Stellingen Witte Weekblad op een rij.

Created with Sketch.

Stellingen Witte Weekblad op een rij.

Er moet meer geld beschikbaar gesteld worden voor schuldhulpverlening
EENS
Het benodigde bedrag is nu niet in te schatten. Men kan hier stoere uitspraken over bezuinigingen op dit gebied doen maar het hangt ervan hoe ernstig de crisis de komende vier jaar bij individuen en gezinnen toeslaat. Uiteindelijk kan je individuen en gezinnen (met kinderen) die er zelf niet meer uitkomen niet in de kou laten staan en zal de helpende hand geboden moeten worden, inclusief bijzondere bijstand.
Hart Voor Katwijk probeert daarnaast voor iedereen het leven financieel te ontlasten door  gemeentelijke belastingen en lasten zoveel mogelijk omlaag te willen brengen.

Bezuinigingen op Jeugd- en Thuiszorg zijn onaanvaardbaar. Gemeente moet geld bijpassen.
EENS
De landelijke bezuinigingen zijn een feit. Hoe efficiënt en effectief het ook georganiseerd wordt, het lijkt ook een feit dat we euro’s moeten bijpassen omdat maatwerk geleverd moet gaan worden. Hetzelfde geldt voor ouderenbeleid. Om mensen niet in de kou laten staan moet er voldoende geld zijn. Daarom is Hart Voor Katwijk tegen het opmaken van onze reserves in miljoenen kostende prestigeprojecten als bijv. Riche, het luxe zwembad en de superbibliotheek met theater.
Dit beleid op afstand laten uitvoeren door het ondemocratische samenwerkingsverband Holland Rijnland staat gelijk aan het geven van een blanco cheque en bemoeilijkt de persoonlijke zorg op maat.

Het landelijk alcoholbeleid moet in Katwijk gefaseerd ingevoerd worden.
EENS
De gemeenteraad gaat hier niet over. Het is een landelijke wet die gewoon uitgevoerd moet worden door de burgemeester als bevoegd gezag.  De Gemeenteraad kan vrijblijvend iets vinden maar dat geldt voor zoveel zaken en dat leidt vaak tot blabla. Hart Voor Katwijk loopt echter niet weg voor discussies. Alcohol drinken voordat hersens zijn uitgegroeid is onverstandig en ongezond. Maar het is in de eerste en laatste plaats verantwoordelijkheid van ouders en omgeving om hier wat mee te doen. De overheid dringt, om de hemel op aarde te maken, steeds vaker ons privéleven binnen, zoals hier bij opvoeding van kinderen. Een ongewenste ontwikkeling.

Er moet meer budget voorzien worden voor startersleningen.
ONEENS
In ons verkiezingsprogramma staat: “Geen ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ subsidiesystemen vanwege de rechtsongelijkheid die daarmee optreedt”. Het is pure willekeur om de één wel en de ander geen subsidie te geven omdat het potje op is. Hart Voor Katwijk wil geen nieuwe startersleningen meer verstrekken en wil bestaande leningen afbouwen. Startersleningen zijn geen kerntaak van de gemeente. Jonge mensen geef je geen betere toekomst door ze te verleiden zich nog meer in de schuld te steken, bovenop de al torenhoge bancaire hypotheekschuld. De crisis los je op door schulden af te bouwen en niet door op te bouwen!

Mensen met een uitkering moeten een tegenprestatie leveren.
EENS
De gemeenteraad gaat hier niet over, dit is landelijk beleid, maar Hart Voor Katwijk is hier voor omdat mensen die gemeenschapsgeld ontvangen iets terug kunnen doen voor de maatschappij. Het voorkomt het gevoel dat men overbodig is geworden en gaat tegelijkertijd uitkeringsfraude tegen omdat men minder snel ergens anders zwart kan werken. Uitkeringsfraude moet sowieso streng worden aangepakt. Wel moet het werk zo dicht mogelijk bij de vaardigheden/mogelijkheden van de mensen liggen. Voorkomen moet worden dat de tegenprestatie gaat lijken op een uitgedeelde taakstraf. Daarnaast mag deze tegenprestatie er niet toe leiden dat “gewoon” werk verdwijnt of valse concurrentie aangedaan wordt.

De gemeente moet voorzien in meer sociale huurwoningen
ONEENS
Veel belangrijker is dat we in Katwijk eens beter gaan nadenken over hoe de doorstroming weer op gang komt. Veel mensen blijven in deze woningen zitten, lekker goedkoop, terwijl hun inkomen vraagt dat ze weer gaan plaatsmaken voor anderen met een laag inkomen die ook betaalbaar willen wonen. Zoals jongeren en bejaarden. Daarnaast is de grens wat “bouwen in Katwijk” volgens Hart Voor Katwijk wel bereikt. Katwijk is vol. Het VVD plan om in Katwijk overal studentenwoningen te plaatsen is te dom voor woorden. Misschien goed voor Leiden en voor de portemonnee van de lijsttrekker, maar niet goed voor Katwijk.

Een windmolenpark in zee is goed voor het imago van Katwijk
EENS
Hart Voor Katwijk wil een economie die loskomt van de fossiele brandstoffen. Goed voor milieu, kinderen en kleinkinderen en goed voor onze economie. Hart Voor Katwijk is voor zonne-energie, geothermie en windenergie. In die volgorde. Een windmolenpark in zee bij Katwijk draagt daar aan bij hoewel het niet het meest effectieve vorm van energieopwekking is en ecologische schade enigszins optreedt (vogels, vissen en zeezoogdieren). Voor Katwijk is belangrijk dat het niet vanaf land te zien is, dus dat horizonvervuiling te allen tijde moet worden voorkomen. Het zo mooi zijn als bouw en onderhoud werkgelegenheid oplevert voor Katwijkse inwoners.

Katwijk is toe aan een nieuw theater
ONEENS
Een theater exploiteren moet gebeuren door een onderneming niet door de gemeente. En dat is al moeilijk genoeg in een gemeente van 63.000 inwoners die geen streekfunctie heeft, zoals bijvoorbeeld Leiden. We hopen op behoud van TriPodia, ons bestaande cultuurcentrum, maar de praktijk laat zien dat het erg moeilijk is de exploitatie daarvan rond te krijgen. De plannen van het CDA/VVD/ChristenUnie college om een theater annex bibliotheek te gaan bouwen voor 15 miljoen en te gaan exploiteren, betekent vrijwel zeker constant fors verlies draaien. De Katwijkse belastingbetaler mag dat betalen. Hart Voor Katwijk denk wél aan uw portemonnee. 

De N206 moet ter hoogte van Katwijk aan den Rijn door een gesloten tunnel lopen.
EENS
Een volledige ondertunnelde N206 heeft naast uitzichtvoordelen, geluidsreductie, stankreductie ook het voordeel dat de Zanderij en Katwijk-Binnen aan elkaar verbonden worden. Hart Voor Katwijk vindt dat je met die nieuwe ruimte mooie dingen kan doen, zoals bijv. plek geven aan een evenemententerrein voor de Oranjevereniging of andere centrale voorzieningen.
Een gesloten tunnel gaat veel geld kosten maar het is te financieren. Het Rijk (gaat veel verdienen aan huizen op Valkenburg), de Regio (belang bij goede weg), de projectontwikkelaar Campri (moet contractueel bijdragen en heeft al veel verdiend aan de Zanderij), de provincie (verantwoordelijke voor de weg) en gemeente moeten meer betalen.