Vragen over CHL Netherlands in Katwijk.

Created with Sketch.

Vragen over CHL Netherlands in Katwijk.

Enige tijd geleden is het bedrijf CHL Netherlands B.V. uit Katwijk in het nieuws geweest: http://nos.nl/artikel/703004-bedrijf-stilgelegd-om-chroomverf.html.
Deze week kregen de raadsleden in hun mailbox een uitgebreide mail van het personeel van dit bedrijf. Naast het werken met gevaarlijke stoffen, lijkt er ook sprake te zijn van het lozen van die stoffen in het riool.

N.a.v. daarvan heeft Hart Voor Katwijk vragen gesteld aan het College van B&W:

                                                                                                                                                       

Aan het college van de gemeente Katwijk                                                         Katwijk, 16 oktober 2014
Postbus 589
2220 AN Katwijk

Betreft: vragen ex art 41 van het RvO over het dumpen van kankerverwekkende stoffen door CHL Netherlands b.v.

Geacht College,

Aan de gemeenteraad, griffie en het email-adres van de gemeente is woensdag een email verzonden (zie bijlage) met alarmerende berichten over het dumpen van kankerverwekkende stoffen in Katwijk door CHL Netherlands B.V.

Hart Voor Katwijk heeft daar een aantal vragen over.

1) Wat is uw reactie op de inhoud van deze mail?

2) Bent u op de hoogte (gebracht) van de brief van de Inspectie SZW waarin aangegeven staat dat er  maar liefst 14 overtredingen en risico’s zijn geconstateerd.  Zo ja, wat heeft u daarmee gedaan?

3) Hoe is de controle vanuit de gemeente geweest op dit bedrijf ten aanzien van milieuvergunningen? Wordt hier, zoals in de mail wordt gesteld, gewerkt met verouderde milieuvergunningen?
Zo ja, wat is daarvan de oorzaak en wat gaat u daartegen doen? Zo nee, hoe verklaart u dan deze mail?

4) Overweegt u naar aanleiding van deze mail een onafhankelijk onderzoek naar de handhaving door de gemeente Katwijk? Zo nee, waarom niet?

5) Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid (voor personeel en inwoners van Katwijk?).

In afwachting van uw reactie, namens Hart Voor Katwijk,

A.H. van Ginkel
Fractievoorzitter Hart Voor Katwijk