Masterplan Katwijk aan Zee.

Created with Sketch.

Masterplan Katwijk aan Zee.

Donderdag 5 juni spraken we in de gemeenteraad over het Masterplan Katwijk aan Zee. Het laatste concept was teruggenomen door het college om onderdelen te schrappen. Helaas zijn een aantal hete hangijzers nog steeds dan wel opgenomen (Zwaaikom, de weekmarkt) in het plan dan wel uitgesteld (bieb, theater, café) en losgekoppeld (parkeren).

Allereerst de Zwaaikom. Hart Voor Katwijk is mede indiener van een ijzersterk amendement, met duidelijke argumenten waarom de vestigingsbeperking van de Zwaaikom af moet.
We voelen ons gesteund door Winkeliersvereniging Zeezijde zie al anderhalf, bijna twee jaar (juli 2012) terug aangegeven heeft richting het college dat zij niet meer vasthouden aan de vestigingsbeperking. Het college heeft er niet naar geluisterd en gewoon niet in het Masterplan opgenomen. Hart Voor Katwijk benoemde in de raadsvergadering nog de brandbrief die de Katwijkse Ondernemers Vereniging stuurde donderdagmiddag 5 juni:

Geachte raadsleden,
Bij de vorige raadsvergadering, waarin het Masterplan Katwijk c.q. de Zwaaikom als oordeelsvormende sessie aan de orde kwam, hebben wij als KOV al via een brief laten weten dat wij de verlevendiging van de Zwaaikom door uitbreiding van horeca, maar ook via detailhandel, toejuichen!
D
e (economische) tijden zijn veranderd na het vastleggen van de detailhandelsvisie. Wat destijds bij het opstellen van de detailhandelsvisie ook niet kon worden voorzien is dat de Triton inmiddels is vertrokken. De veranderende economie en het vertrek van de Triton is o.i. de realiteit en de basis waaruit naar onze mening nieuw beleid zou moeten worden gemaakt in plaats van vast te houden aan in het verleden geslagen piketpaaltjes. Wij zouden het als een gemiste kans zien als nu gecreëerde kansen niet opgepakt zouden worden. Biedt ondernemers in de zo breed mogelijke zin de mogelijkheid om de zo broodnodige “beleving” in Katwijk te realiseren.
De eerder genoemde veranderingen in de Zwaaikom bieden Katwijk nieuwe kansen; een nieuwe toegangspoort voor Katwijk. Kansen om onze lokale economie bloeiend te houden. Kansen die we ook moeten aangrijpen om het (dag-/water)toerisme te versterken en om Katwijk nog beter op de kaart te zetten.
Wij wilden u deze gedachten nog ter overweging meegeven voor u vanavond een besluit neemt. Wij wensen u allen vanavond veel wijsheid toe bij de besluitvorming rondom het Masterplan Katwijk.
Met vriendelijke groet, KOV

De vestigingsbeperking in de Zwaaikom staat dus nog steeds in het Masterplan en alleen tijdelijk eruit gehaald zijn de plannen voor de bibliotheek, het parkeren wordt los bekeken en ook naar de markt volgt nog een onderzoek.

Toch wilde Hart Voor Katwijk geen positief besluit nemen over het Masterplan, we vinden dit een uitgekleed plan waar tussen de regels door nog steeds de plannen voor een bieb annex theater annex gemeentelijk café staan te lezen. De Zwaaikom staat nog voor de helft op slot en Hart Voor Katwijk wil behoud van de weekmarkt op het Marktplein en geen verplaatsing naar Katwijk Zee. 

Helaas was er vanuit de coalitie geen steun voor het amendement. CDA en ChristenUnie vonden dat die beperking best in stand kon worden gehouden “er is al detailhandel en die mag blijven”.
En de SGP was ook tegen, wel verbazend want zij was altijd voor het opheffen van de beperkingen in de Zwaaikom!
Ook het college en wethouder Knape (SGP) bleef halsstarrig vasthouden aan de vestigingsbeperking. Zonder een echt goede reden, met de hakken in het zand! Zelfs de brief en herhaalde oproep van de KOV legde ze naast zich neer.
Misschien is de volgende stap voor de ondernemers een stap naar de rechter?

Hart voor Katwijk was de enige fractie die niet wilde instemmen met dit Masterplan, mede om voorgenoemde redenen. Alle andere 8 fracties stemden in.