Coalitiebesprekingen van start.

Created with Sketch.

Coalitiebesprekingen van start.

Niek Jan van Kesteren, directeur VNO-NCW, is benoemd tot informateur. Deze week voert hij verkennende gesprekken met alle fracties. Doel is om op een transparante en onafhankelijke wijze te komen tot een coalitieakkoord en een nieuw college voor de gemeente Katwijk. De negen partijen die onderdeel uitmaken van de nieuwe gemeenteraad hebben maandag 24 maart Van Kesteren gevraagd de rol van informateur op zich te nemen. Tot en met vrijdag voert hij met alle negen fracties gesprekken.

Van Kesteren zijn opdracht draait om duidelijkheid krijgen over:

  1. De visie van de partijen op het beleid van de gemeente voor de komende vier jaar
  2. De onderwerpen die een plek moeten krijgen in het coalitieakkoord
  3. Ideeën over mogelijke samenwerking tussen partijen
  4. Beschikbaarheid van capabele wethouders van partijen die bereid zijn toe te treden tot de coalitie

De verkiezingsprogramma’s van de partijen worden gebruikt als vertrekpunt. Daarnaast zijn ook de thema’s van de programmabegroting gedeeld met Van  Kesteren: Wonen en ruimte; Economie en toerisme/bedrijvigheid; Cultuur, recreatie en sport; Zorg, Welzijn, Werk en Inkomen; Onderwijs en educatie; Wegen, verkeer en vervoer; Groen, Water en milieu; Veiligheid; Burger en bestuur; Financieel beleid.
Volgens planning doet de informateur voor 5 april verslag van zijn bevindingen aan de nieuwe raad. Van Kesteren wordt in zijn onderzoek ondersteund door de griffie en de ambtelijke organisatie. Het benoemen van een informateur is de eerste fase van de coalitievorming. Indien de gesprekken succesvol zijn, wordt een formateur benoemd die er voor gaat zorgen dat het college daadwerkelijk gevormd gaat worden.

Persbericht