Vragen over pacht en nadeelcompensatie strandpaviljoens

Created with Sketch.

Vragen over pacht en nadeelcompensatie strandpaviljoens

Katwijk, 7 maart 2014

Betreft: Schriftelijke vragen Hart Voor Katwijk ex art 41 RvO over strandpaviljoens

Geacht College,

Afgelopen maandag 3 maart heeft uw college overleg gehad met de Vereniging van strandexploitanten. Dit gesprek was n.a.v. een brief die aan de voorzitter van de vereniging was gestuurd over een verhoging van de pacht tarieven oplopend naar 8 tot 12 keer verhoging in 2016.

1) In de meerjarenbegroting is verwoord dat de inkomsten uit pacht jaarlijks met 2% kan stijgen: (Letterlijk: Voor de begroting 2014 en volgende jaren zijn de volgende uitgangspunten aangehouden: 6. Inkomsten uit werken voor derden, huren en pachten   2%”). Waarom komt het college dan nu met een voorstel waarbij de tarieven tot 25% gaan oplopen?

2) Is de vrees van de ondernemers terecht dat de pacht van 13.000 euro gaat oplopen naar 141.000 euro”? Kunt u uw antwoord onderbouwen met enkele voorbeeldberekeningen?

3. ) Hoe verdraagt dit beleidsvoornemen zich met het beleid om de toeristische sector in Katwijk te versterken? Waarom zou dit ondernemers niet ontmoedigen verder in Katwijk te investeren?

4. Is het feit dat de gemeentelijke meerjarenraming nog steeds niet sluitend is de achterliggende reden van dit besluit? Zo nee, wat is dan de reden om tot deze forse verhoging over te gaan?

5) Kunt u de notulen van het overleg van 3 maart bij de beantwoording van deze vragen als aanhangsel verstrekken?

Het tweede deel van onze vragen gaan over de schadevergoeding en nadeelcompensatie.

Vanwege het Kustwerk zijn de strandpaviljoens 3 maanden langer dicht. Hierdoor zitten ruim 600 medewerkers van de paviljoens 3 maanden langer zonder werk. Aan een aantal strandexploitanten is naast een voorschotregeling ook nadeelcompensatie toegezegd. De procedure voor nadeelcompensatie echter kan van 38 tot wel 70 weken duren.

6.) Klopt het dat tot op heden aan (bijna) geen enkele ondernemer een voorschot is overgemaakt terwijl díe mogelijkheid wel bestaat.

7.) Is het gerucht juist dat aan één ondernemer dit voorschot wel is overgemaakt en zo ja waarom is hier voor deze ondernemer een uitzondering gemaakt?

8.) Wat betekent deze forse aanslag voor de liquiditeit van een aantal ondernemers?

9.) Bent u bereid bij het verantwoordelijke Hoogheemraadschap van Rijnland aan te dringen op het snel uitbetalen van aangevraagde voorschotten?

Hoogachtend,

Hart Voor Katwijk,
Anita van Ginkel-Lanting