Initiatiefvoorstel afschaffen gebed in de raadsvergadering.

Created with Sketch.

Initiatiefvoorstel afschaffen gebed in de raadsvergadering.

We hebben ons eerste punt uit het verkiezingsprogramma proberen te verwezenlijken: het afschaffen van het gebed. In de raadsvergadering hebben we een voorstel ingediend om het ambtsgebed af te schaffen. De achtergrond is de discussie over scheiding tussen kerk en staat, tussen geloof en politiek. Of een meerderheid in de gemeenteraad nu moslim, protestant, humanist of anders is, mag nooit van invloed zijn op de vormgeving van de raadsagenda of procedures. Je levenshouding is een individuele zaak.
Zoals verwacht stemden CDA, SGP, ChristenUnie tegen ons voorstel. Geloof en politiek is niet te scheiden voor deze 3 partijen. Maar tot onze grote verbazing stemden ook alle leden van de 5 niet-confessionele partijen: GemeenteBelangen, PvdA, KiesKatwijk, VVD en zelfs D’66 tegen ons voorstel!
Helaas kan anno 2014 het gebed in de Katwijkse gemeenteraad blijven bestaan.

Uit onze inbreng: “Artikel 16 van het Reglement van orde bepaalt dat de voorzitter of één van de raadsleden een voorgeschreven gebed uitspreekt, onmiddellijk na de opening en ook voordat hij de raadsvergadering sluit. Hart Voor Katwijk is van mening dat het ambtsgebed op gespannen voet staat met de neutraliteit van de overheid ten opzichte van godsdienst. Hart Voor Katwijk stelt voor het ambtsgebed tijdens de vergadering te laten vervallen en artikel 16 te schrappen uit het Reglement van orde.
De intentie van Hart Voor Katwijk met dit voorstel is natuurlijk niet om christenen te pesten of omdat we anti-geloof zijn maar omdat we principieel vinden dat de overheid neutraal moet zijn.Daarnaast willen we hiermee in Katwijk een brug bouwen tussen religie en andersdenkenden.
Een gebed in de Raad drukt juist de politieke dominantie uit van de ene groep op de andere. We willen verbinden en de vermeende tegenstelling in bestuurlijke organen wegnemen, door de neutrale overheid hier, in deze vergaderingen, te benadrukken. Niet de religieuze waarden van één groep centraal maar een neutraal bestuur.
Zoals de laatste verkiezingsuitslag liet zien bestaat Katwijk uit twee groepen inwoners.Van de kiezers wil 57% zijn vertegenwoordiging zien door christelijke partijen en 42% van de stemmers heeft voor een seculiere partij gekozen.
En nu er vandaag een college is geïnstalleerd van drie christelijke partijen moet er vanuit deze gemeenteraad een signaal komen naar de niet gelovige kiezer dat Katwijk niet in een theocratie terecht komt waar alles in het teken staat van die kleine religieuze meerderheid.
De garantie dat een kleine meerderheid geen dominante religieuze opvattingen kan opleggen aan andere burgers is gelegen in het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat.
De fractie van Hart Voor Katwijk is tegen dit verplichte gebed in de gemeenteraad. Het is niet correct naar andersdenkenden die zich niet herkennen in het gebed. Ook niet gelovigen hebben het recht gevrijwaard te worden van religieuze uitingen.
Ik wil u vanavond [24 april 2014] vragen dit voorstel te steunen en het reglement van orde te wijzigen.”