Burgerparticipatie en Bestuursstijl

Created with Sketch.

Burgerparticipatie en Bestuursstijl

Gemeenteraad en college gaan in een workshop uitwerking geven aan een onderdeel van het coalitieprogramma: “vorm geven aan burgerparticipatie en bestuursstijl”. Deze bijeenkomst in De Roskam wordt gehouden op donderdag 13 november.
In de uitnodigingsbrief voor de bijeenkomst ‘burgerparticipatie en bestuursstijl’ staat dat “alle fractievoorzitters hebben aangegeven voorstander te zijn van een brede opzet van de bijeenkomst”.
De fractievoorzitter van Hart Voor Katwijk heeft echter duidelijk aan de organisatie meegedeeld dat onze fractie niet mee gaat doen aan deze bijeenkomst. Ook zijn onze argumenten besproken met de organisator van de workshop.

Onze argumenten hiervoor:
– De raad is controlerend, wordt voor 4 jaar gekozen en vertolken de volkswil door hun verkiezingsprogramma. Het verkiezingsprogramma is leidend bij alle besluiten die een raadslid neemt. Bij voorstellen in de raad is de normale wettelijke inspraak voldoende. Andere inspraak laat je verleiden tot andere besluitvorming. Alleen mensen met een belang en veel tijd doen vaak mee aan die burgerparticipatie. Er zijn mensen die hier geen tijd voor hebben en niet kunnen deelnemen. Zo zijn burgers die eens in de vier jaar van het democratische recht gebruik maken en hun stem uitbrengen zijn dan zogezegd de klos als ze zich niet verder met politiek bemoeien.
– Het holt de democratie uit vinden wij. We willen hier terughoudend mee omgaan. Klankbordgroepen, wijkraden ed. zijn adviesorganen voor het college en worden ook samengesteld door het college, die zijn verantwoordelijk.
– Het doorbreekt de deskundigheid en de continuïteit van het bestuur.

Tot slot, dit is een onderwerp uit het coalitieakkoord. Ook in de manier waarop dit wordt vormgegeven, achter gesloten deuren, krijgt Hart Voor Katwijk het gevoel dat er toch aan meningsvorming wordt gedaan en er een “model burgerparticipatie” uitrolt.
Ons lijkt het beter dat het college hier wat mee doet, beter dan dat de raad hier wat mee doet. De gemeenteraad is immers het controlerend orgaan.

Namens de fractie van Hart Voor Katwijk,
Anita van Ginkel-Lanting