Algemene Beschouwingen 2013

Created with Sketch.

Algemene Beschouwingen 2013

HART VOOR KATWIJK

Algemene Beschouwingen 2013

Geachte voorzitter, leden van de Raad, College, overige aanwezigen, het geeft een dubbel gevoel om terug te kijken op een collegeperiode waar ik actief deelgenoot van ben geweest.
Er zijn veel zaken in die periode aangepakt waar ik trots ben dat ik mijn steentje heb bijgedragen, ik noem er een paar: Het afschaffen van de welstandscommissie, het niet verhogen van de OZB en de bezuinigingen van “Scherp aan de Wind”.
Maar helaas ging in het afgelopen jaar de wind uit een andere hoek waaien dan ik de kiezer als VVD-lijsttrekker in 2010 had beloofd en ik vervolgens afgesproken had met de coalitiepartners, vooral partner CDA. Namens de nieuwe politieke partij Hart Voor Katwijk zal ik tijdens mijn betoog benoemen wat naar ons idee anders kan en anders moet.

Grondbeleid
Veel gemeenten in Nederland hebben in de rijke tijd onverstandig gehandeld op het gebied van ruimtelijke ordening. Ook Katwijk.
Snel en makkelijk geld willen verdienen op de korte termijn door onverantwoord te speculeren met grondaankopen. Vooral de christelijke partijen, die in ons Katwijk de politiek zo domineren, konden de verleidingen van het “aardse slijk” niet weerstaan.

Terugkijkend naar mijn zevenjarige inbreng op dit beleidsonderdeel heb ik altijd een kritische opstelling ingenomen en, op een enkele keer na, altijd tegen dit soort politiek gestemd.
“Actief grondbeleid” is nu synoniem aan dalende grondprijzen, niet afkomende woningbouw projecten en in Katwijk maar liefst 24 miljoen euro aan afschrijvingen!
Geld van ons allemaal.
Om het eens anders te zeggen: dat is 966 euro per Katwijks huishouden!
De zevenduizend gezinnen met lage inkomens zouden dit bedrag goed in deze benarde economische tijd kunnen gebruiken.

Hart Voor Katwijk onderschrijft wel de aanpak van de huidige CDA-wethouder financiën, ik citeer: “Door deze verliezen nu in te boeken voorkomen we later problemen. Dat sluit aan bij de ambitie van raad en college om nu verantwoordelijkheid te nemen en problemen niet door te schuiven naar toekomstige generaties.”
Maar we moeten goed begrijpen dat het hier gaat om het opruimen van rommel die door zijn voorgangers, niet zelden van zijn partij, is veroorzaakt.
En hier wringt de schoen: een discussie voeren over wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is voor dit geldverlies doen we in Katwijk niet.
Want toen ik dit als VVD-fractievoorzitter voorstelde werd door die fractie gezegd “geen discussie want dan beschadigen we het college waar we deel van uitmaken”.
En dat is precies waar het fout gaat: je verzuimt te doen waarvoor je als Raad in het leven bent geroepen, namelijk onafhankelijk controleren van de uitvoerende macht.

Daarom stelt Hart voor Katwijk voor om de Rekenkamercommissie, in samenwerking met een daartoe gespecialiseerd bureau, de opdracht te geven onderzoek te doen naar de gevoerde actieve grondpolitiek van de colleges in Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk.
Met de bedoeling dat we als gemeenteraad ervan leren en politiek doen wat we eigenlijk zouden moeten doen. Graag hoor ik een reactie van de fracties op mijn voorstel.

NUON

Zoals ik zei, deze afwaardering van de gronden is een flinke aderlating voor Katwijk en haar burgers. Daarom moeten we elke verdere besteding van meevallers of reserves afwegen tegen het belastingoffer van de burger. In Katwijk werden investeringen bedacht voor die reserves, zoals een nieuwe bibliotheek.
Want na de bezuinigingen en het afwaarderen was er nog geld om uit te geven en te investeren. De vraag is of dat verstandig is.
Hart Voor Katwijk vindt dat we eerst eraan moeten denken de lasten van inwoners omlaag te brengen.

Dit geldt helemaal wanneer het gaat om gelden die gebruikt worden voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk geheven zijn bij burgers.
Dit is het geval bij onze NUON-spaarpot.
Geld door de inwoners bijeengebracht om hun energievoorziening veilig te stellen.
Toen aan burgers zo verkocht en gebruikt maar nu wordt dat in “het belang” van de inwoners uitgegeven voor allerlei zaken die niets meer met energievoorziening te maken hebben.

De spaarpot is nu gebruikt om tegenvallers op te vangen en (deels) gebruikt om voorzieningen te verbeteren.
Moet dit geld niet gewoon grotendeels terug naar de inwoners?
Had Katwijk een sluitende begroting gehad als deze post er niet was geweest?
Voorzitter, andermans geld uitgeven is makkelijker dan je eigen geld.
Dat weten Katwijkse lobby-groepen, vooral die banden hebben met politieke partijen, heel goed.
“De achterban bedienen” heet dat.
Hoe anders is de hoeveelheid belastinggeld te verklaren dat in dit laatste begrotingsjaar wordt uitgetrokken voor het compleet vernieuwen van het zwembad, omgerekend 684 euro per huishouden?
Iets wat Hart Voor Katwijk in deze economische tijd onverantwoord vindt.

Temeer daar er zorg ontstaat voor de komende jaren over de onderhoudskosten van de plannen die nu uitgevoerd moeten gaan worden.
Het lijkt in Katwijk wel: we zetten eerst maar iets neer dan zien we later wel wat het exact gaat kosten.
Als voorbeeld noem ik De Burgt in Rijnsburg: staan de opbrengsten al in verhouding tot de gemaakte kosten van de realisatie?
Deze vraag komt ook naar voren bij het onderhoud van De Dorpsweide in Valkenburg en bij de parkeergarage in het duin.
Wat zijn daar de toekomstige tegenvallers?
En wat te denken over een plan voor de centrale bibliotheek waar ik als fractievoorzitter met ChristenUnie en CDA heel wat gevechten over aan moest: de bibliotheek.
U kent vast nog wel mijn betoog, de hele wereld gaat in “the Cloud”, gebruikt e-readers en tablets en alleen de oudere generatie blijft boeken en kranten trouw dus een splinternieuwe bibliotheek is onverstandig.
In ieder geval bent u in deze begroting op dit punt bezig met een bibliotheekbeleid waar Hart Voor Katwijk niet achter kan staan.

Per 1 januari sluit de bibliotheek in Katwijk a/d Rijn.
Dat is heel slecht voor deze buurt.
Ik weet ook dat het openhouden geld kost, maar dat kost plannenmakerij voor de nieuwbouw ook.
Hart voor Katwijk wil hier vandaag duidelijk van deze Raad een oordeel horen over de toekomstige plannen zodat de kiezer weet waar hij of zij bij welke partij aan toe is.

Valkenburg
Dat laatste ,voorzitter, kan je je ook afvragen bij de huizenbouw.
Ook hier weet de kiezer, vooral de VVD kiezer, niet meer waar hij aan toe is.
In juli 2013 heeft deze raad ingestemd met de plannen voor het voormalig vliegkamp Valkenburg. Slechts de oppositie van SGP, GemeenteBelangen, PvdA en ikzelf stemden tegen.
Het heeft mij verbaasd dat de VVD die in een rijke traditie staat van niet bouwen op Valkenburg nu plotseling instemming gaf aan de 4700 ingetekende woningen.
Altijd was zij op allerlei bestuurslagen (Tweede Kamer en Provincie) tegen 5000 woningen en is daar opnieuw in 2010 prominent mee de verkiezingen ingegaan.
De kiezers moeten nog maar eens de folders en flyers boven water halen.
Waar is de geloofwaardigheid van deze partij gebleven?
Ook pleidooien van de VVD Kamer- en Statenfracties om Valkenburg alleen voor duurdere woningbouw te bestemmen en géén bedrijventerrein toe te laten zijn naar de prullenbak verwezen.
Sterker nog, in de partij gaan stemmen op om geheel tegen afspraken en kaders uit het verleden te pleiten voor studentenwoningen daar.
Wat schiet Katwijk daar nu mee op?
Of heeft het te maken met het feit dat dit goed in overeenstemming te brengen is met het bedrijf van de nieuwe lijsttrekker van de VVD: gespecialiseerd in dit soort woningen!
Hoe het ook zij, de VVD-wethouder is er niet in geslaagd in de onderhandelingen het aantal woningen te kunnen halveren naar 2500, of 3000.
Sterker nog, de mogelijkheden voor Katwijk zijn door het genomen besluit in juli beperkt om nog een sterke rol te spelen.

Starterslening
Een ander onderwerp in verband met wonen dat ik hier wil aankaarten zijn de startersleningen.
De Katwijkse starter kan met geld van een andere Katwijkse burger via de gemeente tot 20 procent van de koopsom extra lenen en hoeft de eerste drie jaar geen rente en aflossing te betalen maar heeft wel na drie jaar recht op aftrek.
Dit wil eigenlijk iedereen wel maar het potje is beperkt en dus moet er selectief toebedeeld worden. De bekende druppel op de gloeiende plaat.
Daarnaast laten nieuwe cijfers laten zien dat mensen met een starterswoning door de stagnerende woningmarkt hun huis niet kunnen verkopen als ze willen doorstromen naar een groter huis.
Het is naar de mening van Hart Voor Katwijk eerlijker en effectiever om deze regeling af te schaffen.
Beter is onze jongeren in plaats van ze te stimuleren in de schulden te steken, te stimuleren anders te handelen: eerst sparen en dan kopen.
Met meer eigen vermogen vergroot je de kans op een lagere hypotheek en hoef je minder te lenen.

Ik ben nieuwsgierig naar de reactie van de CDA-wethouder financiën in deze, daar hij als aankomend CDA-lijsttrekker nadrukkelijk Twittert over de participatiesamenleving.
Ben ook benieuwd hoe de VVD dit nu nog gaat verkopen als passend liberaal beleid.
Er waren op 1 oktober al bijna 92 duizend mensen in Nederland met een betalingsachterstand op hun hypotheek, dat moet je door overheidsbeleid niet erger maken.

Wonen
De gemeente schrijft in de Woonvisie ‘in staat en bereid te zijn om noodzakelijke stappen te zetten om beweging in de woningmarkt te krijgen’.
Maar de doorstroming komt niet op gang.
Niet de omvang van de sociale woningvoorraad is het probleem, immers in de sociale huursector is een theoretisch overschot van meer dan 1.400 woningen.
Het probleem is het onvoldoende vrijkomen van sociale huurwoningen.
Niet dat de starters kieskeurig zijn maar het is de problematiek in de huursector.
De doorstroom zou door de zogenoemde ‘40% scheefhuurders’ stagneren. (Dat zijn 2.520 huishoudens van de totaal 18.000 huishoudens.)
De vraag van Hart Voor Katwijk is om te komen met een transparant huur- en doorstromingsvoorstel dat verschil maakt voor alle Katwijkers nu en in de toekomst, alvorens nieuwbouwplannen zomaar door te laten gaan omdat dit de portefeuille spekt.
Ook hier: ‘nu verantwoordelijkheid nemen en problemen niet doorschuiven naar toekomstige generaties’.

Verkeer
Niet alleen wonen is belangrijk maar ook bewegen.
En het infrastructuur dossier blijft een hoofdpijn dossier.
Het niet doortrekken van de Westerbaan hangt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de verantwoordelijke wethouder.
In 2012 zei het CDA “over de voortgang ronduit chagrijnig” te zijn. Is het CDA inmiddels woedend, nu het nog steeds niet is gelukt de Westerbaan door te trekken?
Of wordt de VVD-wethouder weer de hand boven het hoofd gehouden, zoals ik als fractievoorzitter van mijn fractie indertijd de hand boven wethouder Binnendijk moest houden?
Gistermiddag, op het laatste nippertje, kregen we uiteindelijk uitleg over de laatste ontwikkelingen en uw eigen inzet. Dat wordt dus pas 2016 eer er zekerheid is.

Parkeren
De bouw van een parkeergarage in het duin is voor Katwijk en Nederland uniek.
Prachtig plan, ik ben er altijd een voorstander van geweest.
Wat de uiteindelijk kosten zijn weten we nog steeds niet maar de stijging van de parkeertarieven kunnen wat Hart Voor Katwijk betreft de ijskast in.
Onze middenstand heeft het zwaar en om Katwijk aantrekkelijk en toegankelijk te houden voor winkelend publiek mogen van ons de tarieven zelfs tot een minimum
dalen.
Ook is dit
college nog steeds niet afgekomen met een voorstel over het betaald parkeren op zondag.
Waarom niet?
Religieuze motieven zijn hier erg kunstmatig.
Daarom overweeg ik namens Hart Voor Katwijk een motie in te dienen om ook op zondag betaald parkeren in te voeren in Katwijk Zee, met een uitzondering voor alle inwoners.
Daarnaast wil Hart Voor Katwijk een voorstel doen om een goedkoper tarief in te voeren op winkeltijden.
Eigenlijk willen we een stap verder gaan door, met het geld dat we besparen door te stoppen met startersleningen, voor alle inwoners gratis parkeren mogelijk te maken.

Tot slot
Tot slot voorzitter, wens ik Katwijk bij de volgende begrotingsvergadering een Raad toe met leden met een zodanig hart voor Katwijk dat het college bevreesd de raadzaal instapt omdat ze weet dat ze daar een gemeenteraad zal treffen, die haar kritisch zal bejegenen.
Want deze begroting zie ik als een voortzetting van het vele werk om het verkeerde beleid van vorige college’s op te ruimen.
Het wordt tijd voor iets anders.
Het wordt de tijd voor Hart voor Katwijk.

Namens Hart Voor Katwijk,
fractievoorzitter Anita van Ginkel