwijk vindt dat het aankopen en in exploitatie nemen van gronden moet worden overgelaten aan de markt. Dit commentaar hebben wij altijd gehad, sterker nog zelfs in het verleden toen twee van onze drie raadsleden bij een andere partij zaten, was hun stemgedrag in overeenstemming met die lijn. Het is simpelweg geen kerntaak van de gemeente om gronden te exploiteren. De eerste tekenen dat de vorige afschrijving niet voldoende is baart ons weer grote zorgen. De algemene reserves zullen opnieuw moeten worden aangesproken om de door het college gevoerde beleid nog te kunnen voortzetten zonder al te veel verliezen. En ook hier: de burger die het al zo zwaar heeft, mag hier uiteindelijk weer voor betalen.

Hart Voor Katwijk wil uiterste terughoudendheid bij het gebruik van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Deze wet tast het eigendomsrecht van burgers aan bij onteigening en planschade. De wet is slecht voor het investerings- en vestigingsklimaat in onze gemeente. Hart Voor Katwijk wil een onderzoek en aansluitend uw voorstel op welke gebieden deze wet kan komen te vervallen.

Hart Voor Katwijk wil geen bebouwing op het voormalig vliegkamp. Maar we weten ook dat besluitvorming al in een dusdanig stadium is dat het niet tegen te houden is. Wel moet het college alle mogelijkheden tot verzet tegen bebouwing benutten als die zich voordoen. Centraal punt voor ons is ook dat de bebouwing die ons is opgelegd door het Rijk de inwoners van de gemeente Katwijk geen cent gaat kosten. Kan dit uitgangspunt ook door dit nieuwe college worden onderschreven? Het Rijk verdient als grondeigenaar, maar de Katwijkse huiseigenaar (door meer woningaanbod = lagere prijzen), autorijder en belastingbetaler krijgt de rekening.

Hart Voor Katwijk wil ook niet dat er één paal de grond ingaat voordat de Rijnlandroute en andere ontsluitingen (zoals een goede busverbinding) er liggen. En dus niet alleen op papier geregeld zijn. We houden vast aan het door deze Raad vastgestelde en vaak bevestigde “Eerst bewegen dan bouwen!” en willen dit met een motie verder aanscherpen.

Hart Voor Katwijk vindt dat de zweefvliegers nog lang van dit stuk vliegkamp zouden mogen genieten. Een dringende vraag aan het college “hoe staat het met de uitvoering van onze gezamenlijke motie van Wassenaar en Katwijk?”

Leiden aan Zee?
Hart Voor Katwijk wil absoluut geen ‘Leiden aan Zee’. Leiden moet zijn eigen problemen oplossen en niet bij haar buren leggen.  Verbaasd is Hart Voor Katwijk in dit kader over de omhelzing door dit college van de biotechnologie. Hart Voor Katwijk is voor biotechniek, begrijp ons goed, we vinden bio-science en de ontwikkelingen prachtig, maar niet hier want Katwijk is vol. Uitbreiding van het Bio-Science park nu alvast intekenen in Katwijk lijkt ons overbodig: Oegstgeest breekt alle afspraken door woningbouw te plaatsen. En als u via de Tjalmaweg wel eens naar Leiden Station bent gereden, daar staan langs de route meer bedrijfspanden leeg dan gevuld. Overigens vragen we ons af waarom een SGP-wethouder deze bio-science wil faciliteren binnen onze gemeentegrenzen?
Daarnaast veroorzaakt déze invulling van het werkpark in Valkenburg onvoldoende ruimte voor uitbreiding van het glastuinbouw areaal Zijlhoek/De Woerd. Hart Voor Katwijk wil liever dat dit college zich maximaal inzet voor behoud en versterking van dit complex, dan leegstand op de bestaande bedrijventerreinen te vergroten.

Meer uit onze verkiezingscampagne
Hart Voor Katwijk stelde in de verkiezingen niet alleen de portemonnee centraal. Geluidshinder terugdringen, schoolzwemmen terug, geen startersleningen en ook de WMO waren belangrijke thema’s die onze partij heeft aangekaart.

De toenemende overlast in ons luchtruim doet ons aan het college vragen weer terug te keren in het overleg rond Schiphol. Dat kan weer prima nu de CROS is opgeheven en elke gemeente zitting kan nemen in de Omgevingsraad.

Hart Voor Katwijk wil dat er gekeken wordt naar het terugbrengen van het schoolzwemmenDit omdat er voor veel sporten geld wordt vrijgegeven terwijl aan deze levensreddende sport weinig wordt gedaan. We willen het schoolzwemmen terug maar nu alleen in de lagere groepen, de groepen 3 en 4.

We zijn niet voor uitgifte door de gemeente van startersleningen en ook het project Stimukans moet worden stopgezet. (Waar blijft bovendien de beloofde evaluatie?) Beiden zijn geen kerntaak van de gemeente en kost de burger geld. Daarnaast zou 80% van de starters ook hun huis kopen zonder gemeentelijk steun. Ook pakt de markt inmiddels het idee van starterslening zelf op.

Hart Voor Katwijk is trots op de buurtpreventie die succesvol is in de wijk Frederiksoord in Rijnsburg. Een mooi voorbeeld van het door ons beoogde ‘lokaalisme’. Wat kunt u doen om buurtpreventie in andere wijken te bevorderen?

Tot slot, de WMO
Het VVD/PvdA kabinet, met steun van D’66, ChristenUnie en SGP zijn verantwoordelijk voor de slechte decentralisatie in de zorg. Daarom had de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een zeer prominente plaats in onze verkiezingscampagne. De toegang tot zorg garanderen is nu een belangrijke taak van de gemeente. Katwijk regelt dit door samenwerking met Holland Rijnland. Hierdoor wordt zorg goedkoper en kunnen we meer voor burgers betekenen. Hart Voor Katwijk kan het college hierin volgen, maar wijst op het gevaar van te grote afstand tussen individuele zorgvrager en regionale uitvoerder. Als zorg op maat geleverd moet worden kan dit volgens ons het beste wanneer de uitvoerder de mensen die ze ondersteunt echt kent. Daarnaast vragen wij ons af hoe we met het grote democratische deficit om moeten gaan? Het is toch duidelijk dat de Raad nauwelijks kan bijsturen in een dergelijk verband. Kostenefficiency gaat hier fors ten koste van democratie.

Mocht dit in beider opzicht gaan knellen dan is de WMO een van de weinige terreinen waarin met Hart Voor Katwijk te praten is over het uittrekken van extra “eigen” gemeentelijk geld.
Tot slot, voorzitter, de verkiezingsbeloftes van Hart Voor Katwijk zijn meetlat voor collegevoornemens. Nu en in de toekomst.