Rijnlandroute bijeenkomst 13 februari

Created with Sketch.

Rijnlandroute bijeenkomst 13 februari

rijnlandrouteVorige week heb ik namens Hart Voor Katwijk via een email Provincie en gemeente Katwijk erop gewezen dat de avond van 13 februari in “de Peuk”in Valkenburg slecht gecommuniceerd werd naar de inwoners van Katwijk.
Van de provincie kreeg ik direct een reactie, ik citeer “het is geen informatieavond, maar een avond die past in het participatietraject voor het project RijnlandRoute. Deze avonden worden gehouden over de volle lengte van de route, dus van Valkenburg tot aan de A4. De avonden zijn bedoeld voor direct omwonenden, deze worden dan ook persoonlijk uitgenodigd. De avonden worden door de provincie niet naar andere doelgroepen gecommuniceerd. Wij willen met direct omwonenden in gesprek over de gevolgen van de aanleg van de RijnlandRoute. Rond de tervisielegging van het Ontwerp Inpassingsplan (eind maart) worden algemene inloopavonden georganiseerd. Deze worden breed aangekondigd via de media en de website.”
Het argument van de gemeente om de avond niet op de website te zetten heb ik nog steeds niet vernomen.

Hart Voor Katwijk vindt het natuurlijk wél van belang om als burger op de hoogte te zijn als de provincie plannen komt toelichten. Niet alleen de direct omwonenden maar ook andere belanghebbenden in onze gemeente Katwijk willen van elke gelegenheid gebruik maken om informatie te krijgen en vragen stellen.
Dat kan dan uiteindelijk toch nu ook tijdens de inloop van 19-21.30 u in de Peuk, Valkenburg. De andere inloopavonden worden wel uitgebreid bekend gemaakt.

Vanochtend kregen we als raadsleden deze uitnodiging:
Geachte leden van de raad,

Op donderdag 13 februari organiseert het project RijnlandRoute van de provincie Zuid-Holland een participatieavond met bewoners van Valkenburg. Via dit schrijven informeren wij u graag over de opzet en inhoud van de avond.
In juni 2013 is de provincie gestart met een serie participatieavonden met direct aanwonenden aan de RijnlandRoute. Van Katwijk tot aan de A4 zijn daarvoor vier tracédelen vastgesteld. Valkenburg is één van de tracédelen. Met bewoners van Valkenburg is de inpassing van de verdubbelde Tjalmaweg vanaf de Torenvlietsbrug tot aan de aansluiting met de N441 (Wassenaarseweg), besproken. Onderwerpen waren de landschappelijke inpassing, de ligging van de weg, de verwachte effecten voor geluid en de maatregelen die we daarvoor zullen nemen. De onderzoeken die op dit moment op uw verzoek worden gedaan, worden deze avond niet getoond of besproken.
De avond van de 13de februari is de laatste avond voordat het OPIP (Ontwerp InpassingsPlan) door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld en ter visie wordt gelegd. Deze avond krijgen de direct betrokkenen de uitkomsten van de geluidsonderzoeken te zien. Ook legt de provincie uit hoe de procedure rond het OPIP eruit ziet, wat de mogelijkheden voor bewoners zijn en wat de planning is naar de vaststelling van het definitieve PIP.
De vaststelling van het OPIP is voorzien aan het eind van de maand maart in 2014. Rond de ter visie legging van dit document zal de provincie een aantal inloopavonden voor alle geïnteresseerden organiseren. Ook in Katwijk wordt een inloopavond gepland. Deze avond wordt te zijner tijd via huis-aan-huisbladen, de website van de provincie en de website van de gemeente worden aangekondigd. Voor raadsleden wordt een aparte informatieavond georganiseerd.
Wellicht ten overvloede: de RijnlandRoute loopt van de aansluiting van de Wassenaarseweg op de Tjalmaweg oostwaarts tot aan de A4. Het deel Duinvallei valt dus niet binnen de scope van dat project.

Provincie Zuid-Holland

Anita van Ginkel, fractievoorzitter en lijsttrekker Hart Voor Katwijk