HvK akkoord met Participatiewet voorstel.

Created with Sketch.

HvK akkoord met Participatiewet voorstel.

Tijdens de raadsvergadering van 19 juni j.l. is de raad akkoord gegaan met het raadsvoorstel Participatiewet op de volgende punten:

  1. in te stemmen met de uitgangspunten, zoals neergelegd in de Contourennotitie Servicepunt Werk;
  2. kennis te nemen van het Evaluatierapport Werkgeversservicepunt Duin- en Bollenstreek 2013-2014.

Hart Voor Katwijk wil de complimenten geven aan de wethouder voor het tijdig informeren en het toesturen van de stukken en presentaties. Deze hebben geholpen bij het creëren van een oordeel.

In 2015 komen er veel landelijke taken naar de gemeente toe. Veel van deze taken vallen onder de zogenoemde Participatiewet. Een aantal voorbeelden zijn: Wet Sociale Werkplaats, Wajong, Wet werk en Bijstand enz. Niet alleen de uitvoering komt naar de gemeente toe, maar ook de bijkomende bezuinigingen. De gemeenteraad moet zich hier de aankomende maanden over buigen. Gelukkig werken wij als gemeente Katwijk samen met andere gemeentes uit de Duin- en Bollenstreek.

Een goede samenwerking tussen gemeentes is in deze situatie noodzakelijk gezien de kosten die de invoering van de wet met zich meedraagt. Met de aankomende bezuinigingen van het Rijk kunnen we niet anders dan dit gezamenlijk aanpakken. Hart Voor Katwijk vindt dat wij deze samenwerking dienen te continueren en eventueel uitbreiden in de toekomst. Dit zal de kosten blijven drukken wat positief gevolgen heeft voor de gemeente Katwijk en haar inwoners.

De pilot van het werkgeversservicepunt en het verslag daarvan geven een goed overzicht. Ook willen we vanaf deze plek de accountmanagers een compliment geven. In de pilot zijn 172 werkgevers benadert, meer dan de beoogde 150 en waarbij er 71 vacatures zijn opgehaald van de 21 die we voor ogen hadden. De succesratio van 34% zet goed af tegen de magere 4% die landelijk word behaald op gebied van acquisitie! Het lijkt erop dat het werkgevers servicepunt succesvol is. Het heeft nu al geleid tot een besparing van bijna 24.000 euro als we kijken naar de plaatsingen en begrote kosten van het werkgeversservicepunt.

Hart Voor Katwijk ziet deze ontwikkelingen dan ook als zeer vruchtbaar. Hart Voor Katwijk stemt dan ook in met de uitgangspunten die genoemd zijn. Toch hoopt Hart Voor Katwijk dat de prioritering zal worden aangepast naarmate het moment dat het economisch klimaat verandert.

De overeengekomen prioritering is als volgt samengevat:

  1. Mensen met een Wsw-arbeidsovereenkomst en werkzaam in Begeleid Werken
  2. Mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt
  3. Mensen met een middel lange afstand tot de arbeidsmarkt
  4. Mensen met een indicatie voor Nieuw Beschut Werken
  5. Mensen met een langeafstand tot de arbeidsmarkt
  6. Nuggers en ANW’ers met een arbeidsbeperking en een behoefte aan inkomen.
  7. Overige Nuggers en ANW’ers
  8. Mensen waarvoor participatie alleen mogelijk is met veel ondersteuning en zorgbegeleiding