Open brief van bewoners Zichtgebied Voorschoterweg

Created with Sketch.

Open brief van bewoners Zichtgebied Voorschoterweg

Ik plaats hier een Open Brief van bewoners Zichtgebied Voorschoterweg. Deze verscheen ook in de lokale media. Reacties hierop zijn welkom.

Hoe betrouwbaar zijn gekozen bestuurders anno 2013? Terecht stellen de bewoners van het Zichtgebied Voorschoterweg deze vraag.

Terecht voelen de bewoners van het Zichtgebied Voorschoterweg Valkenburg Z.-H. zich in de steek gelaten door de landelijke, provinciale en plaatselijke overheden en de daaraan verbonden ambtelijke uitvoering. Zij stellen steeds grotere vraagtekens bij de betrouwbaarheid van het bestuur. Het betreft de uiteindelijke – praktisch definitieve – keuze voor het prestige project verbinding A4 – A44 en de gedurende vele decennia ontoelaatbare geluidsoverlast veroorzaakt door de brug van de A44 over de Oude Rijn op de grens van Leiden en Valkenburg Z.-H. (nu gemeente Katwijk).

Geluidsoverlast brug A44 over de Oude Rijn.

Na tientallen jaren overleg met Rijkswaterstaat (provincie, gemeenten Leiden en Valkenburg rekenden deze zaak niet tot hun verantwoordelijkheid) zou de geluidsoverlast worden opgelost.

Rapporten en metingen over de overlast in de begin jaren van deze eeuw wezen uit dat het geluid van de brug alle normen overschrijdt en dat het brugdek aan vervanging toe is. Bedrijven/ondernemingen, die geluidsoverlast veroorzaken, worden door de overheid gesommeerd om daar met onmiddellijke ingang een eind aan te maken. Bij in gebreke blijven volgen sancties! Voor de overheid gelden kennelijk andere normen! De gemeente Leiden plaatste in de vorige eeuw voor eigen rekening zelfs een geluidsscherm om de overlast op het nabijgelegen kerkhof te bestrijden. In 2012 bevestigde Rijkswaterstaat de bewoners van het betrokken gebied dat de brug in 2014 grondig zou worden aangepakt.

Helaas… een dode mus! Uitstel van reparaties omdat er eerst aan de Oegstgeestse kant van de brug werkzaamheden moesten plaatsvinden op grond van achterstallig onderhoud; roestvorming in het betonijzer. Wellicht is dat nu opgelost en kan er gewerkt worden aan een oplossing voor bestrijding van de geluidsoverlast die voornamelijk wordt veroorzaakt door de beweegbare, opklapbare brugdelen. De zogenaamde ‘houten brugbakken’ zijn al jaren aan vervanging toe; het regelmatig aandraaien van door het verkeer losgetrilde schroeven ter vermindering van de overlast, is zelfs niet meer mogelijk.

Volgens de gegevens en informatie aan de bewoners zou een metalen brugbak het ‘ideale plaatje’ zijn. Helaas ligt er nu een open eind, dat met name wordt veroorzaakt door het feit dat er volgens Rijkswaterstaat pas sinds kort overleg plaatsvindt met de provincie over de bouw van een tweede brug op dezelfde plaats aan de kant van Valkenburg/Oegstgeest ten behoeve van de Rijnlandroute. De geluidsoverlast blijft voor de komende jaren daardoor ontoelaatbaar. De bewoners worden dan ook niet serieus genomen!

“Zoeken naar Balans”- verbinding A4 –A44.

Gesol met belangen van bewoners in het Zichtgebied Voorschoterweg Valkenburg Z.-H. Sinds enige jaren is “Zoeken naar Balans” pas de door de provincie gekozen verbinding. Voor die tijd was er jarenlang sprake van twee keuzes:

–          de westkant van het Valkenburgse Meer vanuit Katwijk via de bestaande startbaan van het Vliegveld Valkenburg (de te verwachten problemen inzake milieuverontreiniging onder het vliegveld waren daarmee tevens opgelost)

–          de oostkant langs het Valkenburgse Meer via het aan het meer gelegen parkeerterrein van de Kwantumhallen, langs het Smalspoormuseum, onder de A44 door via de Stevenshofpolder.

De oorspronkelijke keuze viel op de laatste variant. Mede op initiatief van de gemeente Wassenaar werd er zelfs voorlichting over deze route gegeven door de route met een aantal regionale journalisten te rijden en te lopen. Ondanks protesten van diverse groeperingen kwam er een aantal jaren geleden helaas een nieuw alternatief ‘Zoeken naar Balans’ met voor Voorschoten, Wassenaar en Leiden een aantal aanpassingen.

Andere initiatieven, die met name van burgers kwamen, zoals de ‘Churchill Avenue’ werden ter zijde geschoven. Ook andere oplossingen om de kern van de filevorming aan te pakken op het laatste gedeelte van de Churchilllaan, de Voorschoterweg Leiden, het Lammenschansplein richting Zoeterwoude/A4 en de bottle neck A44 kruispunt ‘Bosrand’ kwamen niet aan de orde.

Nog los van de noodzaak van deze verbinding, die uiteindelijk ongetwijfeld meer dan 1 miljard euro zal kosten, verkeren de bewoners van bedoeld Zichtgebied nog steeds in onzekerheid.

De consequenties van de brugverbreding en de jarenlange ontoelaatbare geluidsoverlast van de brug is onverkoopbaar en de waardedaling van de betrokken huizen een gegeven. (Uitspraak van een NVM makelaar: ‘Het is waard wat de gek er voor geeft’) De onverkoopbaarheid en waardedaling van de huizen wordt primair veroorzaakt door de keuze voor ‘Zoeken naar Balans’ in plaats van voor het oorspronkelijk gekozen traject (Oostkant Valkenburgs Meer) en is een steeds groter probleem.

Bewoners van het gebied, die door persoonlijke omstandigheden – denk aan verlies van werk of pensionering –  in de komende jaren zouden moeten verhuizen konden, gezien de unieke ligging, voorheen terugvallen op een veelal ruime overwaarde. Aankoop van de huizen door de overheid op basis van de verkoopwaarde van 7 jaar geleden is nu van groot belang evenals voor een aantal bewoners toezegging en betaling van een aanzienlijke planschade veroorzaakt door al deze besluiten. Gezien de leeftijd van vele bewoners speelt financiering bij verhuizing door persoonlijke omstandigheden op korte of langere termijn ook een belangrijke rol.

Kortom… de bewoners van het Zichtgebied Voorschoterweg Valkenburg ‘staat het water aan de lippen’. Nu de weg terug naar een goedkopere en mogelijk zelfs beter alternatief met het oog op de toekomstige ontwikkelingen van wonen, werken en winkelen in samenhang met het verkeer niet meer aan de orde is, realiseert men zich dat primair de provincie Zuid-Holland haar verantwoordelijkheid dient te nemen. Ook de landelijke overheid en de gemeente Valkenburg hebben hierin een verantwoordelijke rol te vervullen. Laat de politieke betrouwbaarheid daarom alsnog zegevieren!!

Namens de Bewonersgroep Zichtgebied Voorschoterweg, Valkenburg. Peter Wijnen